Taxor

 • Taxan gäller från 2019-01-01.
 • Avgiften betalas tolv månader om året.

Förskoleverksamhet och familjedaghem

 • Avgiften är baserad på dels procentandelar av månadsinkomsten, Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.
 • Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar: 15 timmar i veckan,  3 timmar per dag är avgiftsfria. Vid längre vistelsetid görs avdrag med 15 timmar/vecka vid beräkning av avgiften.  Allmän förskola följer läsårstiderna, vilket innebär att lov ej är avgiftsfria. För att få en jämn debitering reduceras avgiften med 28% under hela året. För barn i allmän förskola med vistelsetid om högst 15 timmar/vecka tas ingen avgift ut under oktober-maj. För juni-setember tas avgift ut enligt taxa.
 • Med ”barn 1” menas det yngsta barnet.

Procent av månadsinkomsten

Barn 1: 3 %
Barn 2: 2 %
Barn 3: 1 %

Högsta avgift för(som indexregleras varje år):
barn 1: 1425 kr/mån
barn 2:  950 kr/mån
barn 3:  475 kr/mån

Skolbarnomsorg (fritidshem och familjedaghem)

 • Avgiften baseras enbart på procentandelar av månadsinkomsten. Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.

Procent av månadsinkomsten

Barn 1: 2 %
Barn 2: 1 %
Barn 3: 1 %

Högsta avgift för(som indexregleras varje år):
barn 1:  950 kr/mån
barn 2:  475 kr/mån
barn 3:  475 kr/mån

Inkomst

Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster.

Exempel på avgiftsgrundad inkomst är:

 • Förvärvsinkomst före skatt och avdrag
 • Sjuk- och föräldrapenning före skatt
 • Arbetslöshetsersättning före skatt
 • Utbildningsbidrag, skattepliktigt
 • Pensionsförmåner
 • Skattepliktiga vårdbidrag, underhållsbidrag och underhållsstöd
 • Skattepliktig del för vård av barn i familjehem.

Hushåll med barnomsorg/skolbarnomsorg om högst 15 timmar/vecka och en månadsinkomst lägre än 30% av prisbasbeloppet  avgiftsbefrias.
Inkomstuppgift lämnas innan barnomsorgsplatsen tas i anspråk, när inkomsten ändras eller vid begäran från barnomsorgen.

Reducering

 • Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av exempelvis lovdagar, semester  eller om barnet har kortare vistelsetid än vad som schemat visar.
 • Vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar betalas ingen avgift för tid som överstiger dessa 30 dagar.