Så här ansöker/anmäler du

Beroende på vad du söker bygglov för kan olika handlingar krävas vid ansökan. De vanligaste handlingarna är situationsplan, planritning, fasadritning, konstruktionsritning och kontrollplan.

Bilden visar olika typer av ansökningsblanketter

Ditt arbete får inte påbörjas innan du fått startbesked eller om annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd.

Du ansöker om bygglov med mera via en e-tjänst.

Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av förhandsbesked, anmälan och bygglov.

 

Vägledning för din anmälan/ansökan

Bygga balkong

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Markera aktuella fasader på kartan.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Redovisa aktuella lägenhetsindelningar.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Fasadritningen ska vara måttsatt och tydligt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.

Detaljritning

Ska vara i skala 1:20/1:50.
Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt så som balkongplatta, räcke, fönsterdörrar osv.

Material- och kulörbeskrivning

Beskrivning av utvändiga material och kulörer.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Kontrollansvarig

Redogör för vem som ska vara kontrollansvarig (KA) för åtgärden.
En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad.
KA ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Inför startbesked

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett tekniskt samråd har hållits och startbesked getts. För att det tekniska samrådet ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha handlingarna ca en vecka innan utsatt tid för mötet. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd.
Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar/konstruktionshandlingar
 • Konstruktionsdokumentation

Inför slutbesked

Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån denna lista, vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd och i startbeskedet. Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked:

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Utlåtande från kontrollansvarig
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Bygga mur

Handlingar som ska bifogas:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt alla nya murar och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader/murar på tomten.

Fasadritning

Måttsätt murens längd och redovisa befintliga och nya marknivåer.
Redovisa materialval och kulörer.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Bygga plank

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Anmälningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt alla nya plank och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser.
Visa alla nya och befintliga byggnader/plank på tomten.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Måttsätt plankets längd och redovisa befintliga och nya marknivåer.
Redovisa materialval och kulörer.

Material- och kulörbeskrivning

Beskrivning av plankets utvändiga material och kulörer med uppgift om NCS kulör/färgtyp.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som använts för planket. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Byggnation av en- och två bostadshus

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen.
Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas.
Planritningen över entréplanet ska vara möblerad.
Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan  räknas ut.
Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas.
Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Inför startbesked

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett tekniskt samråd har hållits och startbesked getts. För att det tekniska samrådet ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha handlingarna ca en vecka innan utsatt tid för mötet. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd.
Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar/konstruktionshandlingar
 • Brandskyddbeskrivning
 • Teknisk beskrivning -VA och ventilation
 • Geoteknisk utredning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Energiberäkning
 • Bevis för tecknat färdigställandeskydd

Inför slutbesked

Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån denna lista, vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd och i startbeskedet. Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked:

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Utlåtande från kontrollansvarig
 • Slutlig brandskyddsdokumentation
 • Besiktningsutlåtande brand
 • Relationsritningar K, VA och ventilation
 • Besiktningsintyg från skorstensfejarmästare (Om imkanal, eldstäder, rökkanaler och takskydd när sådana finns i projektet).
 • Protokoll från mätning av ljudisolering och ljudnivå, med utlåtande. Gäller endast nybyggnad av radhus (mätningen ska omfatta luftljudsisolering och stegljudsnivå samt ljudtryck från installationer och trafik).
 • Protokoll från besiktning ventilationsanläggning (OVK).
 • Utlåtande över egenkontroll avseende samordning av projektering avseende byggnadskonstruktioner.
 • Protokoll från mätning av radonhalt med utlåtande.

Skylt/ljusanordning

Handlingar som ska bifogas:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Rita in skyltens/ljusanordningens placering på kartan.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Fasadritning/fotomontaget ska visa skyltens/ljusanordningens placering mot fasaden eller på platsen den ska sitta.

Detaljredovisning

Detaljredovisning av skylten/ljusanordningen (produktblad eller färgsätt ritningen). Visa färg och ljuseffekt, beskriv ljusstyrkan, frekvens på bildväxling, slag av ljuskälla, osv.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska beskriva kontroller av skyltens/ljusanordningens höjd över gata och infästningar och innehålla en brandskyddsdokumentation om ansökan avser en vepa.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Solceller (enkel konstruktion)

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Markera alla fasader på situationskartan.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Fasadritningen ska vara måttsatt och tydligt visa förhållande till eventuella grannfastigheter. Fasadritningen ska även visa eventuella vinklar i gradantal från horisontalplanet.

