Vedum

Bilden visar skolgården till Vedum skola.

Varmt välkomna till Vedums skola!

Vedums skola ligger naturskönt i sydvästra delen av Vara kommun, mitt i en kulturhistorisk intressant bygd i gränslandet mellan slättlandskap och skogsbygd.

Vi har möjligheten att kunna erbjuda barn och elever verksamhet från 1-12 år inom våra olika verksamheter. Detta möjliggör ett helhetstänkande och röda trådar. Vi jobbar också aktivt med våran profilering språk, nolltolerans samt miljö -och natur. Språket är nyckeln till allt lärande, att man som barn och elev känner sig trygg är en förutsättning för att lära och medvetenheten om natur och miljö är grunden för vår framtid.

Vi har även en vision i Vedum som vi har jobbat fram tillsammans!

Vision växthuset – se det goda och låt det växa!

”Här vill jag Vara. Här känner jag mig trygg. Här får jag möjlighet att växa, blomma ut, våga och vilja. Läraren är min trädgårdsmästare som har mig och de andra barnen i fokus. Trädgårdsmästaren ser det goda i mig och låter det växa. Trädgårdsmästaren uppmuntrar mig och ger mig upplevelser och kunskaper. Jag får utmaningar utifrån den jag är och utifrån mina förutsättningar. I mitt växthus”.

Förskoleklass

Välkommen till förskoleklass Blåklinten

Leken är förskoleklassens viktiga del. Där bearbetar barnen upplevelser och intryck, har olika roller och fantiserar. Samspel, att kunna vänta på sin tur och att lyssna på varandra tränas i leken. Den stärker barnens inlärning för språk och matematik; barn lär genom lek.

Andra viktiga delar i verksamheten:

Språk

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att barn ska lära sig läsa och skriva. Böcker, högläsning och att lyssna på varandra är viktiga delar. Vi använder oss av varierade och lustfyllda språklekar som stimulerar barnen.

Matematik:

Vi vill ta tillvara och uppleva matematiken i vardagen. Problemlösning där vi upptäcker att det finns olika lösningar och tankar.
Vi stimulerar genom att tillhandahålla laborativt material.
Vi vill befästa talraden.

Social medvetenhet:

Alla barn ska känna sig trygga och utveckla goda relationer till både barn och vuxna. Vi arbetar med att stärka alla barns självkänsla; jag duger och är bra som jag är men också att alla barn ska visa respekt och hänsyn till andra.

Musik, drama och bild:

Ämnen som ingår i den dagliga verksamheten.

Samverkan:

Förskoleklassen samverkar med 1-3:orna på flera olika sätt. Barnen får lära känna sina blivande klasskamrater och lärare.

Vi genomför regelbundet utvärderingar som följer barnens utveckling och lärande för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar.

Fritidshemmet

Här i Vedum finns det två fritidsavdelningar; Bläckfisken för de yngre och Delfinen för de lite äldre. Vi har egna lokaler anpassade för fritidsverksamhet.

Vår verksamhet styrs av läroplanen och i den står det att fritidshemmets uppgift är att ge alla barn en meningsfull fritid med en god pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolan.
Verksamheten ska vara utformad så att varje barns erfarenhet, behov och intresse kan tas tillvara och den ska vila på en demokratisk värdegrund.

Ju äldre barnen blir desto viktigare blir kamrater och gruppsamvaron.
Leken är viktig på fritids i Vedum. I leken utvecklas bland annat barnens självkänsla och identitet och de får visa kreativitet, respekt för varandras olikheter och förmågan att lösa en konflikt.
I en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra och barnen utvecklar en god social förmåga.

Här följer ett axplock ur vår verksamhet:

Leken

För att berika leken har vi två rum där vi byter lek och lärmiljöer tillsammans med barnen med jämna mellanrum. Lekmiljöerna kan till exempel vara restaurang, optiker, spa, klädaffär, vårdcentral och skoaffär. Vi byter även annat lekmaterial så som spel, bygg och konstruktion.

