Barnhälsoteam – förskolans tidiga insatser

Vara kommun satsar på tidiga insatser för att främja psykisk hälsa i förskolan.

Bilden visar skissade personer som håller i samma kedja för att symbolisera samverkan. Rubriken på bilden är Tidiga Insatser

Forskning visar att tidiga insatser för att främja psykosocial hälsa i förskolan kan leda till förbättrade skolresultat och minska social utsatthet på sikt. I Vara kommun arbetar flera olika kompetenser tillsammans med förskolans pedagogiska personal med att stödja det främjande och förebyggande arbetet.

Mer konkret innebär insatsen att alla förskolor i kommunen har tillgång till special- och socialpedagog som har kompetens att stötta såväl personal som föräldrar. De arbetar i förskoleverksamheten som ett komplement till befintlig pedagogisk personal.

Målsättningen är att tidigt stödja barnen och deras familjer och skapa förutsättningar för att barnen ska nå de pedagogiska målen i grundskolan. Ibland arbetar de olika professionerna var för sig men inte helt sällan så sker ett tätt samarbete för att förebygga och främja arbetet kring barnets bästa.

I Vara kommun finns ett centralt Barnhälsoteam som arbetar mot samtliga förskolor. I teamet finns det två specialpedagoger och två socialpedagoger. De olika professionerna har egna kontaktförskolor men kan också komma att arbeta mot flera förskolor vid behov.

Socialpedagoger

Socialpedagogens uppdrag är att finnas som ett stöd för barnen och deras familjer genom tidiga stödinsatser för att på ett långsiktigt plan stärka barnet och dess förutsättningar att uppnå de pedagogiska målen och få trygga sociala nätverk. Socialpedagog arbetar verksamhetsnära med tidiga insatser. De arbetar primärt med stöttande arbete till familjer och pedagoger. Familjer söker sig till socialpedagog, oftast med frågor rörande deras barn. Det kan handla om hur familjerna kan hantera barn med problemskapande beteende av olika slag och andra vardagsfrågor. Socialpedagogen kan också fungera som en bro mellan olika myndigheter och föreningar.

Socialpedagoger i Vara

Marie Stigson: Varas västra förskola, Varas östra förskola, Tråvads förskola
Evelina Sjunfors: Kvänums förskola, Arentorps förskola, Levenes förskola, Vedums förskola

Specialpedagoger

Specialpedagogens uppdrag är att identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Målet är att möta barns olika behov för att bidra till en inkluderande förskolemiljö. Specialpedagogen genomför och ansvarar för pedagogiska utredningar och analyserar svårigheter på organisations- grupp- och individnivå.
De utformar och deltar i arbetet med att genomföra handlingsplaner i samverkan med berörda aktörer. De samordnar och samverkar kring barns behov och förutsättningar med föräldrar, rektor, personal och övriga stödinsatser med målet att kunna möta behoven hos alla barn.

Specialpedagoger i Vara

Ann-Charlotte Erlingsson: Varas västra förskola, Varas östra förskola, Tråvads förskola
Marie Elg: Kvänums förskola, Arentorps förskola, Levenes förskola, Vedums förskola

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.