Sophämtning

Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i Vara kommun. Information om avfallshanteringen finns på Avfall & Återvinnings hemsida.

Vi arbetar aktivt för att avfallet som uppstår ska tas omhand på ett resurseffektivt sätt. För att minska vår miljöpåverkan är det dock viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska avfallsmängderna.

Kontakt

Frågor gällande sop- och slamtömning, fakturor, abonnemang, byte av kärlstorlek eller tömningsfrekvens kontakta Ragn Sells kundtjänst tel. 010-723 23 23.

Övriga frågor om renhållningsverksamheten tas via Avfall & Återvinning Skaraborg tel. 0500-49 81 85

Så fungerar sophämtningen

Detta får läggas i sopkärlet

I sopkärlet får du lägga dina hushållssopor, med undantag för förpackningar som du själv lämnar på en återvinningsstation och farligt avfall som du lämnar på Ragn-Sells återvinningscentral i Vara. Grovavfall och trägårdsavfall ska inte heller läggas i soppåsen, utan lämnas på återvinningscentralen i Vara eller rismottagningen i Kvänum. Läs mer under rubriken Återvinningscentral & rismottagning.

Hämtning och intervall

Ditt hushållsavfall hämtas varannan vecka i hela kommunen. Tätare eller längre hämtningsintervall går att ordna vid överenskommelse eller efter ansökan. Avfall som uppstår i verksamheter till följd av att människor vistas där, och till sin typ och sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll, omfattas också av kommunens ansvar, till exempel avfall från personalutrymmen och städsopor. Därför ska även verksamheter ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Hämtning från fritidsbostäder sker varannan vecka under perioden maj till september, det vill säga 11 hämtningar per år.

Matavfall

Om du har ett matavfallsabonnemang töms ditt bruna kärl för matavfall varannan vecka samtidigt som ditt kärl för restavfall, i en bil med separata lastutrymmen. Ställ därför ut ditt matavfallskärl samtidigt som ditt kärl för restavfall på samma dag som du tidigare haft soptömning. Har du tömning var fjärde vecka på restavfallet ska ditt matavfallskärl ändå ställas ut var annan vecka, detta för att minska risk för lukt och skadedjur.

Sopkärlets placering

Sopkärlens placering

Om du sorterar och har ett kärl för matavfall ska kärlen för rest- och matavfall ställas fram samtidigt. Det är viktigt att kärlen placeras med minst 30 cm avstånd mellan. Detta för att underlätta tömningen av kärlen.

En brun och en grön soptunna står vid en rabatt.

Avfallsinsamling är ett fysiskt tungt arbete för renhållningspersonalen. Därför är det viktigt att du ser till att underlätta hämtningen av ditt avfall. Tänk på detta:

 • Vid tömning rullar du själv ut kärlen till angiven tömningsplats intill vägen.
 • Tänk på att vid tömning ska kärlen placeras med öppningen utåt.
 • Det är viktigt att kärlen placeras med minst 30 cm avstånd mellan. Detta för att underlätta tömningen med bilens mekaniska armar.
 • Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämt underlag. Kärlen ska kunna rullas ut från fastigheten till fordonet på hårdgjort underlag. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, plattor och liknande. Gräsytor är inte hårdgjort underlag.
 • Hämtningsvägen ska hållas fri från hinder som exempelvis träd och buskar. Den ska också vara skottad och is- och halkfri.

Du kan läsa mer om kommunens föreskrifter gällande avfallshantering här.

När det blåser – fastsättning av kärl

På Varaschlätta blåser det, rejält många gånger. För att minska mängden avfall som sprids i naturen behöver vi hjälpas åt att minska antalet avfallskärl som blåser omkull. För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Att bygga ett vindskydd för kärlen är både fint och effektivt. Man kan även fästa kärlet med ett band mot en vägg eller påle i marken.

Abonnemang och avgifter

Avgifterna för hämtning av hushållsavfall höjdes den 1 april 2019. Avgifterna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till största delen på en ökad kostnad för återvinningscentralen i Vara.

Renhållningsavgifter 2022

Sophämtning kring röda dagar och storhelger

Under några veckor på året är det helgdagar som infaller på veckodagar då det normalt är ordinarie sophämtningsdag. Det gäller exempelvis jul, påsk, första maj och midsommar. Det får till följd att hämtningen kan bli förskjuten i någon riktning. Här nedan kan du läsa om hur vi hämtar då. Håll utkik här på kommunens webbsida för mer information inför storhelger.

