Tillsyn (granskning i efterhand)

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Bilden visar Kommunhuset i Vara

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Anmälan om tillsynsärende

En anmälan om tillsynsärende kan vara skriftlig eller muntlig och om så är möjligt ska fastighetsbeteckningen på den berörda fastigheten uppges. Om fastighetsbeteckningen ej är känd, var vänlig att uppge adressen eller namn på fastighetsägaren så att vi lätt kan härleda till vilken fastighet det handlar om.
Anmälan behöver inte vara formell, ring eller skriv ett vanligt brev och skicka det till miljö- och byggnadsnämnden.
Det går bra att vara anonym.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift. Boverket har även tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter.

 

 

Enkelt avhjälpta hinder

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i PBL preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, HIN. I HIN anges hur olika hinder och brister i den fysiska miljön ska eller bör åtgärdas. HIN gäller både publika lokaler och allmänna platser.

Byggnadsnämnden har tillsyn över att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas.

Enkelt avhjälpa hinder -information från Länsstyrelsen

En grundprincip för bebyggd miljö är att den ska vara tillgänglig för alla. Mycket av den befintliga miljön är dock inte tillgänglig, men det som är enkelt att avhjälpa, det ska avhjälpas!

Vem ansvarar för tillgängligheten?

I de flesta fall är det byggnadens ägare som är ansvarig för tillgängligheten, men det kan ibland vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. I praktiken ligger ansvaret på den eller de som rättsligt råder över att hindret kan åtgärdas. Hur ansvarsfördelningen mellan en ägare, hyresgäst eller verksamhetsutövare ser ut behöver klargöras i varje enskilt fall.

Vad kan du göra om du stöter på ett hinder?

Om du stöter på ett hinder, kan du anmäla det till kommunens byggnadsnämnd. Uppge vilken adress det rör sig om och vad det är som är hindrande. Bifoga gärna ett foto. Om du vill ha återkoppling på din anmälan, lämnar du ditt namn och kontaktuppgifter. Byggnadsnämnden är skyldig att utreda huruvida bristen i tillgänglighet är enkel att åtgärda.

Byggnadsnämndens ansvar

Kommunernas byggnadsnämnder ska utöva tillsyn över att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs. Ett tillsynsärende kan aktualiseras efter en anmälan utifrån eller på byggnadsnämndens eget initiativ. Om byggnadsnämnden anser att ett hinder är enkelt avhjälpt ska nämnden ingripa vilket kan göras genom ett åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite eller uppgift om att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning

Enkelt avhjälpta hinder

Vad är publika lokaler?

Alla lokaler som erbjuder allmänheten varor och tjänster och mötesplatser som kulturlokaler, lokaler för social service, förvaltningsbyggnader, matställen, idrottsplatser-och lokaler, butiker etc. och i skolor rektorsexpedition och vaktmästare samt utlåningsbara lokaler som aula, matsal, och gymnastiksal.

Vad gäller för nya publika lokaler?

I 8 kap PBL sägs att en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid nybyggnad ska kravet uppfyllas för hela byggnaden. Kravet på tillgänglighet gäller även vid ombyggnad, om det är rimligt, i övrigt gäller kravet den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden. Kravet gäller även för skyltar och ljusanordningar. Vad är allmänna platser? I PBL finns inte någon uttömmande definition av begreppet allmän plats, utan endast exemplifiering i 5 kap 3 §. Där anges att gator, vägar, torg och parker kan vara allmänna platser, under förutsättning att marken har redovisats som sådan i detaljplan eller områdesbestämmelser. Kännetecknande för allmänna platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov.

Vad gäller för nya allmänna platser?

När man anlägger nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Hissar och andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på när och hur motordrivna anordningar i byggnadsverk får användas. Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Det är byggnadsnämnden och i vissa fall Arbetsmiljöverket som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om hissar och andra motordrivna anordningar följs.

 

Olovligt byggande

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftingen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut. Byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked. Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel.

 

OVK - obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Kontroll av ventilationssystemens funktion skall för olika typer av byggnader och verksamheter utföras med olika intervall i enlighet med förordningen om obligatorisk ventilationskontroll. Kommunens arbete består av tillsyn över kontrollen samt av registrering av besiktningsprotokollen och utsändande av påminnelser där sådana behövs.

Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna om OVK följs.

 

Ovårdad fastighet/tomt

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

Du som fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla din fastighet, trädgård och byggnader i vårdat skick.
Vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick. Vi kan göra en utredning för att bedöma om din fastighet är så illa skött att det kan bli påföljder för dig som fastighetsägare.

