Levenes förskola

Levene förskola ligger i nära anslutning till skogen.

Förskolan har fem avdelningar, fyra stycken i åldersgrupperna 1-4 år och en 5-årsgrupp. 1-4 åringarna har sedan några år nyrenoverade lokaler vid Stenkilsgårdens äldreboende. Där finns en stor gård samt en inhängnad skogsdunge. 5-åringarna börjar i den nyrenoverade Röda huset vid skolan i år

Vi vistas regelbundet ute i naturen där barnen upptäcker, utforskar och söker kunskap. Barnen tränar sin motorik och kroppsuppfattning på ett naturligt sätt. Vi arbetar för att värna om djur och natur.

Alla arbetar för att lyfta fram barnens starka sidor, förstå och respektera varandras olikheter. Barnens egen lek ges tid, utrymme och uppmuntras. Vi stimulerar barnens språk utveckling genom sagoläsning, rim, ramsor, sånger, samtal…..

I den dagliga verksamheten träffas vi för att ha roligt tillsammans och vi tänker särskilt på att barnens egna önskemål tas tillvara. Barnens spontanitet, nyfikenhet, fantasi ges möjlighet i tema arbetet där vi utgår från barnens intresse.

Alla barn har en egen portfolio, där personalen arbetar med att dokumentera barns utveckling och lärande.

Organisation

Enheten består av:

Förskola, Fritidshem, Förskoleklass och Grundskola t o m åk 6

  • Antal barn: drygt 200
  • Antal personal som arbetar i barngrupper: 32
  • Ledningen för enheten: Rektor/Förskolechef (heltid)

Levene förskola består av fem avdelningar: Hasseln, Björken, Eken och Boken som ligger i samma byggnad som äldreomsorgen och finns på gångavstånd från den övriga verksamheten. Avdelning Rönnen finns vid skolan i Röda huset. När det gäller antalet barn som är inskrivna passerar vi nu i slutet av april 100-strecket. Personalen består av förskollärare och barnskötare. Dessutom finns en resurs i form av en specialpedagog och socialpedagog för just förskolan som vi delar med Arentorp och Vedum

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolan våning 1 i stenbyggnaden. Antal barn som är inskrivna är 66 stycken.

Skolan som delvis är renoverad och delvis har fått nya lokaliteter 2013 har sina yngre elever från förskoleklassen – åk 3 i den renoverade stenbyggnaden.
På våning 1 (fsk-klassen) och våning 2 (åk 1-3).

De äldre i åk 4-6 har sina klassrummen i tillbyggnaden av skolan.

Dessutom har vi nu fått en musiksal och ett no-rum som också används till hemkunskapsundervisning. Gymnastiksal finns i den nybyggda Levene Arenans lokaler och matsal finns i en separat byggnad

Vision

Vi vill skapa en miljö för lärande och utveckling, som främjar det glada, nyfikna och livsbejakande hos barnet/eleven…

…där vi är bra på att bygga relationer med och mellan barn och vuxna
genom ett empatibaserat förhållningssättet

…där alla är delaktiga och tar ansvar

…där barns alla sinnen stimuleras

…där arbetssätt och arbetsformer väcker lusten till att
upptäcka, utforska och söka kunskaper.

…där praktik och teori bildar en helhet
———————————————————-

Det syns tydligt i den senaste externa utvärderingen, att visionen är levande i verksamheten. ”Levene Levene barnomsorg och skola präglas av en positiv, tillåtande och öppen stämning. Det finns en medvetenhet och en vilja att ständigt utveckla verksamheten. Skolan präglas av pedagoger med lång och gedigen erfarenhet, som vågar anta nya utmaningar för att tillgodose nutida barns/elevers behov.”

”Den väl tilltagna gården på förskolan inbjuder till varierande lekar och aktiviteter. Barnen erbjuds många meningsfulla vistelser i den angränsande skogen. Där tränar barnen sin motorik, får upptäcka spännande saker samt får utlopp för sin fantasi.”

”På Levene skola möts vi av positiva och glada barn och vuxna. Stämningen är god, elever och personal visar varandra hänsyn och respekt. Det är god kamratskap mellan eleverna och vi har under vårt besök sätt många exempel på vänligt bemötande mellan elever. Det råder lugn och harmoni såväl under lektioner som under friare aktiviteter. Pedagogerna har under en längre tid arbetat med elevernas sociala kompetens.”

”Vi har sett att fritidshemmet och skolan samarbetar så att eleverna får olika erfarenheter och kunskap som kompletterar varandra.”

”Levene skola är en skola där eleverna duger som dom är och som har en plats för alla.”

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?
En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?
En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?
Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

Enheten består av:

Förskola, Fritidshem, Förskoleklass och Grundskola t o m åk 6

  • Antal barn: drygt 200
  • Antal personal som arbetar i barngrupper: 32
  • Ledningen för enheten: Rektor/Förskolechef (heltid)

Levene förskola består av fem avdelningar: Hasseln, Björken, Eken och Boken som ligger i samma byggnad som äldreomsorgen och finns på gångavstånd från den övriga verksamheten. Avdelning Rönnen finns vid skolan i Röda huset. När det gäller antalet barn som är inskrivna passerar vi nu i slutet av april 100-strecket. Personalen består av förskollärare och barnskötare. Dessutom finns en resurs i form av en specialpedagog och socialpedagog för just förskolan som vi delar med Arentorp och Vedum

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolan våning 1 i stenbyggnaden. Antal barn som är inskrivna är 66 stycken.

Skolan som delvis är renoverad och delvis har fått nya lokaliteter 2013 har sina yngre elever från förskoleklassen – åk 3 i den renoverade stenbyggnaden.
På våning 1 (fsk-klassen) och våning 2 (åk 1-3).

De äldre i åk 4-6 har sina klassrummen i tillbyggnaden av skolan.

Dessutom har vi nu fått en musiksal och ett no-rum som också används till hemkunskapsundervisning. Gymnastiksal finns i den nybyggda Levene Arenans lokaler och matsal finns i en separat byggnad

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.