Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Lassagården del av Vara 26:1

Handlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Granskningsinbjudan
Dagvattenutredning
PM Geoteknik
Trafikbullerutredning

Lassagården
Klicka på bilden för att förstora den.

Lagerhuset 6 m.fl.

Syfte: Möjliggöra för en utveckling av lagerhusets befintliga verksamhet.

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogöelse
Granskningsinbjudan

Lagerhuset
Klicka på bilden för att förstora den.

Räfsan 1 m.fl. Kvänums förskola

Syfte: Öka antalet förskoleplatser vid Kvänums förskola i form av att möjliggöra en tillbyggnad till befintlig byggnad.

Handlingar

Samrådsinbjudan
Planbeskrivning
Plankarta

Räfsan
Klicka på bilden för att förstora den.

Bofinken 2

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnation av huvudbyggnaden, samt att anpassa gällande detaljplan mot befintlig bebyggelse mot befintlig detaljplan.

Handlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsinbjudan

Del av Dalian 6 och del av Vara 25:1

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en verksamhetsutveckling av intilliggande verksamhet på Dalian 9.

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsinbjudan
Samrådsredogöelse

Halvås 1:19 m.fl.

Vara kommun avser att upphäva gällande detaljplan ”Halvås 1:19 m.fl.. Gällande detaljplans syfte var att möjliggöra för flerbostadsbyggnation utmed Helåsvägen. Det är inte aktuellt att bebygga marken i enlighet med detaljplanen.

Samrådsinbjudan
Planbeskrivning
Plankarta