Alléskolan

På Alléskolan har vi en vision att alla elever skall känna sig sedda för att kunna nå sin fulla potential. Därför jobbar vi utifrån mottot ”Vi ser dig”.

Bilden visar Alléskolan i Vara.

Trygghet, kunskap, glädje och respekt utgör grunden i vår verksamhet. Vi ser det äkta, det möjliga, det bästa i varje människa, vilket leder till utveckling.

Att ”se dig” innebär för oss på Alléskolan att alla elever skall känna sig trygga. Trygghet utgör grunden för en fungerande verksamhet och för att nå dit är det viktigt att elever och personal bemöter varandra på ett respektfullt sätt. För att nå dit har vi ett effektivt främjande, förebyggande och utredande arbete mot diskriminering och kränkande behandling och agerar direkt när vi får vetskap om att någon elev upplevt sig utsatt på något sätt. Vi har en lärmiljö med hemvister där eleverna har stor närhet till sina lärare, vilket leder till ökad trygghet och främjar skapandet av goda relationer.

Att ”se dig” innebär att vi ser till varje elevs kunskapsutveckling. Vi arbetar utifrån styrdokumenten för en hög måluppfyllelse för alla elever, samtidigt som vi är medvetna om att vägen mot målen kan se olika ut och anpassar därför undervisningen efter varje individs behov. På skolan finns också en välfungerande organisation för att möta elever i behov av särskilt stöd.

Att ”se dig” innebär att vi ser till hela människan. Skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, studie-och yrkesvägledare samt ungdomscoach har tillsammans med alla vuxna på skolan i uppdrag att främst arbeta främjande och förebyggande men vid behov också åtgärdande för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

På Alléskolan arbetar vi kontinuerligt med att följa upp våra resultat och organisation för att hela tiden förbättra för alla elever på skolan.

Varmt välkommen till Alléskolan!

Arbetslag

Det finns tre arbetslag på Alléskolan, ett för varje årskurs. Varje arbetslag består av eleverna i årskursen och de lärare som har den största delen av sin undervisning där. Eleverna har de flesta av sina lektioner i sin årskurs hemvist. Lärarna i arbetslagen har stort inflytande över verksamheten och hittar undervisningsformer som är bäst anpassade till varje undervisningssituation.

Totalt har vi under läsåret cirka 360 elever och 45 anställda. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare. All personal har en viktig uppgift i arbetet med våra elever.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Vklass. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Vklass med hjälp av de inloggningsuppgifter de fått. Saknas dessa kan man kontakta skolans expedition.

Vad gäller sjukanmälan/frånvaroanmälan är det viktigt att du som vårdnadshavare tänker på att du måste anmäla sjukdom/frånvaro varje dag som ditt barn är hemma. Det räcker alltså inte att bara anmäla detta den första dagen, utan skulle det röra sig om fler dagar så måste varje dag anmälas.

Ledighet

Om en elev önskar att vara ledig har kontaktläraren möjlighet att bevilja detta om det inte rör sig om en period längre än två dagar. All ledighet läggs in via Vklass. Beviljandet löses efter det.

Studie- och yrkesvägledare

Erik Mannikoff Petersson
Tel: 0512-314 32

Tider på Alléskolan

Vardagar kl. 8.00-16.00

I studie- och yrkesvägledarens roll ingår följande:

 • Vägledningssamtal för att ge eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
 • Information till elever och föräldrar om yrken och utbildningar.
 • Motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier.
 • Stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.
 • Övergripande elevhälsoinsatser, som till exempel överlämning mellan skolor.

Alléskolans gemensamma ordningsregler

Ordningsreglerna finns för allas trygghet och studiero.

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att Alléskolan ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero. Därför…

 • bemöter vi varandra på ett trevligt sätt och visar respekt för och hänsyn mot andra elever och vuxna,
 • använder vi inte någon form av hot, våld, kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering, varken på internet eller på annat sätt,
 • medverkar vi inte i någon form av skadegörelse,
 • respekterar vi att skolan är ett tobaksfritt område, gäller även e-cigaretter,
 • respekterar vi att godis, chips, läsk, energidryck/funktionsdryck ej är tillåtna i Alléskolans lokaler,
 • respekterar vi att drogliberala symboler ej är tillåtna på skolans område.

