Kommunens planarbete

Kommunens fysiska planering indelas i översiktlig planering och detaljplanering och innebär planering av mark- och vattenanvändningen.

Bilden visar en modell på flerbostadshus

Genom den fysiska planeringen säkerställs att det finns lämplig mark i beredskap för företag och boende. Samtidigt kan andra områden som till exempel har speciella naturvärden skyddas från exploatering.

Planering är att tänka efter före – det lönar sig i längden.

All fysisk planering regleras av plan- och bygglagen som också behandlar medborgarinflytandet i planeringen. Alla planer skall i olika omfattning redovisas för kommuninvånarna vid samråd och utställningar.

Hos plan- och tillväxtenheten kan du få svar på frågor om innehållet i de olika kommunala fysiska planerna.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.