Elevcoacher

I vår yrkesroll ingår:

  • Öka tryggheten och trivseln för att motverka utanförskap och frånvaro i skolan.
  • Bidrar till att skapa en trygg miljö i skolan både i klassrum och i fria situationer, t.ex. på raster, i omklädningsrum och andra identifierade områden där elever beskrivit att de känner sig otrygga.
  • Delta i det förebyggande arbetet och tidigt fånga upp elever som inte deltar i undervisningen. Motivera och kartlägga vad hindren består av genom möten med eleven, vårdnadshavare och skola.
  • Arbeta med olika typer av grupper under lov utifrån behov för att stärka och motivera elever till skola, fritid och delaktighet med andra.
  • Medverka till att fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg och behörighet till gymnasiet.
  • Vid behov samarbeta med andra instanser för att hjälpa och motivera elever tillbaka till skola och undervisning.

Kontakt