Förskola

Kommunen erbjuder förskola för barn mellan ett och fem år, medan fritidshemmen vänder sig till barn som är mellan sex och tretton år.

När du lämnar in din ansökan har du möjlighet att välja den omsorgsform du vill att ditt barn ska få. Du kan också lämna önskemål om vilken förskola du vill att barnet ska placeras på. Det finns inga begränsningar om vilken förskola du kan önska utan du kan välja vilken du vill inom kommunen. Kan vi inte erbjuda plats på den valda förskolan får man förtur för omplacering till den plats som önskades.

Målet är att alla föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller på grund av andra särskilda skäl ansöker om plats ska få detta snarast, dock senast fyra månader efter ansökningsdatum. Barn till föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskoleplats 15 timmar per vecka. För tre-, fyra- och femåringar erbjuds avgiftsfri, allmän förskola 15 timmar per vecka/tre timmar per dag under skoldagar.

Vara kommun tillämpar maxtaxa.

Bilden visar en färgglad barnhand.

Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat en rad frågor och svar som du som vårdnadshavare kan ha nytta av.

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Regler och normer

Här hittar du vilka regler och normer som finns för Vara kommuns barnomsorg.

Bilden visar en plastburk med färgpennor.

Kompetensutvecklingsdagar förskola

Fyra dagar per läsår har förskolorna stängt för kompetensutveckling. Om behov av omsorg finns dessa dagar kommer plats att erbjudas på jouröppen förskola i kommunen med personal från vår bemanningsenhet. Kontakta din rektor senast 3 veckor innan kompetensutvecklingsdagen vid behov av plats. Kompetensutvecklingsdagar för våra kommunala förskolor är: 2022 10 januari, 13 juni, 15 augusti,…

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Avgifter

Taxan gäller från 2023-01-01. Avgiften betalas tolv månader om året. Förskoleverksamhet och familjedaghem Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten. Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet. Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar: 15 timmar i veckan,  3 timmar per dag är avgiftsfria. Vid längre vistelsetid görs…

Bilden visar barn som sitter på golvet i ett klassrum.

Fristående skola/förskola

I kommunen finns även fristående alternativ till förskola och skola i kommunal regi för den som önskar. Önums friskola På Önums friskola bedrivs följande verksamhet: förskola 1-5 år förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidsverksamhet För mer information kontakta rektor Aina Wästfält på telefon 0512-102 39. Mer information finns även på hemsidan www.onumsfriskola.se Förskolan Arken i Larv…

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Uppsägning av plats

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg Uppsägning av plats ska ske digitalt via Edlevos app eller via e-tjänst på hemsidan. Uppsägningstiden är 2 månader från den dag uppsägningen gjorts digitalt. Vid två obetalda räkningar sänds skriftlig information till räkningsmottagaren om avstängning från förskoleplats/pedagogisk omsorg. Vid uppsägning kan plats återfås tidigast 4 månader efter att placeringen avslutats Fritidshem och pedagogisk…

Bilden visar skissade personer som håller i samma kedja för att symbolisera samverkan. Rubriken på bilden är Tidiga Insatser

Barnhälsoteam - förskolans tidiga insatser

Vara kommun satsar på tidiga insatser för att främja psykisk hälsa i förskolan. Forskning visar att tidiga insatser för att främja psykosocial hälsa i förskolan kan leda till förbättrade skolresultat och minska social utsatthet på sikt. I Vara kommun arbetar flera olika kompetenser tillsammans med förskolans pedagogiska personal med att stödja det främjande och förebyggande…

Bilden visar Händer som pusslar ett ljusblått pussel.

Förskoleenkäten

Vara kommun genomför vartannat år en enkät med syftet att ta reda på vad vårdnadshavare tycker om förskolan. Enkäten riktar sig till vårdnadshavare med barn på Varas kommunala och fristående förskolor. Svaren på enkäten är ett viktigt underlag för vidare kvalitetsarbete i förskolan och ett sätt att mäta de indikatorer som bildningsförvaltningen arbetar mot. Nästa…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.