Detaljritning

Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt så som anläggningens uppbyggnad, mått, vinklar, infästningar i bärande konstruktioner, mm. Produktblad får gärna bifogas.

Takplan

Ska vara i skala 1:100.
Redovisa hur solcellerna ska placeras på taket.
Takplanen ska vara måttsatt.
Befintliga skorstenar, installationer, mm ska också redovisas.

Material- och kulörbeskrivning

Beskrivning av utvändiga material under byggprocessen.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

 

Byggnation av fönster/takkupa på en- och tvåbostadshus

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla fasader som påverkas av ändringen ska finnas med.
Redovisa materialval och kulörer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov.
Ritningarna ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.
Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

 

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, bygglovsbefriad

Byggnadsarbetena får påbörjas först när du har ett startbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista.

Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked:

Anmälningsblankett

Situationsplan (ev. med grannes medgivande)

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt den nya tillbyggnaden och lås dess placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till befintlig byggnad och tomtgräns.
Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om tillbyggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till grannfastigheten måst ge sitt godkännande.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla fasader ska redovisas.
Ange nya och befintliga marknivåer.
Ange materialval och kulörer.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas.
Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut.
Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Dt kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan.
Konstruktionsritningarna ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under processen.

Fotografi

Fotografi som visar befintlig byggnad från den eller de sidor där du tänker bygga till underlättar mycket för oss vid vår bedömning.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas.
Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din anmälan.

Fyll i anmälningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under anmälan.

Beskriv utförligt vad anmälan gäller.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Fyll ev. i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter). Anmälan som avser tillbyggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Slutbesked

Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedan lista, vilka handlingar som krävs framgår av beslut om startbesked.

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Ev. utlåtande från kontrollansvarig (anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig).
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och att de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som en särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, mer än 15 kvm

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden.
Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas.
Markera tillbyggnaden tydligt.
Redovisa nya och befintliga marknivåer.
Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas.
Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.

Sektionsritning

Ska vara i skala 1:100.
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Detaljritning

Ska vara i skala 1:20/1:50.
Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som hur byggnaden ansluter till befintligt hus.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.
Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Startbesked

Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked. Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att tekniskt samråd har hållits och startbesked getts. För att det tekniska samrådet ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha handlingarna ca en veckan innan utsatt tid för mötet. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd.

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar/konstruktionshandlingar
 • Teknisk beskrivning – VA och ventilation
 • Riskanalys
 • Bevis för tecknat färdigställandeskydd

Slutbesked

Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedan lista Vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd och i startbeskedet.

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Utlåtande från kontrollansvarig
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbeskedet (kan ingå som en särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).
 • Relationsritningar K, VA och ventilation.
 • Besiktningsintyg från skorstensfejarmästare (Om imkanal, eldstäder, rökkanaler och takskydd när sådana finns i projektet).
 • Utlåtande över egenkontroll avseende samordning av projektering avseende byggnadskonstruktioner.

 

 

 

Byte av fasad och/eller takmaterial på en- och tvåbostadshus

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Material- och kulörbeskrivning

Redogör för fasaden/takets nuvarande material och kulör samt framtida material och val av kulör.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Fotografier

Fotografier av husets samtliga fasader ska skickas in. Samtliga foton ska tydligt visa byggnadens befintliga skick både kulör och material.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Komplementbostadshus (Attefall), bygglovsbefriat

Startbesked

Byggnadsarbetena får påbörjas först när du har ett startbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked:

Anmälningsblankett

Situationsplan (ev. med grannes medgivande)

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering i rät vinkel till tomtgränser.
Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännande ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas.
Planritningen över entréplan ska vara möblerad.
Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut.
Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla fasader ska redovisas.
Ange nya och befintliga marknivåer.
Ange material- och kulörval.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Fyll i anmälningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i att ärendet gäller en anmälan och beskriv utförligt vad anmälan gäller.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Fyll ev. i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter). Anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Slutbesked

Beroende på projekt kan det finnas variationer från nedan lista, vilka handlingar som krävs framgår av beslut om startbesked. Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked:

