Västra förskolan

Lärande genom lek ger positiva och trygga barn!

Just nu byggs Västra förskolan om. Hemvisterna kommer att bli gula sidan, röda sidan, blåa sidan, lila sidan och gröna sidan. Åldersindelning på avdelningarna kommer att vara 1-3 år och 4-5 år. Förskolan består just nu av två stycken moduler; lila och gula sidan.

På Västra förskolan lägger vi stor vikt på att skapa en trygg och stimulerande miljö. Barnens egen lek ges stort utrymme, där vi pedagoger ser möjligheter och ger utmaningar. Målet är att alla barn ska känna sig trygga med all personal och fler lokaler.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskolan, ring eller skicka ett sms till din avdelning på tel. 0512-312 90 eller 0721-596 974.

Unikum

Unikum är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Unikum kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?
En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?
En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?
Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

Om ditt barn inte kommer till förskolan, ring eller skicka ett sms till din avdelning på tel. 0512-312 90 eller 0721-596 974.

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.