Alla ska känna sig trygga och respekterade på Alléskolan

All form av hot, våld, kränkande behandling eller diskriminering hanteras utifrån Alléskolans hot- och våldsplan och Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skolan följer den diskrimineringslag som gäller för alla arbetsplatser och skolor.

När vi följer våra ordningsregler, är Alléskolan en trygg skola för alla!

Alléskolans gemensamma klassrumsregler

För att lektioner ska fungera bra och för att alla ska ges möjlighet att lära sig så mycket som möjligt är det viktigt att Du…

 • kommer i tid till lektionerna och är inställd på att ha lektion när Du kommer in i salen (det stör din egen och andras arbetsro att komma in sent på lektion),
 • har rätt arbetsmaterial och laddad dator med dig (det stör din egen och andras arbetsro att hämta arbetsmaterial efter att lektion startat),
 • sitter på den plats du anvisats enligt placeringslistan,
 • förvarar mobiltelefonen på den plats läraren hänvisar till under lektionstid. Läraren bestämmer om och när mobiltelefoner eventuellt får användas i klassrummet, och ska då används på ett sådant sätt att det inte stör dig själv eller andra,
 • följer de instruktioner Du får av undervisande lärare,
 • tar ansvar för ditt lärande och bidrar till en god arbetsmiljö för alla.

För att Alléskolans lokaler ska vara trevliga att vistas i…

 • slänger vi eventuellt skräp i papperskorg,
 • är vi rädda om skolans lokaler och möbler.*

* Du kan bli ersättningsskyldig om Du orsakar skadegörelse. Om något skulle hända, meddela personal på skolan. Du och skolan delar eventuellt på kostnader för reparation eller iordningställande.

Konsekvensplan på Alléskolan

Följande konsekvensplan används om elev bryter mot ordningsregler. Om steg 1 fungerar, stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare. Vår ambition är att steg 1 – 2 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler.

 1. Den vuxne som ser en elev bryta mot reglerna tar ett samtal med eleven.
 2. Den vuxne kontaktar och informerar vårdnadshavare. Kontaktlärare informeras.
 3. Om elev fortsätter bryta mot skolans ordningsregler gällande trygghet och studiero kallar kontaktlärare vårdnadshavare och elev till skolan för genomgång av ordningsregler. Uppföljning sker av kontaktlärare. Elevhälsoteam och skolledning informeras.
 4. Om elev, trots möte med kontaktlärare och vårdnadshavare, fortsätter bryta mot ordningsregler gällande trygghet och studiero kallar skolledning till möte med elevhälsan där elev, vårdnadshavare, kontaktlärare och skolledning medverkar. Elev och vårdnadshavare informeras om eventuell disciplinära åtgärder inom ramen av skollagen (2010:800).
 5. Om förbättring inte sker gällande trygghet och studiero beslutar skolledningen om lämplig disciplinär åtgärd inom ramen för skollagen (2010:800).

Kameraövervakning

På Alléskolan har vi kamerabevakning inomhus. Syftet med kameraövervakningen är att minska skadegörelse och att öka tryggheten för våra elever.

Övervakningen följer alla lagar och bestämmelser och används endast då det är helt nödvändigt.

Provkalender

Provkalendern finns i Vklass.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan skall årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2022-01-11 till 2022-12-31.

Elevernas delaktighet

Eleverna har genom elevenkäten deltagit i en kartläggning av elevernas hälsa och skolans trygghet och studiero. Eleverna har genom elevrådet varit med och utvärderat fjolårets plan.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Planen mot diskriminering och kränkande behandling kommer att presenteras för vårdnadshavare under vt-22 via mail och hemsida. Då ges vårdnadshavare tillfälle att ge synpunkter och kommentarer, vilka tas i beaktande vid revidering av planen.

Personalens delaktighet

Arbetslagen har deltagit i utvärderingen av fjolårets plan och kommit med förslag på innehållet i årets plan. Vad gäller uppföljning så kommer planen att följas upp i personalgruppen. Trygghetsteamet deltar i upprättandet av planen.

Förankring av planen

Elever, vårdnadshavare och personal får vid terminsstart information om var de hittar skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen lyfts och diskuteras med elever och personal i respektive arbetslag samt presenteras för vårdnadshavare vid föräldramöten och vid introduktionssamtalet i åk 7.

