Levenes förskola

Förskolan ligger i nära anslutning till skogen. Här finns fyra avdelningar, Boken och Björken (1-3 år) och Eken och Hasseln (3-5 år). Här finns en stor gård och en inhägnad skogsdunge.

Bilden visar Levene förskola.

Vi vistas regelbundet ute i naturen där barnen upptäcker, utforskar och söker kunskap. Barnen tränar sin motorik och kroppsuppfattning på ett naturligt sätt. Vi arbetar för att värna om djur och natur och vi lär för en hållbar framtid.

Alla arbetar för att lyfta fram barnens starka sidor, förstå och respektera varandras olikheter. Barnens egen lek ges tid, utrymme och uppmuntras. Vi stimulerar barnens språkutveckling genom sagoläsning, rim, ramsor, sånger och samtal.

Pedagogerna på förskolan arbetar med projektarbete som utgår från barnens intresse samt läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Vi ser lärmiljöerna som redskap för att utveckla barnens lärande och utveckling.

Unikum

Unikum är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Unikum kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Som vårdnadshavare får du så sätt viktiga meddelanden gällande verksamheten och du kan följa med i vad som händer på förskolan!

Har du problem att logga in eller andra frågor om Unikum, kontakta pedagogerna på ditt barns avdelning.

Vision

”Vi lär för en hållbar utveckling”

Vi arbetar aktivt med att få barnen delaktiga i ett hållbart samhälle där vi vill ge barnen en framtidstro. Barnen är delaktiga i miljöarbete så som källsortering, återvinning och odling. Vi använder oss av återbruksmaterial för lek och kreativitet.

Vårt arbete med hållbar utveckling genomsyras av ett utforskande arbetssätt där pedagoger och barn lär tillsammans.

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?

En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?

Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

Unikum är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Unikum kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Som vårdnadshavare får du så sätt viktiga meddelanden gällande verksamheten och du kan följa med i vad som händer på förskolan!

Har du problem att logga in eller andra frågor om Unikum, kontakta pedagogerna på ditt barns avdelning.

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.