Företag – så tar du hand om avfallet

I en verksamhet uppkommer flera olika typer av avfall. Här kan du som driver en verksamhet se vilken typ en viss sorts avfall är och vem som hämtar det.

Hög med skräp.

Vem hämtar vilket avfall?

I Vara kommun hämtar Avfall & Återvinning Skaraborg alltid kommunalt avfall, enligt kapitel 15 miljöbalken, medan privat entreprenör hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall.

Kommunalt avfall (hushållsavfall)

Kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall) är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller anläggning.

Exempel på kommunalt avfall

 • Avfall som uppkommer i verksamheters personalutrymmen, till exempel papperskorgar, personalmatsal är kommunalt avfall.
 • Avfall som uppkommer i restauranger, storkök, catering, caféer med mera är typiskt sett kommunalt avfall. Även det avfall som uppkommer i omedelbar anslutning till matberedningen är kommunalt avfall.
 • Avfall från skolor, skolmatsal och skolkök i anslutning till skolmatsal.
 • Avfall från väntrum till vårdinrättningar, camping, hotell, festivaler, idrottsanläggningar, etc.

Kommunalt avfall från verksamheter ska hållas skilt från verksamhetsavfall. Allt kommunalt avfall ska sorteras.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är det avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag till följd av den verksamhet som bedrivs. Verksamhetsavfall kan lämnas till valfri entreprenör som hanterar avfall. Verksamhetsavfall kan även lämnas hos Ragn-Sells Recycling i Vara mot avgift.

Exempel på verksamhetsavfall

 • Utsorterade livsmedel i butiker, frukt och grönt, förpackade och oförpackade livsmedel.
 • Spillfett och fett från restaurangers fettavskiljare.
 • Avfall som uppkommer i produktionskök utan servering.
 • Metallskrot och trärester

Övrigt avfall som uppstår i verksamheter och hämtas av privat entreprenör

 • Papper-, plast- och metallförpackningar, tidningar och glas.
 • Stora kartongemballage.
 • Animaliska biprodukter (ABP) – allt slakteriavfall ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg, till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel (med vissa undantag).

Bra att veta

 • Det finns krav på sortering
 • Det är bara kommunen som har rätt att transportera kommunalt avfall enligt lagstiftningen.
 • Vid felaktig behandling av avfallet, så ansvarar miljö- och byggenheten för tillsynen.
 • Har du för tunga kärl kommer vi inte att kunna hämta ditt kärl. Då får du packa om och beställa en ny hämtning.
 • Du kan lämna grovavfall med producentansvar gratis på Återvinningscentralen i Vara.

Producentansvar

Produkter som omfattas av producentansvar

Exempel på produkter som omfattas av producentansvar är hushållsmaskiner, TV och video, vitvaror, kontorsutrustning, telekomutrustning, kameror, klockor och leksaker med sladd eller batteri. Mer information om hur producentansvaret fungerar och vad som omfattas av det finns på El-kretsens hemsida.

Produkter som inte ingår i producentansvaret

Exempel på produkter som inte ingår i producentansvaret är fast installerad elektrisk utrustning för uppvärmning och ventilation och maskiner eller delar av maskiner som används inom jordbruk eller industri. I övrigt hänvisar vi till godkänd mottagare. El- och elektronikprodukter som inte ingår i producentansvaret lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Rutiner för hantering

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt etc. Farligt avfall ska inte hanteras i den vanliga sophanteringen. Istället ska det hanteras skiljt från annat avfall och så att det inte riskerar att komma ut i avloppet, mark, vatten eller orsaka skador på människors hälsa. Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, rester av lösningsmedel, kylarvätskor, absorberande material som använts vid rengöring eller spill (trasor och liknande), förpackningar som innehållande rester av farliga kemikalier, batterier, lysrör, lågenergilampor och elektronik. 

Lämna farligt avfall

Farligt avfall får bara lämnas till entreprenörer/anläggningar som har tillstånd att ta emot farligt avfall. Du som lämnar avfallet har skyldighet att kontrollera att avfallet skickas till en godkänd mottagare.

Tillstånd och anmälan för transport

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen.

Tillstånd krävs för att:

 • Transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och mängden överskrider 100 kg/liter per år.
 • Yrkesmässigt transportera farligt avfall.

En anmälan räcker om du transporterar farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och mängden inte överskrider 100 kg/liter per år. Observera att ovanstående inte gäller farligt avfall som innehåller PCB, cyanid, kadmium och kvicksilver (undantaget hela lysrör eller andra ljuskällor som du alltså kan transportera själv enligt ovanstående punktlista).

