Avfall och återvinning

Avfall är allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. Det är viktigt att avfallet hanteras på ett för miljön riktigt sätt.

I Vara kommun ansvarar Ragn-Sells kommunpartner för hämtning av ditt hushållsavfall samt omhändertagande av grov- och farligt avfall på återvinningscentralen i Vara. Vid flytt till eller från en fastighet kontaktar du deras kundtjänst på tel. 010-723 23 23 för att flytta över avfallsabonnemanget. Information om alternativ för hämtningsintervall och taxor finner du här.

Återvinning

Förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar, batterier och kläder/textilier lämnar du på Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) sju olika återvinningsstationer i kommunen.

Här hittar du närmsta återvinningsstation:
Vara Industrigatan/Kungsgatan 38, Brandstation
Kvänum, Järnvägsgatan 5, bakom ICA
Vedum, Norrgatan 4, bakom Laskegården
St Levene, Sportgatan, in mot fotbollsplanerna
Helås, Kvarnbacksvägen, vid lekplatsen
Tråvad, Ågatan 2, vid Tempo

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats (FTI) kan du se när respektive station töms samt anmäla att stationen behöver städas och/eller tömmas. FTI:s kundtjänst når du på telefon 0200-88 03 11. Återvinningsstationerna ligger inte under kommunens ansvar.

Avsluta abonnemang eller ansök om minskad hämtningsfrekvens

När du vill ha miniservice, nedsatt hämtning av hushållsavfall eller uppehåll i avfallshämtning, behöver du söka dispens hos miljöenheten. Blankett finner du här. En handläggningsavgift på 890 kr (2019) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Miniservice innebär nedsatt sophämtningsfrekvens, med miniservice hämtas dina sopor sex gånger per år förutsatt att hushållets matavfall komposteras och alla förpackningar sorteras ut och lämnas till återvinning på någon av kommunens återvinningsstationer.

Uppehåll i avfallshämtning från obebodd fastighet kan medges i högst två år, är fastigheten obeboelig och avses att rivas kan man få uppehåll i upp till 5 år.

Källsortering och återvinningsstationer

Att källsortera och återvinna avfall är viktigt, men viktigast av allt är att minska mängden avfall som uppstår. Genom att sortera och återvinna eller återanvända material kan vi spara massor av energi och resurser samtidigt som farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö, idag och i framtiden. Vi är alla…

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. För att få en mer hållbar avfallshantering och konsumtion behöver vi sikta uppåt längs trappans fem nivåer. Så här ser avfallstrappan ut Minimera I första hand ska vi se till att skapa så lite…

Återvinningscentral och rismottagning

Återvinningscentralen i Vara drivs av Ragn-Sells AB. På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Här kan du även lämna hela och fungerande saker för återbruk, läs mer om det här. För att undvika att ditt besök tar mer tid än vad du…

Slamhämtning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.  Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om huset…

Avgifter och renhållningsordningen

Avgifterna för hämtning av hushållsavfall höjdes den 1 april 2019. Avgifterna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till största delen på en ökad kostnad för återvinningscentralen i Vara. Avgifterna för slamhämtning är beräknade utifrån kommunens nya ramavtalspriser med…

Restriktioner eldning av avfall

Avfall får inte grävas ned eller eldas ute eller i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska läggas i kärl eller lämnas på återvinningscentralen. Att elda avfall hemma är faktiskt förbjudet, om det på något sätt kan medföra skada på hälsan eller miljön. I värsta fall kan sådan eldning leda till en åtalsanmälan. Detta gäller inte…

Återbruk

På Återvinningscentralen (ÅVC) i Vara finns en plats för återbruk. På återbruket kan du både lämna och hämta olika typer av saker helt gratis. Det är ett sätt att minska avfallsmängderna genom att fungerande saker får ny användning. Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. Återbruka du också! OBS! Personalen på…

Farligt avfall

Det är särskilt viktigt att vi inte lägger så kallat farligt avfall i det vanliga sopkärlet. Farligt avfall måste tas om hand på särskilda sätt så att det inte hamnar farliga ämnen i naturen. Som farligt avfall räknas bland annat batterier, kemikalier, elektronik, ljuskällor (exempelvis lysrör, glödlampor och lågenergilampor), färgrester, lack, förtunningsmedel, lim, bekämpningsmedel, oljerester,…

Kompostering och trädgårdsavfall

Kompostering innebär att låta organiskt avfall, som trädgårdsavfall och matavfall, brytas ned av smådjur och mikroorganismer och bli till näringsrik jord. Genom att kompostera låter vi värdefulla näringsämnen gå runt i ett naturligt kretslopp. Syftet med att kompostera är dels att minska mängden avfall som går till förbränning och dels att ta tillvara på de naturliga näringsämnen som finns…

Hållbar livsstil

Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan. Handla hållbart Det är inte alltid lätt att veta hur man ska tänka och agera…

Adress

Ragn-Sells Kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall. Du hittar dem på Turbingatan 14 i Vara
Tel. 010-723 23 23

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.