Utvärdering av fjolårets plan

Utvärderingen av fjolårets plan genomfördes i personalgruppen måndagen den 29/11. Eleverna utvärderade planen i elevrådet.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Utvärderingen av fjolårets plan visar att satsningen på gemenskapsstärkande aktiviteter vid uppstartsdagarna har fallit väl ut. Däremot har det inte genomförts i alla årskurser. Elevernas delaktighet i elevcafeterian och de planerade rastaktiviteterna har uteblivit då de rådande restriktionerna omöjliggjort detta.

Studie- och yrkesvägledaren har arbetat aktivt för att motverka stereotypa förutsättningar inför gymnasievalet. Detta arbete bör också bedrivas i andra forum.

Arbetet med ledarskap i klassrummet har fortsatt i personalgruppen med insatser under konferenstid samt lektionsbesök hos kollegor.

Skolans värdegrundsarbete har genomförts på olika nivåer med insatser årskursvis utifrån planering.
Elevenkäten visar att majoriteten av eleverna trivs och är trygga i skolan. Det förekommer fortfarande kränkningar bland eleverna och eleverna upplever att studieron ibland är bristfällig.

Årets plan ska utvärderas senast: 2022-12-22

Ansvarig för att årets plan utvärderas: Rektor Susanne Fransson

Alléskolans vision

På Alléskolan har vi en vision att alla elever skall känna sig sedda för att kunna nå sin fulla potential. Därför jobbar vi utifrån mottot – ”Vi ser dig”. Trygghet, kunskap, glädje och respekt utgör grunden i vår verksamhet. Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att skapa en trygg skola för alla elever.

Reglering i diskrimineringslagen och skollagen

Beroende på vilken typ av kränkningar det gäller finns två olika lagar som skolan skall förhålla sig till; skollagen och diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen anger utbildningsanordnarens skyldigheter om skolan får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier. Med trakasserier menas kränkande behandling som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Utrednings- och åtgärdsplikten gäller såväl trakasserier från andra elever som från personal.¨

Skollagen reglerar skolpersonalens och huvudmannens skyldigheter om de får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling som inte har något samband med diskrimineringsgrund.

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Utöver det syftet ska aktiva åtgärder även verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå.

Arbetet handlar inte enbart om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan även om att förebygga att elever inte diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter i skolan.

Alléskolans arbete med aktiva åtgärder genomförs tillsammans med arbetet för att motverka kränkningar. Skolans trygghetsteam har en viktig roll i så väl främjande, förebyggande som åtgärdande arbete.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Arbetet med aktiva åtgärder handlar om att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna är:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Proocessbild åtgärder vid diskriminering.

Kartläggningsmetoder

Följande kartläggningsmetoder har använts vid fastställande av mål i årets plan:

 • Elevenkät
 • Utvecklingssamtal
 • Klassråd
 • Elevråd
 • Genomgång av läromedel i ämneslag
 • Ändringar i läroplanen
 • Översyn av situationer där diskriminering kan uppstå
 • Dokumentation av kränkningsärenden
 • Samtal i personalgruppen

Analysera orsaker

Efter undersökningen analyseras orsakerna till upptäckta risker, hinder och utvecklingsområden.

Planerade åtgärder

 • Gemenskapsstärkande och relationsskapande aktiviteter i alla årskurser
 • Stereotypa föreställningar – Eleverna utvecklar kunskaper kring vilka normer som finns i samhället.
 • Studiero
 • Skolans värdegrund

Uppföljning och utvärdering

Efter genomförd kartläggning, analys och åtgärder sker uppföljning och utvärdering.

Åtgärder

Gemenskapsstärkande och relationsskapande aktiviteter

Mål

Samtliga elever ska känna trygghet i och utanför sin klass samt ha en positiv inställning till skolan.

Insats

Elevhälsopersonal och lärare planerar och genomför gemenskapsstärkande och relationsskapande aktiviteter i början av och under läsåret för samtliga årskurser.
Vid planering av aktiviteter skall skolan alltid ställa frågan om alla ges samma möjlighet att deltaga utifrån diskrimineringsgrunderna.
Personal från Torsbo fritidsgård planerar tillsammans med elever från elevrådet gemenskapsstärkande och relationsskapande rastaktiviteter.
Elevhälsopersonal och lärare genomför arbete med Hälsosmart i åk 8, vilket innefattar sunda relationer som en del.

