Specialpedagoger

I vår yrkesroll ingår att:

  • Tillsammans med pedagoger och rektorer samt övrig elevhälsa skapa tillgängliga lärmiljöer där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.
  • Arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv som ska bidra till skolans utveckling på organisations- grupp- och individnivå.
  • Ta del av och förmedla aktuell forskning och litteratur för att kunna utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
  • Bidra till att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges ledning och stimulans utifrån behov för att utvecklas så långt som möjligt enligt läroplanens mål och kunskapskrav.
  • Delta i arbetet med kartläggningar av stödbehov för utformning och rekommendation av insatser.
  • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda professioner i syfte att utveckla skolans verksamhet och måluppfyllelse.
  • Delta i det förebyggande och främjandet arbetet för skolnärvaro.
  • Delta vid överlämningar mellan olika skolformer, stadier och verksamheter.

Nästegårdsskolan och Larv/Tråvad skola Malin Nyman 
Torsgårdsskolan, Parkskolan och Vedums skola Helen Bender
Alléskolan och Grundsärskolan Heidi Johansson
Arentorp skola, Levene skola och Grundsärskolan Johanna Andersson
Christina Nilsson

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.