Alléskolan

På Alléskolan har vi en vision att alla elever skall känna sig sedda för att kunna nå sin fulla potential.

Därför jobbar vi utifrån mottot – ”Vi ser dig”. Trygghet, kunskap, glädje och respekt utgör grunden i vår verksamhet. Vi ser det äkta, det möjliga, det bästa i varje människa, vilket leder till utveckling.

Att ”se dig” innebär för oss på Alléskolan att alla elever skall känna sig trygga. För att nå dit har vi ett effektivt förebyggande och utredande likabehandlingsarbete. Vi har också skapat en lärmiljö med hemvister där eleverna har stor närhet till sina lärare, vilket leder till ökad trygghet och goda relationer.

Att ”se dig” innebär att vi ser till varje elevs kunskapsutveckling. Vi arbetar utifrån styrdokumenten för en hög och jämn måluppfyllelse men är samtidigt medvetna om att vägen mot målen kan se olika ut och anpassar därför undervisningen efter varje individs behov. På skolan finns också en välfungerande organisation för att möta elever i behov av särskilt stöd. Vidare har vi kvalitetstid två eftermiddagar i veckan dit elever kan komma för att få tid till läxläsning, extra stöd eller större utmaningar. Från Ht-15 är vi också en en-till-en-skola, vilket tillsammans med fortbildning inom IKT för personalen kommer att ge våra elever ökade förutsättningar att lyckas med sina studier.

Att ”se dig” innebär att vi ser till hela människan. Skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagog och ungdomscoach har tillsammans med alla vuxna på skolan i uppdrag att främst arbeta förebyggande men vid behov också åtgärdande för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Att ”se dig” innebär att vi tar till vara elevernas engagemang. Genom skolans råd får elever komma med förslag och ta ansvar. Där följer vi också regelbundet upp och utvärderar skolans mål och organisation för att hela tiden förbättra för alla elever på skolan.

Varmt välkommen till Alléskolan!

Arbetslag

Det finns fem arbetslag (två i åk 7 och 8 samt ett i åk 9) på Alléskolan. Varje arbetslag som består av ca 50-110 elever och ca sex lärare har de flesta av sina lektioner i sin hemvist. Lärarna i arbetslagen har stort inflytande över verksamheten och hittar undervisningsformer som är bäst anpassade till varje undervisningssituation.

Totalt har vi under läsåret 2015/16 ca 330 elever. De anställda är ca 50 varav ca 30 är lärare. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare som vi vill göra allt för att de skall känna glädje i att arbeta på enheten. Även elevassistenterna uppmärksammas så att de känner att de har ett viktigt arbete med att stödja eleverna så att dessa mår bra och kan utveckla sitt lärande. Det är också viktigt att all personal känner sig betydelsefull för verksamheten.

Effekt

Om effekt

Effekt är ett nytt evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program. Det riktar sig i första hand till föräldrar med barn i skolår 7-9. Programmet ges som strukturerade presentationer en gång per termin på skolans ordinarie föräldramöten. Effekt är en vidareutveckling av Örebro PreventionsProgram (ÖPP).

Läs mer om effekt.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs i första hand via Dexter. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Dexter med hjälp av de inloggningsuppgifter de fått. Saknas dessa kan man kontakta skolans expedition.

Frånvaroanmälan av elever kan även göras på telefonnummer 0512-311 73. Om ingen svarar kommer ni till en telefonsvarare och ombeds att trycka på siffra 9 och prata in ett meddelande där ni anger namn, klass och frånvaroorsak på den frånvarande. Meddelandena lyssnas sedan av och frånvaron rapporteras.

Vad gäller sjukanmälan/frånvaroanmälan är det viktigt att du som vårdnadshavare tänker på att du måste anmäla sjukdom/frånvaro varje dag som ditt barn är hemma. Det räcker alltså inte att bara anmäla detta den första dagen, utan skulle det röra sig om fler dagar så måste varje dag anmälas.

Ledighet

Om en elev önskar att vara ledig har kontaktläraren möjlighet att bevilja detta om det inte rör sig om en period längre än två dagar. Vid längre ledighet skall en speciell blankett fyllas i av hemmet, kontaktläraren och rektor. Denna blankett kan du antingen få av din kontaktlärare eller skriva ut hemma direkt från nätet. Då klickar du på länken i kolumnen till höger.

Studie- och yrkesvägledare

Erik Mannikoff Petersson
Tel: 0512-314 32

Tider på Alléskolan:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 8.00-16.00

Förväntansdokument

Alléskolans elever och vårdnadshavare!

Detta är de förväntningar ni kan ha på oss under ert tre år långa träningsläger här:

Trygghet – Du skall känna dig trygg och bli sedd på skolan. Vi ser dig!

Kunskap – Du skall utvecklas så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Glädje – Du skall känna glädje och lust att lära i skolan.

Respekt – Vi respekterar varandra, vår skolmiljö och att detta är vår arbetsplats-vårt träningsläger där vi skall lära oss under tre år.

Vi har ordningsregler som skall följas på skolan. Vi har en åtgärdstrappa och en konsekvensbeskrivning över vad som händer om man inte följer våra regler. Det är viktigt att vi alla respekterar våra regler och våra mål.

Trygghet, kunskap, glädje och respekt!

Här kan du läsa vårt Förväntansdokument i sin helhet.

Åtgärdstrappan

Alléskolans åtgärdstrappa

Våra trivselregler

För att skolan skall vara den lärande miljö som Du som elev har rätt att kräva är det viktigt att Du känner Dig trygg. Trygghet skapas bäst om man visar respekt för varandra. För att skapa denna trygghet gäller följande på Alléskolan:
Ordningsregler Alléskolan

Uppgifter och information

Kalenderlänkar som visas direkt i webbläsaren:
-06
-05
-04

Prenumerationslänkar:
-06
-05
-04

Det finns fem arbetslag (två i åk 7 och 8 samt ett i åk 9) på Alléskolan. Varje arbetslag som består av ca 50-110 elever och ca sex lärare har de flesta av sina lektioner i sin hemvist. Lärarna i arbetslagen har stort inflytande över verksamheten och hittar undervisningsformer som är bäst anpassade till varje undervisningssituation.

Totalt har vi under läsåret 2015/16 ca 330 elever. De anställda är ca 50 varav ca 30 är lärare. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare som vi vill göra allt för att de skall känna glädje i att arbeta på enheten. Även elevassistenterna uppmärksammas så att de känner att de har ett viktigt arbete med att stödja eleverna så att dessa mår bra och kan utveckla sitt lärande. Det är också viktigt att all personal känner sig betydelsefull för verksamheten.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.