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Ev. utlåtande från kontrollansvarig (anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig).
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör för startbeskedet (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Byte av kulör på en- tvåbostadshus

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Material- och kulörbeskrivning

Redogör för fasadens nuvarande material och kulör samt framtida val av kulör.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Fotografier

Fotografier av husets samtliga fasader ska skickas in. Samtliga foton ska tydligt visa byggnadens befintliga skick både kulör och material.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.
Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.
Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.
Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Ny bostad i ett enbostadshus (Attefall, inredande av ytterligare en bostad), bygglovsbefriat

Startbesked

Byggnadsarbetena får påbörjas först när du har ett startbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Tänk på att om den nya bostaden medför fasadändringar som exempelvis nya fönster- eller dörröppningar behövs bygglov och du måste i så fall skicka in en bygglovsansökan.

Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked:

Anmälningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Redovisa var den nya bostaden är placerad på fastigheten. Som underlag kan du använda karta.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Berört våningsplan ska redovisas.
Planritningen  ska vara möblerad.
Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas.
Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulör.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och ange rumshöjder.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Fyll i anmälningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i att ärendet gäller en anmälan och beskriv utförligt vad anmälan gäller.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Fyll ev. i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter). Anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Slutbesked

Beroende på projekt kan det finnas variationer från nedan lista, vilka handlingar som krävs framgår av beslut om startbesked. Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked:

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör för startbeskedet (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Byggnation av fristående förråd- eller garage

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Fasadritning

Alla fasader ska redovisas.
Ange nya och befintliga marknivåer.
Ange materialval och kulörer.

Sektionsritning

Ska vara i skala 1:100.
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan, De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Komplementbostadshus upp till 25 kvm (Attefall), bygglovsbefriat

Startbesked

Byggnadsarbetena får påbörjas först när du har ett startbesked. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked:

Anmälningsblankett

Situationsplan (ev. med grannes medgivande)

Ska vara i skala 1:500.
Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering i rät vinkel till tomtgränser.
Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännande ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Alla fasader ska redovisas.
Ange nya och befintliga marknivåer.
Ange material- och kulörval.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Fyll i anmälningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i att ärendet gäller en anmälan och beskriv utförligt vad anmälan gäller.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Fyll ev. i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter). Anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Slutbesked

Beroende på projekt kan det finnas variationer från nedan lista, vilka handlingar som krävs framgår av beslut om startbesked. Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked:

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Ev. utlåtande från kontrollansvarig (anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig).
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör för startbeskedet (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Kulör (NCS eller RAL)

I din ansökan. ange gärna kulören på din färg i NCS – Natural Color System – eller färgsystemet RAL.

Handlingar som ska bifogas vid ansökan:

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ska vara i skala 1:500.
Markera aktuella fasader på kartan.

Planritning

Ska vara i skala 1:100.
Redovisa aktuella lägenhetsindelningar.

Fasadritning

Ska vara i skala 1:100.
Fasadritningen ska vara måttsatt och tydligt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.

Detaljritning

Ska vara i skala 1:20/1:50.
Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt så som balkongplatta, räcke, fönsterdörrar osv.

Material- och kulörbeskrivning

Beskrivning av utvändiga material och kulörer.

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i uppgifter om fastigheten såsom fastighetsbeteckning och adressplats.

Fyll i vem du (sökande) är, (sökandes) personnummer, adress och e-post. Glöm ej att skriva under ansökan.

Kryssa i vilken sorts lov du söker och beskriv utförligt vad du söker lov för. Vill du göra en längre beskrivning kan du skicka med en separat skrivelse.

Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Kontrollansvarig

Redogör för vem som ska vara kontrollansvarig (KA) för åtgärden.
En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad.
KA ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas.

Inför startbesked

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett tekniskt samråd har hållits och startbesked getts. För att det tekniska samrådet ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha handlingarna ca en vecka innan utsatt tid för mötet. Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd.
Följande handlingar behöver du skicka in för att få ett startbesked:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar/konstruktionshandlingar
 • Konstruktionsdokumentation

Inför slutbesked

Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån denna lista, vilka handlingar som krävs framgår vid tekniskt samråd och i startbeskedet. Dessa handlingar behöver du skicka in för att få ett slutbesked:

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Utlåtande från kontrollansvarig
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.