Om du anlitar någon för transporter är du som verksamhetsutövare skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd innan du lämnar ditt farliga avfall för transport. Vid yrkesmässig transport av farligt avfall ska ett särskilt transportdokument upprättas för varje enskild transport. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet ska undertecknas av avsändaren och sedan av mottagaren. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse till avsändaren på att avfallet kommit fram, vilket oftast sker med en faktura. Anmälan och tillståndsansökan görs på www.lansstyrelsen.se

Anteckningar

Du som företagare är skyldig att föra anteckningar om mängd och typ av farligt avfall som uppkommer i verksamheten varje år, samt till vilken eller vilka anläggningar avfallet transporterats. Anteckningarna ska verifieras med kopior på fakturor och transportdokument. Anteckningar om farligt avfall, transportdokument och fakturor ska sparas i minst tre år och kunna visas upp när miljöenheten gör tillsyn på företaget.

Rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter – där det uppstår (produceras) farligt avfall, som transporterar farligt avfall, som samlar in farligt avfall, som behandlar farligt avfall, som mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation: Naturvårdsverkets avfallsregister

Mer information finns på www.naturvardsverket.se

Hantering och förvaring av farligt avfall

Hantering av farligt avfall ska ske så att risker för människor och miljö undviks. Du som företagare ska också arbeta för att minska både mängden farligt avfall och avfallets miljöfarlighet, till exempel genom produktval.

Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall:

 • Mängden eller volymen avfall får inte minskas genom att låta lösningsmedel avdunsta eller genom att hälla spillolja i oljeavskiljare.
 • Farligt avfall ska förvaras så att människor inte kan komma i kontakt med avfallet och så att det inte riskerar att förorena vatten eller mark.
 • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat så att det inte kan rinna ut i avlopp eller till omgivningen vid spill eller överfyllnad. Om avfallet förvaras utomhus ska det förvaras under tak.
 • Invallningen ska rymma minst volymen av den största avfallsbehållaren plus 10 % av övrig lagrad volym. Vid förvaring utomhus ska invallningen förses med regnskydd eller tak så att den inte fylls med vatten. Vid förvaring inomhus kan ett tätt utrymme utan golvavlopp fungera som invallning.
 • I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor. För information om våra vattenskyddsområden.
 • Farligt avfall ska transporteras bort minst en gång per år. Du får inte lagra onödigt stora mängder avfall.
 • Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med innehåll.

Straffbart att bryta mot reglerna

Det är straffbart att bryta mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall. Vid överträdelse av bestämmelserna är miljöenheten skyldig att anmäla överträdelsen till åklagare. För vissa överträdelser får man även betala en miljösanktionsavgift. Ett exempel: Om man som avsändare av farligt avfall inte upprättar transportdokument är miljösanktionsavgiften 5 000 kr.

Farligt jordbruksavfall

I en lantbruksverksamhet uppkommer olika typer av avfall. Beroende på om avfallet räknas som farligt avfall eller övrigt avfall gäller olika regler, framförallt gällande transport och dokumentation. Nedan kommer information rörande farlig avfall som kräver viss egenkontroll och rutiner för hur avfallet ska hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Exempel på farligt avfall att uppmärksamma är spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier, lysrör och lösningsmedel. Under den tillsyn som utförs av kommunens miljöinspektörer kontrolleras att hanteringen och transporten av farligt avfall sker på rätt sätt samt att verksamhetsutövaren för en avfallsjournal. Det är alltid bra att föra avfallsjournal oavsett om din jordbruksverksamhet kräver tillsyn eller inte. Mall för avfallsjournal finns på www.miljohusesyn.se.

Vem får transportera farligt jordbruksavfall?

I lantbruk där det uppkommer farligt avfall kan företaget själv få köra det till en avfalls- och återvinnings-anläggning, men då krävs först en anmälan till länsstyrelsen. Anmälan skall förnyas vart femte år. Om lantbrukare lämnar in kemikalier på återvinningscentralen i Vara krävs att denne uppvisar säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet underlättar spårbarhet och korrekt klassning av materialet.

Har man inte lämnat in en anmälan för egen transport av farligt avfall kan det utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska medfölja avfallet om lantbrukaren inte själv kör avfallet.

Transportdokumentation ska upprättas vid hämtning av farligt jordbruksavfall

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska lämnaren och mottagaren se till att det finns ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare, och vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt används elektroniska signaturer.

Det krävs alltså inget transportdokument om lantbrukaren själv kör sitt farliga avfall. I många fall kräver återvinningscentralen att det farliga avfallet är tydligt märkt för att de ska kunna omhänderta innehållet på ett säkert sätt. Märk alltid behållare med farligt avfall väl.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd. Du behöver alltid tillstånd för att transportera följande farliga avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen. Om tillstånd inte finns för egen transport av ovan nämnda avfallstyper ska hämtning beställas och utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska då medfölja avfallet.

Läs mer om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna från jordbrukskemikalier här www.sakertvaxtskydd.se.

Miljöhusesyn – egen tillsyn för lantbruk och trädgård.

Mall för avfallsjournal

Bygg- och rivningsavfall

Det är byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsverksamhet. Inför en rivning eller nybyggnation ska byggnadsnämnden kontaktas för att ta reda på om åtgärden kräver lov eller anmälan. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig ska en ansökan eller anmälan skickas till miljö- och byggnadsnämnden som därefter beslutar om lov och/eller startbesked.