Där fastigheter förfaller, tomten är dåligt skött, fylld med diverse föremål (upplag) eller drar till sig skadedjur är vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen skyldiga att ta upp ärendet för tillsyn.
Det finns flera lagar som kan vara aktuella vid tillsyn, exempelvis plan- och bygglagen (PBL), men även jordabalken (JB) när det gäller tvister mellan grannar, eller ordningslagen om det är ett polisärende pga säkerhetsrisk, exempelvis istappar. Miljöbalken (MB) gäller till exempel när det som förvaras på tomten är av miljöfarlig karaktär eller innebär nedskräpning.

Oklippta gräsmattor där maskrosor växer vilt är inte att betrakta som ovårdad tomt.

Förfallen byggnad

Med förfallen byggnad menas att fastighetsägaren inte underhållit byggnaden på rätt sätt. Det är du som byggnadens ägare som ska se till att din byggnad inte förfaller. Detta gäller även om du inte bor på adressen själv.
I plan- och bygglagen 8 kap. 4 § kan du läsa vilka tekniska egenskaper ett byggnadsverk ska ha. Det handlar till exempel om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand och säkerhet vid användning. Skyldigheten att hålla sin byggnad hel och ordnad beskrivs i 8 kap. 14 § PBL. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde. Alla byggnader har vissa stildrag som du som byggnadens ägare behöver ta hänsyn till. Kontakta din kommun innan du sätter igång med renovering och arbeten på din byggnad eller tomt.

Vanvårdad tomt

Skräpiga tomter fyllda med exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är att betrakta som vanvårdade. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för din tomt!
Har du ett upplag av material på din tomt krävs det bygglov enligt 6 kap 1 § 2plan- och byggförordningen (PBF). Har du inte sökt bygglov för ditt upplag kan du bli tvingad av byggnadsnämnden att ta bort det. Då utreds din tomt och det material du förvarar där och byggnadsnämnden använder utredningen för att berätta vilka material som du ska ta bort. Att ta bort eller rätta till sådant som man gjort utan bygglov kallas att vidta rättelse.
Fastighetsägaren är skyldig att underhålla sin tomt enligt 8 kap 15 § PBL. Det innebär att den ska hållas i vårdat skick och skötas så att inte olycksfall kan ske och så att inte betydande olägenheter (störningar) för omgivningen eller för trafiken uppkommer.

Påföljder och avgifter

Om din byggnad eller tomt inte underhålls enligt bestämmelserna i PBL ska vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen förelägga dig som ägare att vidta de åtgärder som behövs för att laga och reparera huset eller röja på tomten. Är ditt hus väldigt skadat, kan vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen besluta om förbud att använda eller bli tvungen att riva huset. Förelägganden kan förenas med viten, som är en avgift som döms ut om du inte gör som vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen bestämt. Dessa viten kan bli mycket höga.
Om det behövs kan vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen genomföra åtgärderna på ägarens bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning. Byggnadsnämnden kan även uppdra åt en sakkunnig att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att få fastigheten i vårdat skick. Dessutom kan byggnadsnämnden låta upprätta ritningar och handlingar som behövs för att bedöma ditt ärende. Sådant arbete kan du som fastighetsägare behöva betala. Bestämmelser om tillsyn och byggnadsnämndens ingripande finns i 11 kap PBL.

Informationen kommer från Länsstyrelsen

Ovårdade och förfallna byggnadsverk

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

De ingripanden som kan bli aktuella när byggnadsnämnden utövar tillsyn över ovårdade och förfallna byggnadsverk är i första hand åtgärdsföreläggande samt vid allvarligare brister förbud mot användning och rivningsföreläggande. Vid behov kan ingripandena i varierande utsträckning förenas med vite och beslut om att en åtgärd ska genomföras på den försumliges bekostnad, det vill säga av den som fått ett föreläggande. Byggnadsnämnden får också ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

 

En anmälan om tillsynsärende kan vara skriftlig eller muntlig och om så är möjligt ska fastighetsbeteckningen på den berörda fastigheten uppges. Om fastighetsbeteckningen ej är känd, var vänlig att uppge adressen eller namn på fastighetsägaren så att vi lätt kan härleda till vilken fastighet det handlar om.
Anmälan behöver inte vara formell, ring eller skriv ett vanligt brev och skicka det till miljö- och byggnadsnämnden.
Det går bra att vara anonym.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.