För fastighetsägare flerfamiljshus

Avfallshanteringen är under ständig utveckling och samtidigt ökar kraven på sortering. Vi måste alla vara med och ta ansvar för miljön idag och i framtiden. En god service, ordning och reda samt tydlig information är förutsättningar för att avfallshanteringen i flerbostadshus ska fungera.

Illustration avfallsrum.

I Vara kommun är det Ragn-Sells KommunPartner AB som ansvarar för att samla in kommunalt avfall, alltså mat- och restavfall. Vill man ha annat avfall än restavfall hämtat, exempelvis förpackningar farligt avfall eller liknande, får man anlita valfri godkänd avfallstransportör till detta.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har vissa skyldigheter när det gäller avfallshanteringen:

 • Fastighetsägaren är skyldig att ha kunskap om aktuella lagar och regler.
 • Det ska finnas någon ansvarig för att ta fram och uppdatera rutiner och in­struktioner som rör avfallshanteringen. Miljöbalken 26 kap 19 §

Varför matavfallsinsamling?

I alla hushåll och verksamheter uppkommer matavfall i form av exempelvis matrester, kaffesump samt frukt- och grönsaksskal. Genom att erbjuda era hyresgäster möjligheten att sortera ut matavfallet bidrar ni till att skapa ett mer hållbart samhälle, då matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel istället för att eldas upp. På så sätt kan bilar köras på miljövänligt bränsle och våra åkrar tillföras hållbar näring.

Matavfallsabonnemang

Ni väljer antal matavfallskärl och hämtningsfrekvens i dialog med Ragn-Sells kundservice. I abonnemanget ingår ett startkit till alla hyresgäster med matavfallspåsar, påshållare samt sorteringsguide för matavfall. Bruna ventilerade 140-literskärl för matavfall ingår i abonnemanget. Ett kärl täcker behovet för cirka tio sorterande hushåll per vecka.

Information om utformning av soprum och avfallsmängder per hushåll finns i flikarna längst ner på sidan.

Så gör ni ert val

Kontakta Ragn-Sells kommunpartners kundservice på tel. 010-723 23 23 så hjälper de er.

Vid anmälan, ange följande:

 • I vilka fastigheter ni kommer att införa matavfallsinsamling
 • Antal hushåll och verksamhetslokaler i era fastigheter
 • Antal kärl samt hämtningsfrekvens för matavfall
 • Antal, kärlstorlek och hämtningsfrekvens för restavfall (om ni vill justera detta)
 • Eventuell beställning av abonnemanget ReturMera för att erbjuda era hyresgäster insamling av förpackningsmaterial

Osorterat abonnemang

Väljer ni att avstå från insamling av matavfall kommer ni att ha kvar de osorterade abonnemangen och avfallshanteringen fortsätter som tidigare. Om ni inte väljer abonnemang innan den 1 november kommer ni att tilldelas ett osorterat abonnemang tills vidare. Det är dock aldrig för sent att byta till ett matavfallsabonnemang.

Avgifter

Det är fastighetsägaren som bestämmer om och vid vilka fastigheter matavfallsinsamling ska erbjudas. Se kostnader för olika abonnemangsformer i Renhållningsavgifter 2021 – med taxa för matavfallsinsamling.

Sortera ut matavfall och spara pengar

En genomsnittlig soppåse består till en tredjedel av matavfall. När hushåll och verksamheter sorterar ut sitt matavfall minskar därför mängden brännbart restavfall. I förlängningen kan detta innebära att ni inte behöver lika många kärl eller tömningar för restavfallet och att ni därmed kan spara pengar. Dessutom är matavfallsabonnemanget billigare än det osorterade abonnemanget eftersom det ska löna sig att göra en insats för miljön.

