Tråvads förskola

Mitt i centrala Tråvad ligger Tråvads förskola med gemensam gård med skolan.

Vår vision är” att vara en förskoleenhet som arbetar för att barn och vuxna ska trivas tillsammans. Förhållningssättet ska vara så att alla, barn som vuxna, utvecklas i det livslånga lärandet”.

Förskolan har två avdelningar och cirka 40 barn.

Avdelningarna heter Björken för barnen 1-3 år och Rönnen för barnen 3-5 år.

Förskolans verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. (Lpfö98/16)

Vi har ett arbetssätt där vi ser, bemöter och respekterar alla barn såväl som vuxna. Det innebär att vi uppmuntrar och lyfter fram barnens olika förmågor i exempelvis språk, matematik, EQ (emotionell intelligens) och El Sistema. Därför arbetar vi temainriktat utifrån barnens behov, ålder och intresse.

På förskolan har varje barn en ansvarig pedagog som vårdnadshavare kan vända sig till med frågor.

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?
En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?
En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?
Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

EQ

Förskolorna arbetar med förhållningssättet EQ (emotionell intelligens) vilket innebär att vi lär oss och barnen vilka känslor som finns och var de sitter i vår kropp. Hur känns det när man är glad osv.

EQ arbetar från grundtanken ”att man får tänka vad man vill men inte säga och göra vad man vill”.

El Sistema Mini

El Sistema Mina

Kulturskolan erbjuder en musikverksamhet för förskola och grundskolans lägre åldrar som vill:

  • nå ut till barn och elever i hela kommunen
  • berika och skapa sociala möten
  • skapa gemensam repertoar för barn och elever i Vara och övriga Sverige
  • inspirera och fortbilda personal
  • arbeta integrerat med olika åldrar och kulturer
  • erbjuda barn och elever i kommunen en meningsfull fritid
  • ge en introduktion till och skapa intresse för körsång och orkesterverksamhet
  • ge barn och elever möjlighet att utvecklas musikaliskt i gruppgemenskap

Läs mer www.elsistema.se

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. (Lpfö98/16)

Vi har ett arbetssätt där vi ser, bemöter och respekterar alla barn såväl som vuxna. Det innebär att vi uppmuntrar och lyfter fram barnens olika förmågor i exempelvis språk, matematik, EQ (emotionell intelligens) och El Sistema. Därför arbetar vi temainriktat utifrån barnens behov, ålder och intresse.

På förskolan har varje barn en ansvarig pedagog som vårdnadshavare kan vända sig till med frågor.

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.