Detaljplanering

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område och för de fastigheter som ingår i området.

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

När nya detaljplaner tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med kommunens styrdokument såsom översiktsplanering, miljömål med mera.

En detaljplan består utav plankarta med planbestämmelser och en tillhörande planbeskrivning. I vissa fall kan även särskilda utredningar krävas för att se om detaljplaneförslaget är lämpligt.

Beroende på hur komplicerade frågor som skall regleras i en detaljplan kan det i normalfallen ta från sex månader till ett år innan en detaljplan kan antas. I vissa fall kan det ta längre tid.

Detaljplaneprocessen

När en detaljplan handläggs så går detaljplanen igenom ett antal olika steg i planprocessen. Dessa steg regleras enligt plan- och bygglagen och består av samråd, granskning samt antagande. Därefter vinner detaljplanen laga kraft om ingen överklagar detaljplanen.

Bilden beskriver hur planprocessen går till.

Bilden beskriver övergripande hur planprocessen går till.

Planbesked

Den som vill upprätta eller ändra en detaljplan kan ansöka om ett planbesked hos miljö- och byggnadsnämnden. Ett planbesked är ett tidigt principbeslut från kommunen om ett detaljplanearbete påbörjas eller inte. Nämnden har fyra månader på sig att lämna ett besked om parterna inte kommer överens om en annan tidsplan.

I gällande plantaxa, antagen av kommunfullmäktige 2019-02-25 § 12 och reviderad av kommunfullmäktige 2019-09-23 § 70, går det att läsa mer om avgiften för ansökan om planbesked. Beroende på åtgärdens storlek i ansökan kostar planbeskedet oavsett negativt eller positivt svar mellan 8 900 kr till 17 800 kr.

Det går att ansöka planbesked. Ansökningsblanketten hittar du under Relaterat i högerspalten och skickas sedan till:
Vara kommun
Stora torget, 534 81 VARA
Eller via vara.kommun@vara.se

Program

Ett program är ett sätt att kartlägga och samla in kunskap om ett område innan detaljplaneskedet. Programmet är mer översiktligt och syftar till att ta fram olika lösningar och verka för ett helhetstänk inför detaljplanearbetet. Programmet utförs oftast skriftligt, men kan med fördel innehålla bilder och illustrationer. Ett planprogram är ett sätt att i ett tidigt skede beskriva kommunens mål och visioner för ett större område, exempelvis ett kvarter.

Samråd

När ett planförslag är framarbetat ställs det ut för samråd. Samrådet är till för att samla in synpunkter från berörda aktörer, kommunens nämnder och förvaltningar/avdelningar, statliga myndigheter och länsstyrelsen, föreningar samt olika intresseorganisationer. Ibland anordnas samrådsmöten där allmänheten är välkomna att diskutera planförslaget och ställa frågor. Aktuella planhandlingar ställs ut i olika offentliga lokaler samt på kommunens hemsida.

När samrådstiden gått ut sammanställs samtliga synpunkter som kommit in till kommunen i en samrådsredogörelse. I redogörelsen bemöter kommunen de inkomna synpunkterna genom kommentarer där eventuella åtgärder beskrivs.

Granskning

Granskningen är till för att redovisa för allmänheten hur samrådssynpunkterna har påverkat planförslaget och om förändringar har gjorts.

Granskningen äger rum under minst två veckors tid. Planförslaget finns då att tillgå på hemsidan och andra offentliga platser.

Efter granskningsskedet sammanfattas de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Politiken tar sedan ställning till planförslaget, och till slut så antas detaljplanen. Om planförslaget ändras avsevärt efter granskningen ska ett nytt granskningstillfälle åter genomföras.

Antagande

Beroende på vilket planförfarande och omfattning som gäller för detaljplanen, antas planen i kommunfullmäktige eller miljö- och byggnadsnämnden.

Innan en detaljplan antas underrättas de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. De som yttrat sig skriftligen under processen har rätt att överklaga beslutet om antagande.

Laga kraft

Tre veckor efter att kommunen har beslutat om att anta detaljplanen, och om ingen överklagat beslutet, vinner planen laga kraft. Det är nu den blir juridiskt bindande. Nu kan det sökas bygglov och projekteringen kan starta.

Den som vill upprätta eller ändra en detaljplan kan ansöka om ett planbesked hos miljö- och byggnadsnämnden. Ett planbesked är ett tidigt principbeslut från kommunen om ett detaljplanearbete påbörjas eller inte. Nämnden har fyra månader på sig att lämna ett besked om parterna inte kommer överens om en annan tidsplan.

I gällande plantaxa, antagen av kommunfullmäktige 2019-02-25 § 12 och reviderad av kommunfullmäktige 2019-09-23 § 70, går det att läsa mer om avgiften för ansökan om planbesked. Beroende på åtgärdens storlek i ansökan kostar planbeskedet oavsett negativt eller positivt svar mellan 8 900 kr till 17 800 kr.

Det går att ansöka planbesked. Ansökningsblanketten hittar du under Relaterat i högerspalten och skickas sedan till:
Vara kommun
Stora torget, 534 81 VARA
Eller via vara.kommun@vara.se

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.