Checklista inför sorteringsstart

Aktivitet

Ansvar

Gör beställning av abonnemang hos Ragn-Sells kommunpartner senast den 1 november 2020. Ange hur många hushåll och/eller verksamheter som finns i fastigheten. Startkit hämtas hos Ragn-Sells i Vara och delas ut till hyresgästerna av fastighetsägaren. Fastighetsägare
Gör eventuella justeringar i abonnemanget för restavfall. Vid utsortering av matavfall minskar detta.
Med abonnemanget ReturMera kan ni erbjuda insamling av förpackningsmaterial för boende i fastigheten.
Fastighetsägare
Förse hushållen med tydlig information om att ni startar upp matavfallsinsamling i fastigheten. Informera om hur de får sitt sorteringsmaterial. Fastighetsägare
Håll informationsträffar för större fastigheter. Kontakta kommunens avfallssamordnare om rådgivning önskas. Fastighetsägare
Skapa rutiner för lagerhållning och distribution av matavfallspåsar, startkit och informationsmaterial. Fastighetsägare

Tips och råd inför byggnation av avfallsrum

Mängd och kärlstorlek

Dimensionerande mängder

Det är viktigt att det finns utrymme för att sortera avfallet i rest­avfall och matavfall. Möjligheten att kunna sortera ut förpackningar, tidningar och batterier bör också finnas. Hämtning av förpackningsmaterial, tidningar och farligt avfall beställs av valfri godkänd avfallstransportör.

I första hand ska 14-dagars hämtning användas för hämtning av mat-och restavfall.

I listan nedan finner du de mängder avfall som uppkommer per lägenhet och vecka:

Fraktion

Liter/vecka och lägenhet

Matavfall 18-20
Restavfall 50
Tidningar 15
Wellpapp och kartong 35
Plast 10
Metall 2
Färgat glas 2
Ofärgat glas 1

Kärlstorlekar

Sopkärlens mått kan vara bra att känna till om man till exempel ska bygga ett avfallsrum/förvaring. Här hittar du mått för de storlekar som finns. I tabellen under måttskissen ser du måtten för varje del av kärlet.

Volym

A (Bredd vid sarg)

B (Djup)

C (Total höjd)

D (Höjd till sarg, ovankant)

E (Höjd utan lock)

F (Bredd vid hjul)

140 liter 480 mm 550 mm 1065 mm 990 mm 1065 mm 484 mm
190 liter 549 mm 704 mm 1075 mm 1000 mm 1000 mm 559 mm
240 liter 580 mm 724 mm 1072 mm 990 mm 1072 mm 580 mm
660 liter 1255 mm 774 mm 1219 mm 1129 mm 1219 mm

Utforma avfallsrum

Planera gärna ditt avfallsrum så att matavfallskärlen hamnar längre in. Det för att förhindra att fel sorts avfall hamnar i dessa kärl.

Nedan visas ett exempel på hur ett avfallsrum kan vara planerat.

Checklista

För att avfallshanteringen ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att tänka på vissa saker. Här är en checklista som kan vara bra att utgå ifrån:

 • Det ska vara enkelt för hushållen att lämna avfallet.
 • Placera avfallsutrymmet så nära bostäderna som möjligt. Avlämningsplats för hushållsavfall bör inte överstiga 50 meter.
 • Alla avfallsfraktionerna bör kunna lämnas på samma ställe.
 • Avfallsutrymmet bör vara strategiskt placerade, som till exempel på väg till bilen.
 • Avfallsutrymmet bör placeras i markplan.
 • Avfallsutrymmet bör ha en egen entré.
 • Hämtning av avfallet ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt.
 • Ur hämtnings- och säkerhetssynpunkt är det bättre att placera avfallsutrym­men vid infarten eller i utkanten av ett bostadsområde. Sopbilen ska helst inte behöva köra in bland människor och bostäder.
 • Hämtningsvägar bör ha en fri bredd på 4 meter.
 • Sopbehållare ska placeras så nära sopbilens lastningsplats som möjligt. Långa dragvägar bör undvikas.

Att göra lite extra lönar sig oftast ekonomiskt och är uppskattat av både boende och miljön.

Att sortera ut matavfallet är naturligt för de flesta. Det kräver dock bra och tydlig information för att det ska fungera bra!

Informera hyresgäster

Alla i huset ska informeras om de nya rutiner som gäller vid sortering av matavfall. I samband med starten är det viktigt med personliga kontakter, till exempel genom informationsmöten för alla hyresgäster eller dörrknackning (det är dock viktigt att tänka på hyresgästernas bästa under pågående pandemi).

