Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Lassagården del av Vara 26:1

Handlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Granskningsinbjudan
Granskningsutlåtande 2019-08-20
Granskningsutlåtande 2019-10-29
Underrättelse om antagande
Dagvattenutredning
PM Geoteknik
Trafikbullerutredning

 

Lassagården
Klicka på bilden för att förstora den.

Lagerhuset 6 m.fl.

Syfte: Möjliggöra för en utveckling av lagerhusets befintliga verksamhet.

Handlingar

Underrättelse om antagande
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta

Lagerhuset
Klicka på bilden för att förstora den.

Räfsan 1 m.fl. Kvänums förskola

Syfte: Öka antalet förskoleplatser vid Kvänums förskola i form av att möjliggöra en tillbyggnad till befintlig byggnad.

Handlingar

Samrådsredogörelse
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsinbjudan
Granskningsutlåtande
underrättelse om antagande

Räfsan
Klicka på bilden för att förstora den.

Bofinken 2

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnation av huvudbyggnaden, samt att anpassa gällande detaljplan mot befintlig bebyggelse mot befintlig detaljplan.

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Del av Dalian 6 och del av Vara 25:1

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en verksamhetsutveckling av intilliggande verksamhet på Dalian 9.

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Underrättelse

Halvås 1:19 m.fl.

Vara kommun avser att upphäva gällande detaljplan ”Halvås 1:19 m.fl.. Gällande detaljplans syfte var att möjliggöra för flerbostadsbyggnation utmed Helåsvägen. Det är inte aktuellt att bebygga marken i enlighet med detaljplanen.

Samrådsredogörelse
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsinbjudan

Kastanjen 14

Syfte: Syftet med planförslaget är att tillgodose behovet av ytterligare kontorsyta för att möjliggöra en verksamhetsutveckling.

Handlingar:

Granskningsinbjudan
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.