Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov, för en- och tvåbostadshus

Uppförande av en komplementbyggnad på 25 m² byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

(9 kap. 4a §)

 • Ytan kan fördelas på flera byggnader
 • I omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”)
 • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • Ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea

(9 kap. 4b § 1 st. 1)

 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • Ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad med högst två takkupor

(9 kap. 4b § 1 st. 2)

 • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • Får omfatta högst halva takfallet
 • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen
 • Ska anmälas till kommunen

För enbostadshus, dock ej komplementbostadshus, gäller dessutom:

Inredning av ytterligare en bostad

(9 kap. 4c §)

 • Ska anmälas till kommunen

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 m² och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 m².

Undantag, bygglov krävs i följande fall

(9 kap. 4d §)

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.