Grundsärskolan

Välkommen till oss, här ger vårt förhållningssätt gentemot varje elev möjligheter till lärande och utveckling med en känsla av att vara någon som duger och kan.

Bilden visar träningsskolan i Vara.

Vår vision är:

”Lär för livet – Lust att lära och möjlighet att lyckas”

Vår verksamhet ligger på våning tre i Parkskolan för de äldre eleverna. De yngre eleverna i grundsärskolan och eleverna i träningsskolan har sina lokaler i en fristående byggnad bredvid Parkskolan. Vi arbetar i mindre klasser i fyra arbetslag varav en klass är för elever på träningsskolenivå. Elever i grundsärskolan har egen läroplan men undervisas i samma ämnen som grundskolan och består av nio årskurser. Hos oss finns välutbildade, engagerade pedagoger och elevassistenter och vi lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elev. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet kontakta gärna Anders Englund som är rektor.

Vad är grundsärskolan?

Vad är grundsärskola?

Grundsärskolan ska ge elever i behov av särskilt stöd en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. De elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser efter träningsskolans ämnesområden.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att balansera och integrera kunskaper i sina olika former i undervisningen. Eleven ska möta respekt för sin person och sitt arbete i skolan. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Lgrsä-11, s.8-13.

Träningsskolan

Träningsskolans verksamhet ligger i ”gula huset” i en handikappsanpassad skolbyggnad på Parkskolans skolgård. Här arbetar vi i ett välutbildat arbetslag med engagerade pedagoger och elevassistenter med elever i åldrarna 7-16 år. I huset går även en klass med grundsärskolelever i de yngre åldrarna.

Vad är träningsskola?

Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. De elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser efter träningsskolans ämnesområden. Det finns också möjlighet att kombinera ämnen och ämnesområden, utifrån varje elevs behov. Ämnesområdenas innehåll och omfattning anpassas till elevens egna förutsättningar och en individuell studieplan (IUP) utarbetas för varje elev och följs upp kontinuerligt under läsåret.
Undervisningen i träningsskolan är konkret och verklighetsnära och vi arbetar mycket med tydliggörande pedagogik och att stimulera alla sinnen som bidrar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig samtidigt som eleven får lättare att hantera olika situationer. Vi försöker skapa förutsättningar för eleverna att bli delaktiga och så självständiga som möjligt i olika situationer samt aktiviteter. Ofta har eleverna i träningsskolan ett större behov av individuell anpassad undervisning. Här finns också personal som är utbildad i tecken som stöd, andra AKK-verktyg samt som vi använder IKT som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Varje elev har var sin lärplatta hos oss.

I målet att ge eleverna förutsättningar för en god helhetsutveckling ingår ämnesområdena:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Vi arbetar oftast temainriktat på Träningsskolan och under föregående läsår har vi fördjupat oss i temat kroppen med studiebesök hos bland annat skolsköterskan för att lyssna på hjärta, puls, lungor. Vi har tittat på småfilmer från utbildningsradion och bundit ihop tema kroppen med andra ämnen i vår läroplan för Träningsskolan. Vi har använt oss av lärorika och intressanta appar på elevernas lärplattor och läst böcker om kroppen. Eleverna har uppmärksammats om sina olika sinnen som de har fått använda i vårt temaarbete. Frågor som vi har tagit upp är bland annat hur långa är vi, hur mycket växer vi och hur ser vi ut utanpå kroppen och inuti. Hur mycket blod har vi i kroppen? Vad är bra mat och var tar maten vägen? Vad kan vi laga på hemkunskapen som är nyttigt? Vi har målat av eleverna både i fullstorlek och även deras ansikts- silhuetter. Vi har tillsammans lärt oss mycket om kroppen men har framförallt haft roligt.

Samverkan

I grundsärskolan och träningsskolan ges eleverna möjlighet att använda sina förmågor i olika stimulerande miljöer och utefter sina egna förutsättningar. I dagsläget samverkar vi i vår organisation på olika sätt med Kompassen, Parkskolan, Kulturskolan, Alléskolan, Gymnasieskolan, Vara konserthus. Vid övergång till grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola samverkar vi med föräldrar och pedagoger på andra skolor både i och utanför kommunen.

Vi samverkar även i vår egen verksamhet eftersom våra elever har olika behov och intressen. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling vilket kan åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och olika arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i de olika verksamheterna kan berika elevernas utveckling och lärande.

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnads¬havare inför övergångar. Lgrsä-11, s.17

Vad är grundsärskola?

Grundsärskolan ska ge elever i behov av särskilt stöd en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. De elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen läser efter träningsskolans ämnesområden.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att balansera och integrera kunskaper i sina olika former i undervisningen. Eleven ska möta respekt för sin person och sitt arbete i skolan. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Lgrsä-11, s.8-13.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.