Tillsyn (granskning i efterhand)

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

För mer information se Boverkets hemsida ”Tillsyn”.

Anmälan om tillsynsärende

En anmälan om tillsynsärende kan vara skriftlig eller muntlig och om så är möjligt ska fastighetsbeteckningen på den berörda fastigheten uppges. Om fastighetsbeteckningen ej är känd, var vänlig att uppge adressen eller namn på fastighetsägaren så att vi lätt kan härleda till vilken fastighet det handlar om.
Anmälan behöver inte vara formell, ring eller skriv ett vanligt brev och skicka det till miljö- och byggnadsnämnden.
Det går bra att vara anonym.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift. Boverket har även tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter.

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om byggsanktionsavgifter ”Har du råd att bygga svart”.

För mer information se Boverkets hemsida ”Byggsanktionsavgifter”.

Enkelt avhjälpta hinder

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, HIN. I HIN anges hur olika hinder och brister i den fysiska miljön ska eller bör åtgärdas. HIN gäller både publika lokaler och allmänna platser.

Byggnadsnämnden har tillsyn över att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas.

För mer information se Boverkets hemsida ”Enkelt avhjälpta hinder

Hissar och andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på när och hur motordrivna anordningar i byggnadsverk får användas. Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Det är byggnadsnämnden och i vissa fall Arbetsmiljöverket som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om hissar och andra motordrivna anordningar följs.

För mer information se Boverkets hemsida ”Hissar och andra motordrivna anordningar”.

Olovligt byggande

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftingen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut. Byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked. Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel.

För mer information se Boverkets hemsida ”olovligt byggande”.

OVK - obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Kontroll av ventilationssystemens funktion skall för olika typer av byggnader och verksamheter utföras med olika intervall i enlighet med förordningen om obligatorisk ventilationskontroll. Kommunens arbete består av tillsyn över kontrollen samt av registrering av besiktningsprotokollen och utsändande av påminnelser där sådana behövs.

Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om OVK följs.

För mer information se Boverkets hemsida ”OVK”.

Ovårdad fastighet/tomt

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

För mer information se Boverkets hemsida ”ovårdad tomt”.

Ovårdade och förfallna byggnadsverk

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

De ingripanden som kan bli aktuella när byggnadsnämnden utövar tillsyn över ovårdade och förfallna byggnadsverk är i första hand åtgärdsföreläggande samt vid allvarligare brister förbud mot användning och rivningsföreläggande. Vid behov kan ingripandena i varierande utsträckning förenas med vite och beslut om att en åtgärd ska genomföras på den försumliges bekostnad, det vill säga av den som fått ett föreläggande. Byggnadsnämnden får också ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

För mer information se Boverkets hemsida ”ovårdade och förfallna byggnadsverk”.

En anmälan om tillsynsärende kan vara skriftlig eller muntlig och om så är möjligt ska fastighetsbeteckningen på den berörda fastigheten uppges. Om fastighetsbeteckningen ej är känd, var vänlig att uppge adressen eller namn på fastighetsägaren så att vi lätt kan härleda till vilken fastighet det handlar om.
Anmälan behöver inte vara formell, ring eller skriv ett vanligt brev och skicka det till miljö- och byggnadsnämnden.
Det går bra att vara anonym.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.