Västra förskolan

Lärande genom lek ger positiva och trygga barn!

I vår kommer Västra skolan byggas om till Västra förskolan med fem nya avdelningar. Hemvisterna kommer att bli gula sidan, röda sidan, blåa sidan, lila sidan och gröna sidan. Åldersindelning på avdelningarna kommer att vara 1-3 år och 4-5 år. Redan nu öppnas gula sidan upp i två tillfälliga moduler vid sidan om skolan.

På Västra förskolan kommer vi lägga stor vikt med att skapa en trygg och stimulerande miljö. Barnens egen lek kommer att ges stort utrymme, där vi pedagoger ser möjligheter och ger utmaningar. Målet är att alla barn ska känna sig trygga med all personal och fler lokaler. Ditt barn har sin hemvist på inskolningsavdelningen där din kontaktperson finns.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen.

Öppettider

Västra förskolan håller öppet måndag-fredag mellan kl. 06.00-18.00.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskolan, ring eller skicka ett sms till din avdelning på tel. 0512-312 90 eller 0721-596 974.

Pluttra

Pluttra är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Pluttra kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Grön flagg

Inom grön flagg arbetar vi just nu med tema Global samverkan som utgår från de Globala målen som är antagna av FN.

  • Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar framtid både gällande relationer men också ur ett miljöperspektiv.
  • Vi vill skapa sammanhang och meningsfullhet där allas lika värde är grundläggande. Genom att arbeta med global samverkan, vidgar vi barnens perspektiv och på sikt en förståelse för vår omvärld.
  • Genom att medvetandegöra barnen om sina demokratiska rättigheter och skyldigheter, förbereds barnen för ett demokratiskt samhälle.

Grön flagg är en del av Håll Sverige Rent och vi har varit certifierade sedan 2010.

Grön flagg och Globala målen

Kemikaliesmart förskola

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledningen är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Västra förskolan håller öppet måndag-fredag mellan kl. 06.00-18.00.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.