Nya regler i avfallsförordningen (SFS 2020:614) började gälla den 1 augusti 2020, som innebär att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera avfallet i minst sex fraktioner vid den plats där avfallet uppstått. Fraktionerna är:

 • trä
 • mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Dessutom finns krav på att sortera ut brännbart avfall, farligt avfall och eventuellt förpackningsavfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och återvinning av materialet. Det finns två generella undantag från kraven på att sortera avfallet; sammanfogade konstruktioner som inte är tekniskt möjliga att separera och förorenade avfallsslag.

Sedan den 1 november ställs nya krav på verksamheter och företag att rapportera in uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Mer information

Avfallsförordningen

Vägledning, bygg- och rivningsavfall

Avfall och farligt avfall — Vara kommun

Farligt avfall är avfall som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt etc. Farligt avfall ska inte hanteras i den vanliga sophanteringen. Istället ska det hanteras skiljt från annat avfall och så att det inte riskerar att komma ut i avloppet, mark, vatten eller orsaka skador på människors hälsa. Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, rester av lösningsmedel, kylarvätskor, absorberande material som använts vid rengöring eller spill (trasor och liknande), förpackningar som innehållande rester av farliga kemikalier, batterier, lysrör, lågenergilampor och elektronik. 

Lämna farligt avfall

Farligt avfall får bara lämnas till entreprenörer/anläggningar som har tillstånd att ta emot farligt avfall. Du som lämnar avfallet har skyldighet att kontrollera att avfallet skickas till en godkänd mottagare.

Tillstånd och anmälan för transport

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen.

Tillstånd krävs för att:

 • Transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och mängden överskrider 100 kg/liter per år.
 • Yrkesmässigt transportera farligt avfall.

En anmälan räcker om du transporterar farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och mängden inte överskrider 100 kg/liter per år. Observera att ovanstående inte gäller farligt avfall som innehåller PCB, cyanid, kadmium och kvicksilver (undantaget hela lysrör eller andra ljuskällor som du alltså kan transportera själv enligt ovanstående punktlista).

Om du anlitar någon för transporter är du som verksamhetsutövare skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd innan du lämnar ditt farliga avfall för transport. Vid yrkesmässig transport av farligt avfall ska ett särskilt transportdokument upprättas för varje enskild transport. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Dokumentet ska undertecknas av avsändaren och sedan av mottagaren. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse till avsändaren på att avfallet kommit fram, vilket oftast sker med en faktura. Anmälan och tillståndsansökan görs på www.lansstyrelsen.se

Anteckningar

Du som företagare är skyldig att föra anteckningar om mängd och typ av farligt avfall som uppkommer i verksamheten varje år, samt till vilken eller vilka anläggningar avfallet transporterats. Anteckningarna ska verifieras med kopior på fakturor och transportdokument. Anteckningar om farligt avfall, transportdokument och fakturor ska sparas i minst tre år och kunna visas upp när miljöenheten gör tillsyn på företaget.

Rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter – där det uppstår (produceras) farligt avfall, som transporterar farligt avfall, som samlar in farligt avfall, som behandlar farligt avfall, som mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter.

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation: Naturvårdsverkets avfallsregister

Mer information finns på www.naturvardsverket.se

Hantering och förvaring av farligt avfall

Hantering av farligt avfall ska ske så att risker för människor och miljö undviks. Du som företagare ska också arbeta för att minska både mängden farligt avfall och avfallets miljöfarlighet, till exempel genom produktval.

Några av de viktigaste kraven vid hantering av farligt avfall:

 • Mängden eller volymen avfall får inte minskas genom att låta lösningsmedel avdunsta eller genom att hälla spillolja i oljeavskiljare.
 • Farligt avfall ska förvaras så att människor inte kan komma i kontakt med avfallet och så att det inte riskerar att förorena vatten eller mark.
 • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat så att det inte kan rinna ut i avlopp eller till omgivningen vid spill eller överfyllnad. Om avfallet förvaras utomhus ska det förvaras under tak.
 • Invallningen ska rymma minst volymen av den största avfallsbehållaren plus 10 % av övrig lagrad volym. Vid förvaring utomhus ska invallningen förses med regnskydd eller tak så att den inte fylls med vatten. Vid förvaring inomhus kan ett tätt utrymme utan golvavlopp fungera som invallning.
 • I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor. För information om våra vattenskyddsområden.
 • Farligt avfall ska transporteras bort minst en gång per år. Du får inte lagra onödigt stora mängder avfall.
 • Avfallsbehållare eller andra förvaringskärl ska vara tydligt märkta med innehåll.

Straffbart att bryta mot reglerna

Det är straffbart att bryta mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall. Vid överträdelse av bestämmelserna är miljöenheten skyldig att anmäla överträdelsen till åklagare. För vissa överträdelser får man även betala en miljösanktionsavgift. Ett exempel: Om man som avsändare av farligt avfall inte upprättar transportdokument är miljösanktionsavgiften 5 000 kr.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.