Farligt avfall

Det är särskilt viktigt att vi inte lägger så kallat farligt avfall i det vanliga sopkärlet. Farligt avfall måste tas om hand på särskilda sätt så att det inte hamnar farliga ämnen i naturen.

Som farligt avfall räknas bland annat batterier, kemikalier, elektronik, ljuskällor (exempelvis lysrör, glödlampor och lågenergilampor), färgrester, lack, förtunningsmedel, lim, bekämpningsmedel, oljerester, oljefilter, syror och frätande ämnen, sprayburkar, fotovätskor, termometrar och läkemedelsrester. Sortera alltid ut dessa miljö- och hälsofarliga artiklar, märk dem och lämna till återvinningscentralen eller i vissa fall inköpsstället.

Läkemedel

Läkemedel lämnar du in på ett apotek.

Småbatterier

På återvinningsstationerna i Vara, Vedum, Stora Levene, Kvänum och Tråvad kan du lämna små batterier i el-kretsens röda behållare. Större batterier lämnas på återvinningscentralen i Vara.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp klassas också som farligt avfall och lämnas till återvinningscentralen i Vara utan kostnad. Freonet tas om hand och vissa delar återvinns. Hushåll lämnar gratis, och för verksamhetsavfall tas en avgift ut.

Farligt jordbruksavfall

I en lantbruksverksamhet uppkommer olika typer av avfall. Beroende på om avfallet räknas som farligt avfall eller övrigt avfall gäller olika regler, framförallt gällande transport och dokumentation. Nedan kommer information rörande farlig avfall som kräver viss egenkontroll och rutiner för hur avfallet ska hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Exempel på farligt avfall att uppmärksamma är spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier, lysrör och lösningsmedel. Under den tillsyn som utförs av kommunens miljöinspektörer kontrolleras att hanteringen och transporten av farligt avfall sker på rätt sätt samt att verksamhetsutövaren för en avfallsjournal. Det är alltid bra att föra avfallsjournal oavsett om din jordbruksverksamhet kräver tillsyn eller inte. Mall för avfallsjournal finns på www.miljohusesyn.se.

Vem får transportera farligt jordbruksavfall?

I lantbruk där det uppkommer farligt avfall kan företaget själv få köra det till en avfalls- och återvinnings-anläggning, men då krävs först en anmälan till länsstyrelsen. Anmälan skall förnyas vart femte år. Om lantbrukare lämnar in kemikalier på återvinningscentralen i Vara krävs att denne uppvisar säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet underlättar spårbarhet och korrekt klassning av materialet.

Har man inte lämnat in en anmälan för egen transport av farligt avfall kan det utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska medfölja avfallet om lantbrukaren inte själv kör avfallet.

Transportdokumentation ska upprättas vid hämtning av farligt jordbruksavfall

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska lämnaren och mottagaren se till att det finns ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare, och vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt används elektroniska signaturer.

Det krävs alltså inget transportdokument om lantbrukaren själv kör sitt farliga avfall. I många fall kräver återvinningscentralen att det farliga avfallet är tydligt märkt för att de ska kunna omhänderta innehållet på ett säkert sätt. Märk alltid behållare med farligt avfall väl.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Du behöver alltid tillstånd för att transportera följande farliga avfall:

  • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
  • cyanid
  • kadmium
  • PCB-produkter.

Ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen. Om tillstånd inte finns för egen transport av ovan nämnda avfallstyper ska hämtning beställas och utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska då medfölja avfallet.

Läs mer om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna från jordbrukskemikalier här www.sakertvaxtskydd.se.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.