Regler och normer

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Här hittar du vilka regler och normer som finns för Vara kommuns barnomsorg.

Vem har rätt till förskola och pedagogisk omsorg?

 • Barn till föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller på grund av andra särskilda skäl ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få detta.
 • Barn till föräldrar som är arbetslösa garanteras plats inom förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.
 • Barn till föräldralediga för vård av annat barn garanteras plats inom förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.
 • Alla 3-, 4- och 5-åringar erbjuds avgiftsfri Allmän förskola 15 timmar/vecka 3 timmar per dag under skoldagar. Allmän förskola följer skolans läsårstider. Om barnet har plats året ut, se maxtaxa.
 • Förskola och pedagogisk omsorg beviljas från och med det att barnet fyllt ett år.
 • Barn till arbetslösa och föräldraledigas vistelsetid uppgår till 15 timmar per vecka. Tiderna är fasta och bestäms av rektor på respektive förskola

Ansökan om barnomsorg finns under fliken e-tjänster på den här sidan.

Kötid, platstilldelning och förtur

 • Sökande erhåller plats så snart sådan är tillgänglig. Dock senast fyra månader efter ansökningsdatum.
 • Placering på förskola har inget samband med skolornas upptagningsområde.
 • Omplacering av barn sker i augusti om inte särskilda skäl föreligger.
 • Förtur kan fås enl. följande:
 1. Om man avstått från/blivit av med plats inom förskolan/fritidshem p.g.a. arbetslöshet.
 2. Om behov av särskilt stöd och stimulans, enligt 2a § 9 Skollagen, föreligger
 3. Vid byte av förskoleplats.
 4. Alla som har plats för syskon, så kallad ”syskonförtur”.

Ansökan finns under fliken e-tjänster på den här sidan.

Inskolning

 • Inskolning sker efter barnets behov.
 • Inskolningstiden är avgiftsbelagd.

Vistelsetid

 • I vistelsetiden ingår föräldrars arbetstid/studietid, restid, tid för lämnande och hämtande av barnet och samtal med personal.
 • Schema över vistelsetiden lämnas snarast, dock senast i samband med inskolningens början.
 • Varaktiga ändringar av schemat, gällande minst åtta veckor, lämnas snarast till enheten. Dock senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla.
 • Tillfälliga ändringar rörande vistelsetiden avtalas med personalen.
 • Vid förälders semester/ledighet är barnet hemma.
 • Fr o m 1 augusti det år barnet fyller tre år gäller allmän förskola.
 • Debiteringsmässigt sker övergången från förskoleverksamhet till skolbarnomsorg (”fritids”) den 1 augusti.
 • Förskolan är stängd högst fyra dagar per år för fortbildning och planering och innebär ingen avgiftsreducering. Varje enhet meddelar datum minst två månader i förväg.

Fritidshem

 • Fritidshem är till för barn i åldrarna 6 år till och med  vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 • Kö, platstilldelning och förtur hanteras lika för fritidshem som för förskolan.
 • Har ni plats på förskolan behövs inte platsen sägas upp när det blir dags för förskoleklass, utan ni meddelar behov av fritidshemsplats vid anmälan till förskoleklass.

Vistelsetid

 • Vistelsetiden bygger på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, och där ska även ingå tid för att lämna och hämta barnet och tid för samtal med personalen.
 • Schemat ska lämnas snarast till fritidshemmet, dock senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla och ha en varaktighet av minst 8 veckor.
 • Vid föräldrars semester/ledighet är  barnet hemma.

Loven

 • Det är viktigt att ni bokar tid för loven. Tänk igenom vilken tid ni behöver, oavsett om ni ökar eller minskar tiden, så att fritidshemmen kan planera verksamhet och personalstyrka.
 • Om ni har behov av omsorg endast på loven kan ni ansöka på respektive fritidshem om lovplats. Ansökan ska lämnas senast en vecka före aktuell vistelse. Denna plats kostar 100 kr per bokad dag och betalning sker vid bokning. Om platsen omfattar 2 mån. eller mer sker ansökan hos bildningsförvaltningen.
 • Barn till föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller på grund av andra särskilda skäl ansöker om plats i förskola och fritidshem ska få detta.
 • Barn till föräldrar som är arbetslösa garanteras plats inom förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.
 • Barn till föräldralediga för vård av annat barn garanteras plats inom förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.
 • Alla 3-, 4- och 5-åringar erbjuds avgiftsfri Allmän förskola 15 timmar/vecka 3 timmar per dag under skoldagar. Allmän förskola följer skolans läsårstider. Om barnet har plats året ut, se maxtaxa.
 • Förskola och pedagogisk omsorg beviljas från och med det att barnet fyllt ett år.
 • Barn till arbetslösa och föräldraledigas vistelsetid uppgår till 15 timmar per vecka. Tiderna är fasta och bestäms av rektor på respektive förskola

Ansökan om barnomsorg finns under fliken e-tjänster på den här sidan.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.