Kvalitetsmätningar och utveckling

Kvalitetsarbete består framför allt av tre komponenter, uppföljning, utvärdering och utveckling. Uppföljning innebär regelbunden och fortlöpande insamling av information, som skall vara saklig och värderingsfri. Utvärdering syftar till en djupare analys, vilket innebär en granskning och värdering av speciellt utvalda områden. Utvärdering för att uppnå utveckling innebär att man använder utvärdering för att ge goda råd eller för att verksamhetsföreträdarna skall få kunskap som kan vidareutveckla verksamheten.

Bildningsnämnden strävar efter en hög kvalitet i alla sina verksamheter. För varje kalenderår görs en kvalitetsredovisning som skall visa vilka mål enheten nått och vilka åtgärder för utveckling man planerar. Denna verksamhetsplan innehåller fyra målområden, som även stämmer överens med läroplanernas målområden.

Kvalitetsredovisningar

Kommuner och skolor är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som redovisas för Skolverket samt politiker och verksamheter i den egna kommunen.

Kvalitetsredovisningen ska bland annat fungera som hjälpmedel till att utveckla och förbättra verksamheten. Det sker bland annat genom att skolans och förskolans resultat och arbete med att uppnå målen synliggörs. Den är en beskrivning av de olika förskolornas och skolornas arbete för att uppfylla de nationella styrdokumentens mål och de prioriteringar som gjorts i kommunen för att uppnå dessa.

Alla enheter lämnar varje år in en kvalitetsredovisning. Utifrån dessa görs en central kvalitetsredovisning för verksamheten i skolor och barnomsorg.

Undersökningar och mätningar

Det är viktigt att se kvalitet ur ett helhetsperspektiv. De insatser som sker måste ses i ett sammanhang och alla måste ha utgångspunkten att tillhandahålla en service av hög kvalitet.
För att nå en effektiv verksamhet av hög kvalitet krävs att vi kontinuerligt följer upp och värderar de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Utvärdering är en viktig uppgift som sker i form av mätningar genom regelbundna enkätundersökningar; brukarundersökningar och arbetsklimatundersökningar vart annat år och medborgarenkäter vart fjärde år.

Kommuner och skolor är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som redovisas för Skolverket samt politiker och verksamheter i den egna kommunen.

Kvalitetsredovisningen ska bland annat fungera som hjälpmedel till att utveckla och förbättra verksamheten. Det sker bland annat genom att skolans och förskolans resultat och arbete med att uppnå målen synliggörs. Den är en beskrivning av de olika förskolornas och skolornas arbete för att uppfylla de nationella styrdokumentens mål och de prioriteringar som gjorts i kommunen för att uppnå dessa.

Alla enheter lämnar varje år in en kvalitetsredovisning. Utifrån dessa görs en central kvalitetsredovisning för verksamheten i skolor och barnomsorg.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.