Motivera insats

En skola där elever känner samhörighet i såväl sin egen klass som i skolan som helhet är en trygg skola.

Ansvarig

Skolledning, personal från Torsbo fritidsgård, elevhälsan, lärare.

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår hela läsåret.

Stereotypa föreställningar

Mål

På Alléskolan skall vi skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar.

Insats

Studie- och yrkesvägledare visar på möjligheter inför val av fortsatt utbildning och framtida yrkesval. Arbetet bedrivs även i skolans arbetslag där elever och personal diskuterar frågeställningar. Elevhälsopersonal och lärare genomför arbete med Hälsosmart i åk 8, vilket innefattar normer och värderingar som en del. Implementering av ändringarna i läroplanens inledande delar bland personal och elever.

Motivera insats

En skola där elever inte begränsas av stereotypa föreställningar leder till fler valmöjligheter inför gymnasievalet samt i det framtida livet.

Ansvarig

All personal.

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår hela läsåret.

Studiero

Mål

Trygghet och studiero i klassrummet

Insats

All personal deltar i kompetensutveckling kring ledarskap i klassrummet och förhållningssätt/bemötande av elever. Alla lektioner följer en gemensam lektionsstruktur där lektionsinnehåll och lektionstid skrivs upp på tavlan. Klassrumsplacering bestäms av personalen. Direkt markering och vidare rapportering till skolledning vid störande av studiero. Vid indelning av elever i grupper ska skolan alltid fundera kring vilket syfte indelningen har och vad som ska uppnås med den.

Motivera insats

Studiero ökar möjligheterna för inlärning. Ett tydligt ledarskap i klassrummet samt ett bemötande och förhållningssätt i enlighet med skolans uppdrag leder till ett bättre klimat på skolan och ökad studiero.

Ansvarig

Rektor och undervisande personal

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår hela läsåret.

Skolans värdegrund

Mål

Alla elever och all personal skall involveras i skolans värdegrundsarbete.

Insats

Arbete i elev- och personalgrupp med skolans värdegrund och fortsatt arbete med den etiska kompassen. Arbete i åk 7 kring maktlekar. Implementering av ändringarna i läroplanens inledande delar bland personal och elever. Direkt markering från personal mot ett negativt språkbruk. Direkt markering från personal mot ”skojbråk”.

Motivera insats

Ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor bidrar till ett tryggare och mer respektfullt klimat på skolan med en lägre förekomst av kränkningar.

Ansvarig

Rektor, all personal.

Datum när det ska vara klart

Arbetet pågår under hela läsåret.

Rutin vid diskriminering och kränkande behandling

Policy

På Alléskolan råder nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

Rutin för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Personal i arbetslagen har sin arbetsplats i hemvisten där eleverna har sina skåp och de flesta lektioner. Detta innebär att personalen ofta har god uppsikt över eleverna och har goda förutsättningar att upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Vuxna rör sig bland elever i skolans lokaler.

Rutin för utredning och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandling

 1. Personal ingriper alltid och markerar mot det som kan misstänkas handla om trakasserier och/eller kränkande behandling.
 2. Personal som ingripit samtalar med alla som är inblandade samt informerar berörda vårdnadshavare.
 3. Vid trakasserier och/eller kränkande behandling kontaktar personal som ingripit rektor, biträdande rektor eller representant ur Trygghetsteamet.
 4. Rektor startar utredning.
 5. Rektor informerar huvudman.
 6. Trygghetsteamet genomför uppföljning till dess att ärendet anses avslutat.

Det finns tre arbetslag på Alléskolan, ett för varje årskurs. Varje arbetslag består av eleverna i årskursen och de lärare som har den största delen av sin undervisning där. Eleverna har de flesta av sina lektioner i sin årskurs hemvist. Lärarna i arbetslagen har stort inflytande över verksamheten och hittar undervisningsformer som är bäst anpassade till varje undervisningssituation.

Totalt har vi under läsåret cirka 360 elever och 45 anställda. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare. All personal har en viktig uppgift i arbetet med våra elever.

Adress

Alléskolan
Skolgatan 24
534 81 VARA

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.