Avfall och återvinning

Här finns samlad information om avfall och återvinning i kommunen.

En brun och en grön soptunna står vid en rabatt.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Kostnaden för all avfallshantering finansieras av avgifter.

För ansökan/handläggning av nedsatt hämtning (miniservice), kompostering och förlängt hämtningsintervall av slam kommer en avgift enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige att debiteras. 1117 kronor (2023)

Har du frågor som rör avfall och återvinning finns kontaktuppgifter på A&ÅS hemsida.

Öppettider återvinningscentral och återvinningsstationer

Heljeved återvinningscentral

Återvinningscentralen ligger i Heljeved i utkanten av Vara tätort, öster om E20.

Adress

Fordonsgatan 6
534 50 Vara

Öppettider

Måndag-onsdag kl. 12.00-18.00
Torsdag kl. 12.00-19.00
Fredag kl. 10.00-18.00
Lördag kl. 09.00-14.00

A&ÅS information om återvinningscentraler.

OBS! Allt avfall ska sorteras innan och lämnas löst i behållarna på återvinningscentralen. Osorterat avfall tas inte emot.

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar dem på Förpackningsinsamlingens webbplats.

Om återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, kontakta Förpackningsinsamlingen. Deras telefonnummer är 0200-88 03 11.

Sophämtning och slamtömning

Sophämtning

Ragn-Sells sköter tömningen av samtliga sopkärl i Vara kommun. Frågor om hämtning, abonnemang, byte av kärlstorlek eller tömningsfrekvens hanteras av Avfall- och Återvinning Skaraborg.

Nedsatt hämtningsintervall

Vissa hushåll behöver inte få sina sopor hämtade så ofta. En förutsättning för längre hämtningsintervall är att allt matavfall komposteras i en godkänd typ av kompost och att alla förpackningar sorteras ut och lämnas för återvinning på någon av kommunens återvinningsstationer.

Du ansöker om att få miniservice, det vill säga nedsatt hämtningsintervall av dina hushållssopor, hos miljöenheten.

Blankett nedsatt hämtningsintervall

E-tjänst för anmälan av nedsatt hämtningsintervall

Slamtömning

PR Slamsugning AB sköter slamtömning i Vara.

PR-Slamsugning kommer en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. Behöver du fler tömningar per år kontaktar du företaget. Anser du att en gång per år är för mycket, till exempel om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöenheten. Ansökan om förlängt hämtningsintervall slam

Kompostering

Du som har egen trädgård eller annan användning av kompostjord kan kompostera ditt matavfall i egen varmkompost. Hemkompost ska godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. Avgiften för handläggning och beslut är 1117 kronor (2023)

Anmäl kompost

E-tjänst för anmälan om kompostering

Blankett för anmälan om kompostering

Om du komposterar själv ska allt matavfall komposteras året om.

Att anlägga en kompost

Att anlägga och sköta en trädgårdskompost är inte speciellt svårt. Placera komposten i ett skyddat läge, inte för nära stora träd som poppel och sälg, vars rötter kan växa in i komposten.

Används en behållare för trädgårdsavfallet bör den vara på minst 100 liter per 100 m² tomt.

Lämpligt att kompostera

Gräs, löv, hö, ogräs, sågspån, kutterspån, flis, halm, vall- och ängsgräs, vissna blommor, mossa, potatisblast, rabarberblad, mindre mängder bark, grönsaks- och fruktrester samt jord från balkonglådor, krukor och amplar.

Dela gärna materialet i mindre delar innan kompostering då får mikroorganismerna en större angreppsyta. Komposten bör grävas om med jämna mellanrum.

Två bra recept för kompoststart

  • Blanda tolv delar färskt gräsklipp med tre delar sågspån.
  • Blanda fem delar gräsklipp med tio delar löv.

Olämpligt att kompostera

Vedaska i större mängd och grillkol bör du undvika i komposten. Vedaskan är för kaliumrik och har för högt pH-värde och den kan du istället sprida runt uppvuxna träd, buskar och häckar.

Undvik att tillföra kalk till komposten, den får ett lagom kalkinnehåll (pH) av sig själv när den är färdig, även om materialet som komposteras inte har det.

Heljeved återvinningscentral

Återvinningscentralen ligger i Heljeved i utkanten av Vara tätort, öster om E20.

Adress

Fordonsgatan 6
534 50 Vara

Öppettider

Måndag-onsdag kl. 12.00-18.00
Torsdag kl. 12.00-19.00
Fredag kl. 10.00-18.00
Lördag kl. 09.00-14.00

A&ÅS information om återvinningscentraler.

OBS! Allt avfall ska sorteras innan och lämnas löst i behållarna på återvinningscentralen. Osorterat avfall tas inte emot.

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar dem på Förpackningsinsamlingens webbplats.

Om återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, kontakta Förpackningsinsamlingen. Deras telefonnummer är 0200-88 03 11.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.