Bilden visar en traktor körandes på en åker

Lantbruk

Lantbruket är en viktig näring för Vara kommun eftersom det producerar högklassigt livsmedel och håller landskapet öppet. Men djurhållning och…

Bilden visar händer som tvättas under en kran med rinnande vatten

Vatten och avlopp

Gäller det kommunalt vatten och avlopp kontakta Tekniska förvaltningen. Gäller det enskilt vatten och avlopp kontakta Miljö- och Byggnadsförvaltningen.

En brun och en grön soptunna står vid en rabatt.

Avfall och återvinning

Här finns samlad information om avfall och återvinning i kommunen. Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för att ditt…

Kulturmiljöinventering

År 2020 beviljades Vara kommun medel från Länsstyrelsen för att genomföra en kulturmiljöinventering. Inventeringen har utförts i två etapper och…

Barn som badar.

Hälsoskydd

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menar man en störning som enligt…

Bilden visar en modell på flerbostadshus

Kommunens planarbete

Kommunens fysiska planering indelas i översiktlig planering och detaljplanering och innebär planering av mark- och vattenanvändningen. Genom den fysiska planeringen…

Kontaktuppgifter miljö- och bygg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera…

Lediga tomter

På denna sida hittar du lediga tomter i Vara kommun. Du kan också läsa om planerade tomter, hur du går…

Bilden beskriver en maträtt betående av lingon, bacon pch rårakor

Livsmedel

Du ska alltid kunna lita på att du får livsmedel som är säkra och av bra kvalitet när du handlar…

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Renhållningsordningen

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Renhållningsordningen är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos…

Djur och skadedjur

Skadade och döda djur på kommunens mark Hittar du ett skadat eller dött djur på kommunens mark så kontaktar du…

Bilden beskriver en stenmur i en skog

Naturvård

Landskapet i kommunen domineras av den platta Varaslätten men det finns stora barrskogar och våtmarker i kommunens östra delar. Förutom…