Andra sätt att nå ut med information om vad som gäller kan vara via trycksaker, hemsida, anslagstavlor, nyhetsbrev, på hyresavier och i pärmar. Använd gärna ett vardagligt och direkt tilltal och undvik att vara för formell. Informationen ska vara tydlig och lättläst. Ta även hänsyn till att de som bor i huset kanske talar olika språk.

Tänk också på att informera om avfallshanteringen vid lägenhetsvisningar och lämna alltid påsar och påshållare för matavfallssortering med tillhörande information till nyinflyttade.

När någon flyttar in

Berätta alltid att ni sorterar matavfall när någon flyttar in. Lämna information i samband med kontraktskrivning. Kontrollera att det finns påsar och en påshållare i köket till lägenheten. Visa soprummet under inflyttningsdagen och försäkra dig om att den nyinflyttade förstår hur sorteringen går till. Avsätt tid för att visa hur man gör och besvara eventuella frågor. Det är enklast om det blir rätt från början!

Kvalitetssäkring

Det är viktigt att du kontrollerar hur sorteringen fungerar och att dina hyresgäster sorterar ut så mycket matavfall som möjligt och att de inte sorterar fel. Det innebär att du regelbundet behöver lyfta på locken till de bruna tunnorna och kontrollera att det enbart är matavfall i tunnorna.

Informera om och om igen!

Det finns mycket som du kan göra för att se till att allt fungerar som det ska. Tänk på att information är en färskvara. Upprepa den och uppdatera den! Både till nyinflyttade och boende. Och glöm inte att kontrollera att sorteringsutrustningen finns kvar vid lägenhetsbesiktning. Det är även viktigt att dina medarbetare känner till hur avfallshanteringen fungerar och vilka krav som ställs på sorteringen.

Återkoppling till hyresgästen

Uppmuntra och engagera, både i starten och efterhand. Undvik att styra och ställa. Beröm och tacka istället om det fungerar bra så stärks motivationen. Försök gärna att skapa en gemenskap hyresgästerna emellan, en ”vi-känsla” som ökar engagemanget och gör att alla känner sig delaktiga. Påminn gärna om de gör skillnad, att deras insats ger resultat. Det känns mindre krångligt att sortera avfall om man vet och blir påmind om att miljön mår bättre. Att deras rester blir biogas, värme och gödsel!

Tips och råd

När det blåser – fastsättning av kärl

På Varaschlätta blåser det ofta rejält. För att minska mängden avfall som sprids i naturen behöver vi hjälpas åt att minska antalet avfallskärl som blåser omkull. För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Att bygga ett vindskydd för kärlen är både fint och effektivt. Man kan även fästa kärlet med ett band mot en vägg eller påle i marken.

Hage för sopkärl.

Dimensionerande mängder

Det är viktigt att det finns utrymme för att sortera avfallet i rest­avfall och matavfall. Möjligheten att kunna sortera ut förpackningar, tidningar och batterier bör också finnas. Hämtning av förpackningsmaterial, tidningar och farligt avfall beställs av valfri godkänd avfallstransportör.

I första hand ska 14-dagars hämtning användas för hämtning av mat-och restavfall.

I listan nedan finner du de mängder avfall som uppkommer per lägenhet och vecka:

Fraktion

Liter/vecka och lägenhet

Matavfall 18-20
Restavfall 50
Tidningar 15
Wellpapp och kartong 35
Plast 10
Metall 2
Färgat glas 2
Ofärgat glas 1

Kärlstorlekar

Sopkärlens mått kan vara bra att känna till om man till exempel ska bygga ett avfallsrum/förvaring. Här hittar du mått för de storlekar som finns. I tabellen under måttskissen ser du måtten för varje del av kärlet.

Volym

A (Bredd vid sarg)

B (Djup)

C (Total höjd)

D (Höjd till sarg, ovankant)

E (Höjd utan lock)

F (Bredd vid hjul)

140 liter 480 mm 550 mm 1065 mm 990 mm 1065 mm 484 mm
190 liter 549 mm 704 mm 1075 mm 1000 mm 1000 mm 559 mm
240 liter 580 mm 724 mm 1072 mm 990 mm 1072 mm 580 mm
660 liter 1255 mm 774 mm 1219 mm 1129 mm 1219 mm

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.