Vedums förskola

Välkommen till Vedums förskola! Här finns fyra avdelningar: Jordgubben och Hallonet cirka 1-3 år och Björnbäret och Blåbäret cirka 3-5 år.

Bilden visar Vedums förskola.

Förskolan ligger naturskönt i utkanten av Vedum. Vi är omgivna av skog, skogsdungar, ängar och en kort promenad ifrån oss har vi en damm. Vi har en fantastisk stor utegård med stora gräsområden och tillgång till bra pulkabackar på vintern. Vi ser omgivningarna här som en stor tillgång i vår vardag. Här leker vi, undersöker, upptäcker och tränar fantasi och motorik.

Här på Vedums förskola har vi förmånen att ha en egen kokerska och får den största delen av all mat lagad från grunden. Hembakt bröd och hemmagjorda köttbullar är bara något av allt gott vi får.

Varmt välkomna till oss!

Förskolans verksamhet

Barnen och barnens bästa i fokus! – Se det goda och låt det växa!

Förskolan är en egen skolform och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, står att läsa att verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vi är en åldersindelad förskola med två småbarnsavdelningar (Hallonet och Jordgubben) och två storbarnsavdelningar (Björnbäret och Blåbäret). Detta för att kunna möta varje barn och åldersgrupps behov på bästa sätt och därtill kunna stimulera till lärande.

Vi jobbar med lösningsinriktad pedagogik på hela enheten och har visionen ”Se det goda och låt det växa”. Engagemang, Nolltolerans och delaktighet är viktiga ord för oss.

Vi jobbar med fokus på matematik och språket.

 • Vi arbetar med barnen i grupp för att stärka språkförmågan genom rim och ramsor, rytmik, sång och sagor.
 • Vi arbetar strukturerat och individanpassat med varje barns språkförmåga.
 • Vi jobbar med utforskande arbetssätt inom musiken vilket gör att varje barn deltar på lika villkor vilket gör att det främjar alla barns språkutveckling.
 • Utifrån barnens intresse och ålder utmanas barnen inom flera matematikområden utifrån Läroplanens strävansmål.

I Vara kommun vid förskolorna i Vedum, Levene och Arentorp arbetar en socialpedagog och en specialpedagog. Teamet arbetar förebyggande, inkluderande och nära verksamheten för att ge stöd för såväl personal och barngrupp som för den enskilda familjen i form av föräldrastöd. Genom detta ökar möjligheten att skapa en helhetsbild som på bästa sätt kan främja en trygg miljö för utveckling och lärande.

Vi kommer under en tid framöver arbeta med temat ”Jag” där vi på olika sätt utifrån läroplanen kommer att fördjupa oss i temat. Vi har även börjat kompostera och odla där barnen är med i hela processen, samt att vi källsorterar då vår förskola jobbar med Grön flagg.

Vi värdesätter ett nära samarbete med föräldrarna för barnens bästa. Barnen i fokus.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

Vision

”Se det goda och låt det växa”

För oss är engagemang, delaktighet och nolltolerans viktiga ledord

”Här vill jag Vara. Här känner jag mig trygg. Här får jag möjlighet att växa, blomma ut, våga och vilja. Läraren är min trädgårdsmästare som har mig och de andra barnen i fokus. Trädgårdsmästaren ser det goda i mig och låter det växa. Trädgårdsmästaren uppmuntrar mig och ger mig upplevelser och kunskaper. Jag får utmaningar utifrån den jag är och utifrån mina förutsättningar. I mitt växthus”.

Nolltolerans

”Att våra barn och elever känner sig trygga är en förutsättning för lärande”

I Vedum råder Nolltolerans. Syftet med projektet är att skapa självförtroende, jämlikhet och kamratskap bland Vedums yngre invånare. Vedums AIS, Fritidsgården, Aktiva Vedum, Vedums scoutkår, Föräldraföreningen, Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet samt Vedums barnomsorg och skola står bakom satsningen. Vi har tillsammans jobbar fram Nolltoleransreglerna: –

 • Jag är lika mycket värd som du. Du är lika mycket värd som jag.
 • Jag är en bra kompis.
 • Jag använder ett trevligt språk.

Nolltoleransen genomsyrar förskolans, fritids och skolans dagliga verksamhet. Vi pratar mycket om respekt, olikheter, människovärde och tolerans i det dagliga mötet med barnen och eleverna i enlighet värdegrundsuppdraget i läroplanerna. Samtal, konfliktlösningar, systematiska kartläggningar i trygghetsarbetet och likabehandlingsplanen är våra verktyg för att uppnå en trygg miljö.

Kemikaliesmart förskola

Vad är kemikaliesmart förskola?

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledning¬en är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Varför kemikaliesmart förskola?

En del kemikalier är kända för att vara skadliga, medan andra är ofarliga. De flesta av ämnenas risker är dock okända. Vi behöver därför vara försiktiga med vilka kemikalier vi använder, och hur vi använder dem.

Barn är extra känsliga på grund av att deras kroppar är under utveckling. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna, då deras kroppar är mindre och de äter och andas mer i förhållande till sin egen kroppsvikt.

Hur jobbar vi i Vara kommun?

Enligt Vara kommuns styrdokument 2016-2019 ska kommunen arbeta för minskade gifter i miljön. För att förtydliga vad det innebär i förskolan påbörjade bildningsförvaltningen under 2016 arbetet med kemikaliesmart förskola. Arbetet utgår från utvalda prioriterade åtgärder.

Barnen och barnens bästa i fokus! – Se det goda och låt det växa!

Förskolan är en egen skolform och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, står att läsa att verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vi är en åldersindelad förskola med två småbarnsavdelningar (Hallonet och Jordgubben) och två storbarnsavdelningar (Björnbäret och Blåbäret). Detta för att kunna möta varje barn och åldersgrupps behov på bästa sätt och därtill kunna stimulera till lärande.

Vi jobbar med lösningsinriktad pedagogik på hela enheten och har visionen ”Se det goda och låt det växa”. Engagemang, Nolltolerans och delaktighet är viktiga ord för oss.

Vi jobbar med fokus på matematik och språket.

 • Vi arbetar med barnen i grupp för att stärka språkförmågan genom rim och ramsor, rytmik, sång och sagor.
 • Vi arbetar strukturerat och individanpassat med varje barns språkförmåga.
 • Vi jobbar med utforskande arbetssätt inom musiken vilket gör att varje barn deltar på lika villkor vilket gör att det främjar alla barns språkutveckling.
 • Utifrån barnens intresse och ålder utmanas barnen inom flera matematikområden utifrån Läroplanens strävansmål.

I Vara kommun vid förskolorna i Vedum, Levene och Arentorp arbetar en socialpedagog och en specialpedagog. Teamet arbetar förebyggande, inkluderande och nära verksamheten för att ge stöd för såväl personal och barngrupp som för den enskilda familjen i form av föräldrastöd. Genom detta ökar möjligheten att skapa en helhetsbild som på bästa sätt kan främja en trygg miljö för utveckling och lärande.

Vi kommer under en tid framöver arbeta med temat ”Jag” där vi på olika sätt utifrån läroplanen kommer att fördjupa oss i temat. Vi har även börjat kompostera och odla där barnen är med i hela processen, samt att vi källsorterar då vår förskola jobbar med Grön flagg.

Vi värdesätter ett nära samarbete med föräldrarna för barnens bästa. Barnen i fokus.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

Öppettider

Måndag - Fredag

06:00 - 18:00

Adress

Vedums förskola
Brukaregatan 12
534 60 VEDUM

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.