Alléskolan

På Alléskolan har vi en vision att alla elever skall känna sig sedda för att kunna nå sin fulla potential. Därför jobbar vi utifrån mottot ”Vi ser dig”.

Bilden föreställer Alléskolan i Vara

Trygghet, kunskap, glädje och respekt utgör grunden i vår verksamhet. Vi ser det äkta, det möjliga, det bästa i varje människa, vilket leder till utveckling. Att ”se dig” innebär för oss på Alléskolan att alla elever skall känna sig trygga. Trygghet utgör grunden för en fungerande verksamhet och för att nå dit är det viktigt att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

Det är också viktigt att vi agerar direkt vid diskriminering och kränkande behandling. Alla har ett gemensamt ansvar i detta arbete med stöd av skolans Trygghetsteam.

På skolan har vi en lärmiljö med hemvister där eleverna har stor närhet till sina lärare, vilket leder till ökad trygghet och främjar skapandet av goda relationer.

Att ”se dig” innebär att vi ser till varje elevs kunskapsutveckling. Vi arbetar utifrån styrdokumenten för en hög måluppfyllelse men är samtidigt medvetna om att vägen mot målen kan se olika ut och anpassar därför undervisningen efter varje individs behov.

På skolan finns också en välfungerande organisation för att möta elever i behov av särskilt stöd. Att ”se dig” innebär att vi ser till hela människan. Skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagog och ungdomscoach har tillsammans med alla vuxna på skolan i uppdrag att främst arbeta förebyggande men vid behov också åtgärdande för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Varmt välkommen till Alléskolan!

Arbetslag

Det finns tre arbetslag på Alléskolan, ett för varje årskurs. Varje arbetslag består av eleverna i årskursen och de lärare som har den största delen av sin undervisning där. Eleverna har de flesta av sina lektioner i sin årskurs hemvist. Lärarna i arbetslagen har stort inflytande över verksamheten och hittar undervisningsformer som är bäst anpassade till varje undervisningssituation.

Totalt har vi under läsåret 2020/21 ca 360 elever. De anställda är ca 55 varav ca 40 är lärare. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare. All personal har en viktig uppgift i arbetet med våra elever.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Dexter. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via Dexter med hjälp av de inloggningsuppgifter de fått. Saknas dessa kan man kontakta skolans expedition.

Vad gäller sjukanmälan/frånvaroanmälan är det viktigt att du som vårdnadshavare tänker på att du måste anmäla sjukdom/frånvaro varje dag som ditt barn är hemma. Det räcker alltså inte att bara anmäla detta den första dagen, utan skulle det röra sig om fler dagar så måste varje dag anmälas.

Ledighet

Om en elev önskar att vara ledig har kontaktläraren möjlighet att bevilja detta om det inte rör sig om en period längre än två dagar. Vid längre ledighet skall en speciell blankett fyllas i av hemmet, kontaktläraren och rektor. Denna blankett kan du antingen få av din kontaktlärare eller skriva ut hemma direkt från nätet. Då klickar du på länken i kolumnen till höger.

Studie- och yrkesvägledare

Erik Mannikoff Petersson
Tel: 0512-314 32

Tider på Alléskolan:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 8.00-16.00

I studie- och yrkesvägledarens roll ingår följande:

  • Vägledningssamtal för att ge eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  • Information till elever och föräldrar om yrken och utbildningar.
  • Motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier.
  • Stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.
  • Övergripande elevhälsoinsatser, som till exempel överlämning mellan skolor.

Ordningsregler

För att skolan skall vara den lärande miljö som Du som elev har rätt att kräva är det viktigt att Du känner Dig trygg. Trygghet skapas bäst om man visar respekt för varandra. För att skapa denna trygghet gäller följande på Alléskolan: Ordningsregler Alléskolan 2020-2021

Teams - provkalender och information

Kalenderlänkar som visas direkt i webbläsaren

-05
-06
-07

Kalenderprenumeration i din telefon

Klicka på länken för att prenumerera.

-05
-06
-07

Instruktion för kalenderprenumeration

Instruktion iPhone

Instruktion Android

Kameraövervakning

På Alléskolan har vi kamerabevakning inomhus. Syftet med kameraövervakningen är att minska skadegörelse och att öka tryggheten för våra elever.

Övervakningen följer alla lagar och bestämmelser och används endast då det är helt nödvändigt.

Det finns tre arbetslag på Alléskolan, ett för varje årskurs. Varje arbetslag består av eleverna i årskursen och de lärare som har den största delen av sin undervisning där. Eleverna har de flesta av sina lektioner i sin årskurs hemvist. Lärarna i arbetslagen har stort inflytande över verksamheten och hittar undervisningsformer som är bäst anpassade till varje undervisningssituation.

Totalt har vi under läsåret 2020/21 ca 360 elever. De anställda är ca 55 varav ca 40 är lärare. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare. All personal har en viktig uppgift i arbetet med våra elever.

Kontakt

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.