Störande fåglar

Fåglarnas naturliga boplatser blir allt färre. Samhällen har gynnsamma förhållanden för fåglarna i form av mat och skydd.

Bilden beskriver fåglar som sitter i ett träd i skymningen

I Vara kommun är det vanligt med råkor och kajor. Framförallt på våren, när fåglarna har sin häckningsperiod (april-juni), hör många av sig till miljö- och byggnadsnämnden för att de känner sig störda av fåglarna.

Störningar från häckande fåglar på allmän mark, exempelvis parker och torg, anses vara ett normalt inslag under en begränsad tid på året.

Blir fåglar störande kring bostadsfastigheter, på tomter och gårdar är det fastighetsägaren och markägaren som är ansvariga för att se till att begränsa fåglarnas möjlighet att störa boende och människor som vistas kring fastigheter.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvara för att förebygga störningar från fåglar som häckar intill fastigheten. Det bästa sättet att lösa problemen med fåglar är att arbeta förebyggande och göra platsen så oattraktiv som möjligt under lång tid så att de väljer att bygga bon någon annanstans.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra

  • Samordna med omkringliggande fastigheter för att motverka att problemet flyttas över till grannen
  • Var noga med avfallshanteringen. Fåglarna söker sig till ställen där mat finns lättillgängligt. Ställ inte ut sopor öppet och se till att sopkärl är stängda så fåglarna inte kommer åt
  • All matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset bör undvikas då även maten lockar kråkfåglar till fastigheten
  • Minska tillgången till bomaterial. Håll rent från kvistar och dylikt. Råkor kan börja leta bomaterial redan i februari, så städa undan trädgårdsavfall redan under hösten
  • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga. Nät, linor eller liknande kan spännas över tak, roterande och störande skyltar, t.ex. reflexer, spikmattor och klibbiga material, kan läggas ut där fåglarna gärna sitter. Vid all anläggning av skydd och hinder skall man alltid tänka på att fåglarna inte kan skada sig samt att det inte blir ett hinder eller en säkerhetsfråga för dem som behöver nyttja platsen, t.ex. sotaren. Markera din anordning och gör det lätt att montera ned om så behövs. Skadedjursfirmor kan hjälpa dig att installera och ta fram lämpliga lösningar
  • Ta bort gamla bon, men du kan även ta bort bon så fort du ser att fåglarna kommit igång med att bygga. Kontakta skadedjursbekämpare för att få hjälp. Man kan behöva rensa bort bon flera gånger då fåglarna gärna bygger nya. Att riva bon skall göras innan själva äggläggningen (maj). Nedrivning av bon med ägg och ungar i får inte göras under tidsperioden när fåglarna är fredade om det inte finns skäl för skyddsjakt, se mer information om detta nedan
  • Börja med förebyggande åtgärder i god tid, innan häckning påbörjas, gärna redan under hösten. För bästa effekt bör man under flera års tid se över åtgärderna

Skyddsjakt

Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande är att endast åtgärder som är absolut nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas.
All typ av jakt på djur, inklusive nedtagning av bon och förstörande av ägg regleras genom jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905). Jaktlagen säger att allt vilt (inklusive deras bon och ägg) är fredade och får endast jagas om det medges i jaktlagen, jaktförordningen eller med ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden som meddelats med stöd av dessa.
Det är under häckningssäsongen 1 april -31 juli som samtliga fåglar är fredade, vilket innebär att du inte får plocka bort ägg eller bon. Om ett fågelbo har byggts på en plats som orsakar allvarlig skada eller olägenhet får du från och med 1 juli 2021 lov att flytta bon med ägg och ungar i mellan 1 juli och 31 juni.
Från och med 1 juli 2021 gäller undantag i jaktförordningen för bl.a. kråka, råka, kaja och skata där jakträttsinnehavaren får bedriva skyddsjakt på dessa fåglar från den 1 juli till 31 juni, om de orsakar allvarlig skada eller olägenhet på anläggning, jordbruksmark med grödor eller med ett beslut från miljö- byggnadsnämnden.
Mer om undantaget kan du läsa om i bilaga 4, lag om jaktförordning (1987:905) under punkt 21.

Avskjutning

Avskjutning av kråkfåglar bedöms inte vara en hållbar långsiktig lösning då man endast bekämpar problemet för stunden och inte själva ursprungsproblemet. Med avskjutning finns också en risk för motsatt effekt eftersom man genom avskjutning öppnar upp ett revirområde för nya och flera kråkor om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.
Det är inte tillåtet att använda skjutvapen inom bebyggda eller detaljplanerade område utan tillstånd från polisen. Om problemen är allvarliga och förebyggande åtgärder inte fungerar kan du som fastighetsägare få hjälp med avlivning/avskjutning av kommunskytten.
Om du vidtar åtgärder enligt jaktlagen eller jaktförordningen, som att riva ner bon, förstöra ägg eller skjuta fåglar skall du rapportera detta till miljö- och byggnadsförvaltningen, dels för att vi skall få en överblick av problemet omfattning, men även för att vi skall kunna lämna statistik till länsstyrelsen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.