Förklaringar i alfabetisk ordning

Area

Fastighetsarea

Den area som fastigheten har.
Mäts inom gränserna på fastigheten (tomten).

Byggnadsarea

Bilden visar vad som är byggnadsarea

 

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande
byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av
underliggande mark. (Även t.ex. carport ingår i byggnadsarean).

Befintlig byggnadsarea

 

Är arean på byggnaden innan tillbyggnad.

Tillkommande byggnadsarea

Är den yta som byggs till.

Berörd byggnadsarea

Är den yta som berörs av ändringen. Om
delar av ett rum ändras ska hela rummet inräknas.

Bostadsarea (Boarea)

Bilden beskriver vad som är bostadsarea

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende,
begränsad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet
angiven begränsning. Det är summan av bostadsarean i
byggnadens lägenhet som skall anges. För specialbostäder anges
enbart summan av arean i de enskilda lägenheterna.

Nytillkommen bostadsarea

Avses den bostadsarea som byggs till.

Bruttoarea

Bilden beskriver vad som är bruttorea

Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven
begränsning.

Tillkommande bruttoarea

Avses bruttoarean i den tillbyggda delen.

Avfallshantering

Beskriv hur du tänkt ta hand om din avfallshantering.

Avlopp

Vid installation av någon form av enskild avloppsanläggning ska en anmälan göras separat till miljöenheten.

Byggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Effekt

Fyll i vilken effekt du har på den installerade uppvärmningsanordningen.

Fastighetsägare

Den eller de som äger fastigheten.

Framfartsväg

Förklara hur framfart kommer att ske till fastigheten. Finns framfart redan nu eller måste ny väg anläggas. Finns markägarens tillstånd till detta och liknande.

Kontaktperson

Med kontaktperson avses den person som kan lämna kompletterande uppgifter om detta ärende och som kommunen i första hand vänder sig till med frågor.

 

Markförhållande och grundläggning

Fyll i vilken typ av grund som ska användas. Om du planerar att bygga till, vilken grund den tillbyggda delen ska ha.

Misstanke om föroreningar

Finns misstanke om någon form av föroreningar i mark så ska miljöenheten kontaktas för information och fortsatt tillvägagångssätt.

Nuvarande anslutning/installation

Fyll i hur det ser ut idag. Är fastigheten ansluten till en gemensamhetsanläggning eller VA-förening så ange namnet på denna. Är det en enskild anläggning så ska tillståndsår/tillståndsnummer anges.
Tillståndsnummer är det nummer som står på det beslut du fick när du senast gavs tillstånd för din anläggning.

Planerad anslutning

Fyll i hur du tänk göra med anslutning för vatten, avlopp och dagvatten vid nybyggnation. Fyll även i namnet på den gemensamhetsanläggning/VA-förening som du ansluter till om du ska göra det. Ska du göra en ny avloppsanläggning krävs separat tillstånd för detta (se Avlopp).

Planerad byggnadsarea

Fyll i hur stor byggnad du planerar att bygga. Fyll även i om du tänkt bygga någon mer byggnad (komplementbyggnad) på fastigheten och dess storlek.

Produktionskostnad och färdigställandeskydd: Fyll i beräknad produktionskostnad. Fyll även i om färdigställandeskydd har tecknats.

Ritningar

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

  • Förhållanden på marken såsom hus, vägar, markhöjder, ledningar, kabelskåp, belysningsstolpar med mera.
  • Gränser för fastigheter, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar med mera.
  • Byggnadsreglerande gränser och bestämmelser.
  • Gatu- eller väghöjder.
  • Anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Nybyggnadskartan behövs i regel för nybyggnation inom samlad bebyggelse.

Situationsplan

En situationsplan är en karta som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och placering av det du vill bygga. Det är viktigt att nya infarter markeras och om något ska rivas.

Alla ny- och tillbyggnader ska vara mått- och lägesbestämda. Det betyder att mått för byggnadens alla sidor samt markhöjder och golvhöjd ska anges. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda så att det tydligt framgår vad du vill göra.

Situationsplanen ska vara i skala 1:500.

Sektionsritning

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden eller åtgärden. Den ska visa konstruktionen, som golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Ofta är 1:100 en bra skala för sektionsritningar.

Rivning/farligt avfall

Vid rivning av byggnader ska materialet tas om hand. Miljöfarliga ämnen finns i många av de material och produkter som vi har i våra byggnader.
Här följer några exempel: lysrör – kvicksilver, el-tele ledningar och avloppsrör – bly, Kyl och frys – freon, fogmassa – PCB, eternitplattor – asbest, telefonstolpar – kreosot osv.

Sökanden

Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för förhandsbesked, anmälan, bygglov m.fl. kommer att ställas.

Separata ansökningar och anmälningar

Kan krävas som komplement till din ansökan.

Tänkt utformning av byggnaden

Fyll i hur byggnaden kommer att se ut, om du vet det. Fyll även i tänkt taklutning.

Uppgifter om planerad byggnad

Fyll i vilken typ av byggnad du planerar att bygga.

Uppvärmning

Vid installation av någon form av värmepump ska en anmälan göras separat till Miljöenheten. I detta gäller t.ex. att en anmälan ska göras innan du borrar för bergvärme och installerar en bergvärmepump.

Uppvärmning huvudsaklig

Den värmekälla som huvudsakligen används för att värma upp huset.

Uppvärmning – komplement

Här fyller du i om du t.ex. ska installera en braskamin eller liknande i byggnaden som ska användas som komplementuppvärmning till din huvudsakliga uppvärmningsanordning. Kom ihåg att den måste vara miljömärkt.

Uppvärmning av tillbyggnad

När du ska bygga till huset ska du ange hur den tillbyggda delen ska värmas upp. Är det en annan värmekälla, värms den av samma del som resterande del av huset eller ska den inte värmas upp alls?

Fastighetsarea

Den area som fastigheten har.
Mäts inom gränserna på fastigheten (tomten).

Byggnadsarea

Bilden visar vad som är byggnadsarea

 

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande
byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av
underliggande mark. (Även t.ex. carport ingår i byggnadsarean).

Befintlig byggnadsarea

 

Är arean på byggnaden innan tillbyggnad.

Tillkommande byggnadsarea

Är den yta som byggs till.

Berörd byggnadsarea

Är den yta som berörs av ändringen. Om
delar av ett rum ändras ska hela rummet inräknas.

Bostadsarea (Boarea)

Bilden beskriver vad som är bostadsarea

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende,
begränsad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet
angiven begränsning. Det är summan av bostadsarean i
byggnadens lägenhet som skall anges. För specialbostäder anges
enbart summan av arean i de enskilda lägenheterna.

Nytillkommen bostadsarea

Avses den bostadsarea som byggs till.

Bruttoarea

Bilden beskriver vad som är bruttorea

Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven
begränsning.

Tillkommande bruttoarea

Avses bruttoarean i den tillbyggda delen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.