Handlingsplaner och policydokument

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Beslut från Bildningsnämnden

Handlingsplaner och policydokument antagna av bildningsnämnden finns under respektive flik.

Handlingsplan vid hot och våld

Övergripande handlingsplan vid hot och våld ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna hot- och våldssituationer inom barnomsorgen, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan.
Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever, besökare och chefer vid hanteringen av en hotfull eller våldsam situation.
Varje incident som innebär hot och våld skall resultera i en reaktion från personalen i verksamheten. Reaktionen ska följa denna handlingsplan.
Handlingsplan har sin giltighet och sitt ursprung i de lagar och styrdokument som ligger till grund för våra verksamheter.

Planen gäller alla som stadigvarande eller tillfälligt vistas i verksamheterna och revideras årligen.

I Vara kommun är varje skola ansvarig för sin egen handlingsplan vid hot och våld, men de använder den övergripande planen som mall.

Övergripande handlingsplan vid hot och våld

Om ni önskar begära ut en specifik handlingsplan vid hot och våld rekommenderas därför att ni tar kontakt med respektive förskolechef/rektor på den enhet ni är intresserad av.

Handlingsplan för att främja närvaro i skolan

Alla barn i Sverige har skolplikt och har lagstadgad rätt till utbildning.

Skolplikt innebär närvaroplikt, dvs. skyldighet att deltaga i den utbildning som anordnas om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

En elev med hög frånvaro riskerar alltid att hamna utanför hela utbildningssystemet och det finns tydliga kopplingar mellan hög skolfrånvaro och riskfylld alkoholkonsumtion, drogproblem och kriminalitet, vilket i sin tur medför stora kostnader för samhället. När skolfrånvaron väl utvecklats till en hög frånvaro är det ett stort lidande för eleven och kan ofta leda till en destruktiv situation.   Orsaken till frånvaro kan bero på många skolfaktorer: pedagogiska, organisatoriska och sociala faktorer, men även på faktorer som hör till hemmet och familjen.

Det är därför viktigt att varje liten frånvarotimma registreras, då det kan vara tecken på att eleven inte mår bra, och att man tidigt kan identifiera mönster och vid hög frånvaro vidta åtgärder enligt handlingsplanen.

Handlingsplan för att främja närvaro i skolan

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Enligt den kommunövergripande handlingsplanen till det drogpolitiska programmet har bildningsnämnden i det drogförebyggande arbetet bland annat ansvar för att ta fram en gemensam drogpolicy för Alléskolan, Nästegårdsskolan, Lagmansgymnasiet och fritidsgårdarna.

Alla vårdnadshavare, elever samt all personal ska vara väl förtrogna med skolans handlingsplan.

  • I början av varje läsår informerar mentorn sina elever om handlingsplanen.
  • Vårdnadshavare ska informeras om handlingsplanen.
  • Handlingsplanen ska utvärderas varje läsår.

Handlingsplan – Misstanke om drogmissbruk

Likabehandlingsplan

Enligt lag ska alla skolenheter ha en årlig plan mot kränkande behandling och en plan för att främja likabehandling. I Vara kommun slås dessa båda planer ihop till en årlig likabehandlingsplan.

I Vara kommun skapar varje förskola/skola sin egen likabehandlingsplan, vilken utgår från Diskimineringsombudets webverktyg

Om ni önskar begära ut en likabehandlingsplan rekommenderas därför att ni tar kontakt med respektive förskolechef/rektor på den enhet ni är intresserad av.

Policydokument

Allmänt:
Skolskjutsbestämmelser
Avgifter inom förskola-skola
Rutin anmälan kränkande behandling

Förskola och barnomsorg:
Barnomsorgstaxa
Policy för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Grundskola och gymnasium:
Politisk information i skolan
Uppföljning av ungdomar upp till 20 år

Övergripande handlingsplan vid hot och våld ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna hot- och våldssituationer inom barnomsorgen, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan.
Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever, besökare och chefer vid hanteringen av en hotfull eller våldsam situation.
Varje incident som innebär hot och våld skall resultera i en reaktion från personalen i verksamheten. Reaktionen ska följa denna handlingsplan.
Handlingsplan har sin giltighet och sitt ursprung i de lagar och styrdokument som ligger till grund för våra verksamheter.

Planen gäller alla som stadigvarande eller tillfälligt vistas i verksamheterna och revideras årligen.

I Vara kommun är varje skola ansvarig för sin egen handlingsplan vid hot och våld, men de använder den övergripande planen som mall.

Övergripande handlingsplan vid hot och våld

Om ni önskar begära ut en specifik handlingsplan vid hot och våld rekommenderas därför att ni tar kontakt med respektive förskolechef/rektor på den enhet ni är intresserad av.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.