När helgdagen infaller på en måndag

 • Vi hämtar hushållssopor tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
 • Du som har ordinarie sophämtning på måndag får hämtning en dag senare.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, onsdag eller torsdag, ställ fram ditt kärl ordinarie dag. Beroende på var du bor kan du få hämtning en dag senare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på tisdag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, onsdag, torsdag och fredag.
 • Du som har ordinarie sophämtning på måndag får hämtning ordinarie dag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, ställ fram ditt kärl på måndag. Beroende på var du bor kan du få hämtning senast onsdag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning onsdag eller tors­dag, ställ fram ditt kärl ordinarie dag. Beroende på var du bor kan du få hämt­ning en dag senare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på onsdag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, tisdag, torsdag och fredag.
 • Du som har ordinarie sophämtning på måndag får hämtning ordinarie dag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag eller ons­dag, ställ fram ditt kärl en dag tidigare. Ni som ligger sent på osdagens hämt­ningslista kan få hämtning först på torsdag.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på torsdag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, tisdag, onsdag och fredag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, onsdag eller torsdag ställ fram ditt kärl en dag tidigare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

När helgdagen infaller på fredag

 • Vi hämtar hushållssopor måndag, tisdag, onsdag och torsdag.
 • Du som ställer undan ditt kärl och har ordinarie sophämtning tisdag, onsdag, torsdag eller fredag, ställ fram ditt kärl en dag tidigare.
 • Låt ditt kärl stå framme tills det är tömt.

Nedsatt hämtningsfrekvens av restavfall (Miniservice)

Kommunens mål är att tillsammans minska våra avfallsmängder. Vissa hushåll har kommit långt i det arbetet och behöver därför inte få sina sopor hämtade så ofta. En förutsättning för längre hämtningsintervall är att allt matavfall komposteras i en godkänd typ av kompost och att alla förpackningar sorteras ut och lämnas för återvinning på någon av kommunens återvinningsstationer.

Du ansöker om att få miniservice, det vill säga förlängt hämtningsintervall av dina hushållssopor, hos miljöenheten.

Blankett nedsatt hämtningsintervall hittar du här.

E-tjänst för anmälan av nedansatt hämtningsintervall hittar du här

En handläggningsavgift på 1050 kr (2021) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Information om kompost.

Uppehåll i sophämtningen för obebodd fastighet

Ska du resa bort eller har en annan anledning till att din fastighet står obebodd i mer än 6 månader kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen hos miljöenheten. Uppehåll i slamtömning och/eller avfallshämtning från obebodd fastighet kan medges i högst två år, är fastigheten obeboelig och avses att rivas kan uppehåll godkännas i upp till 5 år.

Blankett för att ansöka om uppehåll i sophämtningen för obebodd fastighet hittar du här.

E-tjänst för att ansöka om uppehåll i sophämtningen för obebodd fastighet hittar du här.

 

Detta får läggas i sopkärlet

I sopkärlet får du lägga dina hushållssopor, med undantag för förpackningar som du själv lämnar på en återvinningsstation och farligt avfall som du lämnar på Ragn-Sells återvinningscentral i Vara. Grovavfall och trägårdsavfall ska inte heller läggas i soppåsen, utan lämnas på återvinningscentralen i Vara eller rismottagningen i Kvänum. Läs mer under rubriken Återvinningscentral & rismottagning.

Hämtning och intervall

Ditt hushållsavfall hämtas varannan vecka i hela kommunen. Tätare eller längre hämtningsintervall går att ordna vid överenskommelse eller efter ansökan. Avfall som uppstår i verksamheter till följd av att människor vistas där, och till sin typ och sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll, omfattas också av kommunens ansvar, till exempel avfall från personalutrymmen och städsopor. Därför ska även verksamheter ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Hämtning från fritidsbostäder sker varannan vecka under perioden maj till september, det vill säga 11 hämtningar per år.

Matavfall

Om du har ett matavfallsabonnemang töms ditt bruna kärl för matavfall varannan vecka samtidigt som ditt kärl för restavfall, i en bil med separata lastutrymmen. Ställ därför ut ditt matavfallskärl samtidigt som ditt kärl för restavfall på samma dag som du tidigare haft soptömning. Har du tömning var fjärde vecka på restavfallet ska ditt matavfallskärl ändå ställas ut var annan vecka, detta för att minska risk för lukt och skadedjur.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.