iDea-mobility

Bildningsförvaltningen i Vara kommun samman med skolförvaltningar i Akranes, Island och Hochsauerlandkreis, Tyskland har under 2015-2017 drivit ett ERASMUS+ strategiskt partnerskapsprojekt för skola. Namnet för detta projekt är ”the iDea project” vilket är en förkortning av Inclusion – Diversty and Equity, for All children. Som en fortsättning på ett givande projekt med goda upparbetade kontakter i Tyskland och på Island har vi nu beviljats medel från Erasmun+ Mobilitet fören fortsättningen ”iDea-Mobility”.

Logga iDea-projektet

Ett av Europa 2020-målen för utbildning är att andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %. Målet med iDea-Mobillity är att söka ny kunskap som samman med befintliga metoder ska leda till att fler elever fullföljer sina studier och ges rätt förutsättningar vidare i livet.

Huvudsyftet med detta projekt är att genom metoden jobbskuggning höja kompetensen hos pedagoger i Vara kommuns grundskolor genom att,

  1. Deltagande pedagoger vidgar bilden av inkluderings begreppet genom att ta del av nya arbetssätt för att skapa en skola för alla.
  2. Erfarenhetsutbytet på sikt kommer att höja undervisningskvalitet med fokus på inlärning av basfärdigheter i matematik, naturvetenskap, läs- och skrivförmåga genom att söka nya metoder och undervisningssätt.
  3. Det tidigare iDea-projektets intellectual output, DigiFlow ett digitalt flödesschema, även fortsatt ska skapa förutsättningar för förståelse av inkluderingsarbetet samt vara en del av att utveckla verksamheten krävs att erfarenheter delas. Pedagoger som testat det digitala verktyget DigiFlow möts för att ge input till vidareutveckling av redskapet.

Projektet pågår under 2 år med start 171001.

Om Erasmus +

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus:

  • Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Om Erasmus + mobilitet skola

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet skola är att öka kompetensen och yrkesskickligheten – och därmed kvaliteten i undervisningen.

Internationell erfarenhet

Med Erasmus+ mobilitet skola får lärare, skolledare och annan personal kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Personal kan delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar
i programmet.

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus:

  • Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.