VFU – verksamhetsförlagd utbildning

Förändringarna i lärarutbildningen

Den nya lärarutbildningen är en högskoleförlagd yrkesutbildning, som innebär en gemensam examen för alla lärare. Det betyder att alla ska ha kunskap om hur lärande och utveckling går till inom alla åldrar, från 1 år till Komvux.

Intentionerna i den nya lärarutbildningen är också att bättre knyta samman teori och praktik. Studenterna ska under olika tidsperioder i utbildningen följa den pedagogiska verksamheten ute på några enheter och koppla detta till den teoretiska delen som de har med sig från högskolan.

Vilka samarbetar Vara kommun med?

Vara kommun har samarbete med sex olika högskolor/universitet:

 • Karlstads Universitet
 • Jönköpings högskola
 • Högskolan Väst
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan i Borås
 • Göteborgs Universitet

Dessutom har vi sporadiskt samarbete med ett flertal andra högskolor när vi får förfrågningar från studenter, t ex idrottshögskolan i Örebro.

Varför tar Vara kommun emot studenter?

Anledningen till att Vara valt att samarbeta med flera högskolor är många men framförallt finns det tre aspekter. En är att få en bredd av studenter. Lärarutbildningen ser ganska olika ut på de olika högskolorna och studenterna får med sig olika kompetenser i bagaget . Vi tror att en mångfald av kompetenser är att föredra när vi en dag kanske anställer dem som lärare för att arbeta i arbetslag. Ett annat argument är att vi är en liten landsbygdskommun som som är belägen mellan många högskoleorter och ibland kan ha svårt att rekrytera lärare. Vi tror att det då är en vinst att kunna ”knyta upp” studenter från olika håll som förhoppningsvis sedan söker anställning här om de trivs.

Det tredje, och kanske viktigaste argumentet, är att lärarstudenter efterfrågas av många lärare, som ser det som en källa till kunskap att handleda en student. Det är givande att få visa upp sin verksamhet och sina kunskaper. Man har också möjlighet som lärare att få kompetensutveckling genom högskolan

Arbetslagets ansvar

Arbetslaget ska:

 • Ge praktisk information om sådant som är viktigt för studenten att känna till.
 • Vara reflektionspartner.
 • Ge feed-back och stöd i den yrkesmässiga utvecklingen.

Kommunens uppdrag

Kommunen ska:

 • Ta emot studenter och bereda dessa möjligheter till verksamhetsförlagda studier under hela deras studiegång.
 • I samarbete med högskolor/universitet erbjuda en introduktionsträff för studenterna.
 • Genom utvärderingar en gång per år ta reda på studenternas och lärarutbildarnas uppfattning om VFU:n i kommunen.
 • Verka för ett fördjupat samarbete mellan universitet och kommun.
 • Kartlägga behoven av kompetensutveckling.
 • Hålla frågan om lärarutbildningen ständigt aktuell i den centrala skolutvecklingsgruppen och i rektorsgruppen.

Lärarutbildarens ansvar

Den enskilde lärarutbildaren ska:

 • Introducera studenten för arbetslag, rektor och kollegor samt ge praktisk information om enheten och kommunen.
 • Kunna relatera till styrdokument.
 • Kunna tydliggöra sina egna kunskaper och arbetssätt.
 • Sätta sig in i studentens uppgifter och tillsammans med studenten göra en plan för VFU-perioden utifrån kursens mål.
 • Kunna skapa möjligheter för studenten att genomföra sina uppgifter och ge feed-back.
 • Skapa tid för samtal när studenten så behöver.
 • Ge underlag för och delta i bedömningen av studentens förutsättningar för läraryrket.
 • Påtala sitt kompetensutvecklingsbehov för sin chef.

Rektorns ansvar

Rektor ska:

 • Se till att enheten präglas av en öppen och välkomnande atmosfär.
 • Visa policyn och VFU-pärmen.
 • Visa intresse för studenten och arbetslaget under VFU:n.
 • Skapa möjligheter för lärarutbildarna att fullgöra sitt uppdrag.
 • Avsätta tid för ett samtal med studenten om studenten så önskar.
 • Skapa möjligheter i arbetsorganisationen.

Studentens ansvar

Studenten ska:

 • Delge arbetslaget/handledaren mål och information för aktuell kurs.
 • Planera, genomföra och utvärdera överenskomna moment i VFU:n.
 • I så god tid som möjligt meddela önskemål om placeringar till VFU-samordnaren.
 • I så god tid som möjligt meddela eventuella ändringar i gjorda överenskommelser.
 • Informera sig om och respektera den sekretess som finns inom verksamheten.
 • Delge lärarutbildaren och arbetslaget eventuell kompetensutveckling som högskolan erbjuder.

Arbetslaget ska:

 • Ge praktisk information om sådant som är viktigt för studenten att känna till.
 • Vara reflektionspartner.
 • Ge feed-back och stöd i den yrkesmässiga utvecklingen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.