Fritidsråd

  • cirka 2 gånger/termin
  • Ordförande, sekreterare och justerare utses
  • Dagordning bestäms av barn och personal
  • Anteckningar skrivs och sparas i en pärm​

Vi arbetar aktivt med barns rätt till inflytande. Detta är ett sätt att få barnen att förstå sambanden mellan inflytande, delaktighet och ansvar över fattade beslut.

Idrott

Vi har tillgång till en stor idrottshall (Vedumhallen) i anslutning till fritids. Dit går vi så ofta som möjligt. Barnen får själva välja vad de vill aktivera sig med. Syftet är att barnen ska få med sig så mycket positiva upplevelser​ av rörelse som möjligt.

Nolltolerans

”Att våra barn och elever känner sig trygga är en förutsättning för lärande”

I Vedum råder Nolltolerans. Syftet med projektet är att skapa självförtroende, jämlikhet och kamratskap bland Vedums yngre invånare. Vedums AIS, Fritidsgården, Aktiva Vedum, Vedums scoutkår, Föräldraföreningen, Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet samt Vedums barnomsorg och skola står bakom satsningen. Vi har tillsammans jobbar fram Nolltoleransreglerna:

  • Jag är lika mycket värd som du. Du är lika mycket värd som jag.
  • Jag är en bra kompis.
  • Jag använder ett trevligt språk.

Nolltoleransen genomsyrar förskolans, fritids och skolans dagliga verksamhet. Vi pratar mycket om respekt, olikheter, människovärde och tolerans i det dagliga mötet med barnen och eleverna i enlighet värdegrundsuppdraget i läroplanerna. Samtal, konfliktlösningar, systematiska kartläggningar i trygghetsarbetet och likabehandlingsplanen är våra verktyg för att uppnå en trygg miljö.

Internationellt

På skolan finns ett internationellt råd som består av 2 elevrepresentanter från varje klass och en lärarrepresentant. Vi träffas kontinuerligt och minst 1 gång/månad. En av våra uppgifter är att stödja vårt fadderbarn Suresh och vår fadderby i Indien. Varje månad betalar vi in 300kr som eleverna samlat in. Internationella rådet brevväxlar med Suresh och får information från fadderbyn hur arbetet fortlöper.

Skolan har under flera år haft språkassistenter från andra europeiska länder. De har främst stöttat engelskundervisningen men också funnits med i andra aktiviteter.

Eleverna på skolan har eller har haft brevkompisar från andra Europaländer bl. a Grekland, Danmark, England och Finland.

Likabehandling

Fritids likabehandlingsplan 2018
Likabehandlingsplan 2018 Förskoleklass
Likabehandlingsplan 2018 åk 1-6

Välkommen till förskoleklass Blåklinten

Leken är förskoleklassens viktiga del. Där bearbetar barnen upplevelser och intryck, har olika roller och fantiserar. Samspel, att kunna vänta på sin tur och att lyssna på varandra tränas i leken. Den stärker barnens inlärning för språk och matematik; barn lär genom lek.

Andra viktiga delar i verksamheten:

Språk

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att barn ska lära sig läsa och skriva. Böcker, högläsning och att lyssna på varandra är viktiga delar. Vi använder oss av varierade och lustfyllda språklekar som stimulerar barnen.

Matematik:

Vi vill ta tillvara och uppleva matematiken i vardagen. Problemlösning där vi upptäcker att det finns olika lösningar och tankar.
Vi stimulerar genom att tillhandahålla laborativt material.
Vi vill befästa talraden.

Social medvetenhet:

Alla barn ska känna sig trygga och utveckla goda relationer till både barn och vuxna. Vi arbetar med att stärka alla barns självkänsla; jag duger och är bra som jag är men också att alla barn ska visa respekt och hänsyn till andra.

Musik, drama och bild:

Ämnen som ingår i den dagliga verksamheten.

Samverkan:

Förskoleklassen samverkar med 1-3:orna på flera olika sätt. Barnen får lära känna sina blivande klasskamrater och lärare.

Vi genomför regelbundet utvärderingar som följer barnens utveckling och lärande för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar.

Adress

Vedums skola
Herrljungavägen 1
530 10 VEDUM

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.