Fågelinfluensa

Skyddsnivå-2 gäller för hela Sverige

Jordbruksverket beslutade den 6 november 2020 att upprätta ett nivå 2- område för hela Sverige. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Beslutet innebär att:

  • Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar* ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

Kontakta din veterinär vid förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa! Det är viktigt att du är uppmärksam på snabbt förändrat hälsoläge i din besättning.

Vanliga symtom på högpatogen fågelinfluensa är akut dödlighet, ibland föregående av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Hos värphöns är det vanligt att de lägger ägg med mjuka skal, för att sedan upphöra äggproduktionen helt.

Vid lågpatogen fågelinfluensa är symtomen mildare: nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré.

*Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor.

Information om fågelinfluensa och rådande läge

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Utbrott av fågelinfluensa i EU

Flera fall av högpatogent fågelinfluensavirus av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän i Nederländerna och Storbritannien den senaste tiden. I norra Tyskland har det gjorts flera fynd av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar.

Det finns idag inga rapporter om ökad dödlighet bland vilda fåglar i Sverige. Det finns ändå en viss osäkerhet i bedömningen om förekomst av fågelinfluensavirus hos vilda fåglar i Sverige på grund av fördelning av fyndplatser som exkluderar exempelvis kustområdet i Skåne. Även de senaste fynden av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar i norra Tyskland kan vara en indikator på att viruset finns bland vilda fåglar i Sverige. I den senaste av SVA:s riskbedömningar av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulation utsätts för smittan på grund av förekomst av viruset hos både vilda och tama fåglar i Europa, bedöms sannolikheten som låg-medelhög, vilket är en tydlig förhöjning i förhållande till normal nivå.

Med tanke på den rådande situationen med covid-19, som kan orsaka större personalbrist och hög arbetsbelastning i kommersiell fjäderfäproduktion, finns det risk för bristande smittskydd. Därför är det extra viktigt att bibehålla god biosäkerhet vid byte av personal och i fortsättningen tillämpa branschens smittskyddsrutiner för personal och besökare.

Det är viktigt att du har goda smittskyddsrutiner på din anläggning för att så långt möjligt förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar!
Detta gör du genom att hålla dem inomhus eller, om detta inte är möjligt, utfodra dem under tak.

Källa LÄnsstyrelsen Västra Götaland

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.