Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov, för en- och tvåbostadshus

Uppförande av en komplementbyggnad på 25 m² byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

(9 kap. 4a §)

 • Ytan kan fördelas på flera byggnader
 • I omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”)
 • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • Ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea

(9 kap. 4b § 1 st. 1)

 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • Ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad med högst två takkupor

(9 kap. 4b § 1 st. 2)

 • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • Får omfatta högst halva takfallet
 • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen
 • Ska anmälas till kommunen

För enbostadshus, dock ej komplementbostadshus, gäller dessutom:

Inredning av ytterligare en bostad

(9 kap. 4c §)

 • Ska anmälas till kommunen

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 m² och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 m².

Undantag, bygglov krävs i följande fall

(9 kap. 4d §)

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.