Ritningar och andra handlingar

På denna sidan beskriver vi olika typer av ritningar och handlingar som kan behövas i samband med ansökningar och anmälningspliktiga åtgärder.

Bilden visar en ritning på en byggnad

 

 

Situationsplan

En situationsplan är en karta som visar fastigheten (tomten), fastighetens byggnader och det du vill bygga. Situationsplanen ska vara i skala 1:500 (1 cm = 5 meter).

Situationsplanen ska visa alla existerande byggnader, byggnader som ska eller är rivna, hur marken är använd (exempelvis parkering, infart) och var nya byggnader ska placeras.

Alla ny- och tillbyggnader ska vara mått- och lägesbestämda. Det betyder att mått för byggnadens alla sidor, mått från byggnaden till fastighetsgräns, markhöjder och golvhöjd ska anges. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda så att det tydligt framgår vad du vill göra.

Situationsplanen kan utgå från nybyggnadskartan som tagits fram för din fastighet, där information om detaljbestämmelser, fastighetsgränser etcetera ska vara kvar i ursprungligt skick. Situationsplanen kan även visa anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller redovisa enskild vatten- och avloppsanläggning.

Bilden beskriver en situationsplan och vad som ska markeras ut, såsom avstånd till tomtgräns

 

Planritning

En planritning visar från byggnaden sedd ovanifrån och där varje våningsplan är indelade i olika rum. Planritningen ska vara i skala 1:100 (1 cm = 1 meter).

Byggnadens yttermått ska anges på planritningen samt att storlek på fönster och dörrar ska anges. Om brandcellsgräns finns ska den vara markerad på ritning.
Byggnadens area ska vara lätt att beräkna.

Planritningen ska vara möblerad för att man ska se att förslaget uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet.

Bilden beskriver en måttsatt planritning indelat i olika rum

Fasadritning

En fasadritning är byggnaden sedd utifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader och alla berörda fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen.
Fasadritning ska vara i skala 1:100 (1 cm = 1 meter).

Vid nybyggnad eller vid stora nivåskillnader ska marknivån redovisas. Befintlig och ny marknivå redovisas med marklinjer. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns (TG).
Tänk på att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten.

Bilden beskriver en fasadritning

Bilden beskriver en fasadritning

Bilden beskriver en fasadritning

Sektionsritning

En sektionsritning visar ett vertikalt snitt igenom byggnaden eller åtgärden.
Sektionsritning ska vara i skala 1:100 (1 cm = 1 meter).

Sektionsritningen visar det färdiga golvets nivå och marknivå invid byggnaden. Här redovisas också rumshöjd, byggnadens takvinkel, byggnadshöjd och nockhöjd.

Sektionsritningen kan visa konstruktionen, som golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

 

Bilden beskriver en sektionsritning

Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen ska vara illustrativ och visa hur tomten är tänkt att utformas för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen. Vid nybyggnad eller vid stora nivåskillnader ska marknivån redovisas.
Markplaneringsritningen ska vara i skala 1:100 eller 1:200 (1 cm = 1 meter, 1 cm = 2 meter).

På markplaneringsritningen ska bland annat in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas. Den ska också visa gångvägar mellan parkering och entré.
Dagvatten (regnvatten) ska tas omhand inom den egna fastigheten.
Markförändringar, deras utbredning och nya höjder ska redovisas på markplaneringsritningen.

 

Bilden beskriver en markplaneringsritning

 

Kontrollplan

Kontrollplan
Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan för att få startbesked. En kontrollplan är det dokument som beskriver de kontroller en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet och vilken lag/föreskrift man kontrollerar det mot
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

 

Övriga bilagor

Det kan behövas ytterligare handlingar som ska komplettera din ansökan. Det kan till exempel vara fotografier, ritningar på befintlig byggnad, konstruktionsritningar, teknisk beskrivning, produktbeskrivning, prestandadeklaration braskamin med mera.

En situationsplan är en karta som visar fastigheten (tomten), fastighetens byggnader och det du vill bygga. Situationsplanen ska vara i skala 1:500 (1 cm = 5 meter).

Situationsplanen ska visa alla existerande byggnader, byggnader som ska eller är rivna, hur marken är använd (exempelvis parkering, infart) och var nya byggnader ska placeras.

Alla ny- och tillbyggnader ska vara mått- och lägesbestämda. Det betyder att mått för byggnadens alla sidor, mått från byggnaden till fastighetsgräns, markhöjder och golvhöjd ska anges. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda så att det tydligt framgår vad du vill göra.

Situationsplanen kan utgå från nybyggnadskartan som tagits fram för din fastighet, där information om detaljbestämmelser, fastighetsgränser etcetera ska vara kvar i ursprungligt skick. Situationsplanen kan även visa anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller redovisa enskild vatten- och avloppsanläggning.

Bilden beskriver en situationsplan och vad som ska markeras ut, såsom avstånd till tomtgräns

 

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.