Återbruk

På Återvinningscentralen (ÅVC) i Vara finns en plats för återbruk. Med återbruk menas att man gör något nytt av gamla saker. Man tar helt enkelt tillvara på produkter som inte längre används. Det är ett sätt att minska avfallsmängderna och att fungerande saker får ny användning.

På återbruket kan du både lämna och hämta olika typer av saker som kan komma till ny användning. Sakerna ska vara hela och fungerande.

Personalen på ÅVC får omfördela saker som slängts i de vanliga behållarna och ställa dem i Återbruket. Avfallslämnare får inte omfördela saker själva.

OBS! Om avfallslämnaren inte vill att avfallet ska gå i återbruket så måste det förstöras/göras obrukbart innan det kastas.

Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning.

Återbruka du också!

Återbruket ligger inne på Återvinningscentralen och har samma öppettider.