Skolskjutsar

Buss med en skylt för skolbarn

Regler och anvisningar

Skolskjutsberättigade är :

 • Elever i förskoleklass med minst 2 km skolväg
 • Elever i år 1-6 med minst 2 km skolväg
 • Elever i år 7-9 med minst 3 km skolväg
 • För elever i särskolan görs en individuell bedömning

Ovanstående avstånd gäller även till påstigningsplats

Elever med kortare avstånd kan åka med skolskjuts i mån av plats i fordon som ändå går förbi och där det inte innebär några extra kostnader för bildningsnämnden.

Skolväg

Med skolväg avses den kortaste användbara vägen (gång-, cykel-,eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

Till och från skolan

Till och från skolan erbjuds eleven skjuts enligt de km-gränser som finns och enligt de ramschematider som finns på  respektive skola. Vill eleven åka med andra turer (om man slutar tidigare, har håltimma t ex) så kan man i mån av plats åka med men eleven måste vara uppmärksam på att  turen kanske inte går till den hållplats eleven har på morgonen.

Strävan är att restiden plus väntetiden vid skolan inte ska överstiga 2 timmar per dag. Med väntetid menas tid från det att skjutsen kommer till skolan tills 10 min före skolstart respektive skolslut (enligt ramschema) och till dess att bussen avgår.

Vilken avståndsbedömning gäller för elever med två adresser?

När elever under 18 år bor växelvis på två adresser i Vara kommun ska avståndsbedömning göras från båda vårdnadshavares adresser. Vid ansökan ska vårdnadshavare fylla i den adress eleven inte är folkbokförd på. Ansökan ska göras varje läsår.

Trafikfarliga vägar

Trafikfarliga vägar

Ingen elev i förskoleklass eller år 1-6 skall ensam, utan hjälp av vuxen, korsa E20 eller riksväg 47.

Ansvarsfrågan

Ansvarsfrågan

Beträffande ansvarsfrågan i samband med skolskjuts så är bildningsnämnden ansvarig för att skolskjuts erbjuds, föräldrar har ansvar till och från hållplats. Busschauffören har ansvaret under transporten medan rektor/skolan tar över ansvaret när eleven kommer till skolan.

Längre till hållplats

Längre till hållplats

I vissa lägen kan det finnas hinder för att köra fram med buss eller ekonomiskt ej försvarbart att sätta in taxiskjuts. Det kan då finnas elever som får något längre till hållplats än angivna kilometer. Om eleven skjutsas till hållplats utgår självskjutsersättning i dessa fall.

Elever med busskort

Elever med busskort

För busskort gäller särskilda regler som har gått ut till alla elever med busskort. Kortet är avsett endast till och från skolan måndag-fredag och mellan de orter som står på baksidan av kortet. Kortet är en värdehandling och är personligt.

Elev som valt annan skola

Elev som valt annan skola

Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och bekosta skolskjuts. Finns det buss som går får man åka med i mån av plats. På Västtrafiks bussar får man själv bekosta busskort.

Regler

Regler

 1. De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller också i skolskjutsfordon och på hållplatser.
 2. Föraren är ansvarig för säkerheten i bussen. Föraren går igenom vad man bör tänka på i bussen vid varje läsårs början. Förarens anvisningar måste alltid följas.
 3. Elever som uppträder störande eller ej lyder förarens anvisningar skall rapporteras till respektive klasslärare för vidare kontakt med hemmet. Hjälper inte detta kopplas skolledningen in.
 4. Uppsåtlig skadegörelse ersätts av elev och/eller målsman. Entreprenören kontaktar rektor.
 5. Vid snöhinder, halt väglag eller andra hinder kan uppgjord tidtabell kanske inte alltid följas. Dessa dagar får eleverna komma sent till skolan, för att trafiksäkerheten ej skall äventyras. Det är chauffören som avgör om fordonet kan ta sig fram till ordinarie hållplats. Ersättningsfordon sätts ej in. När 30 minuter gått från ordinarie avgångstid bör eleven vända hemåt.
 6. Åka hem med kompisar går bra om det finns plats i bussen (chauffören avgör).  På bussar som körs av Västtrafik får man dock själv köpa bussbiljett.
 7. Tänk på att det är jätteviktigt att använda reflexer när det är mörkt på morgon och eftermiddag.

När elever under 18 år bor växelvis på två adresser i Vara kommun ska avståndsbedömning göras från båda vårdnadshavares adresser. Vid ansökan ska vårdnadshavare fylla i den adress eleven inte är folkbokförd på. Ansökan ska göras varje läsår.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.