Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Plåtslagaren 4 m.fl.

För att skapa möjlighet för en bredare variation av verksamheter, i ett läge där exploatörer generellt satsar på fastighetsutveckling i Vara kommun, görs den befintliga detaljplanen om. Det intresse och de förfrågningar på mark som kommit in de senaste åren medges inte inom befintlig detaljplan. En ny detaljplan med bredare möjlighet för markanvändning föreslår följande användningar: Handel (skrymmande varor men ej livsmedel), idrott så som bowling, gym eller padel, kontor, verksamheter, hunddagis och hälsovårdslokaler så som sjukgymnast och liknande.

Området är strategiskt lokaliserat för att möjliggöra för en flexibel verksamhetsutveckling då området är beläget i god anslutning till befintlig infrastruktur och möjligheter till gång- och cykelvägsanslutning.

Längjum 1:14

 

Bild över detaljplaneprocessen. Steget planen vinner laga kraft är markerat.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en verksamhetsutveckling, parallellt med att möjliggöra för en ökad trafiksäkerhet vid korsning av väg 47 och väg 2530.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2023 att anta detaljplan för Längjum 1:14 fler på granskning.

Detaljplanen fanns tillgänglig för samråd under perioden 22 juni 2022 och den 28 juli 2022. Under samrådet inkom totalt 14 yttranden. Dessa finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskning av planförslaget skedde under perioden 13 december 2022 och 10 januari 2023. Under granskningen inkom totalt 9 synpunkter och dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Efter granskningen har mindre redaktionella ändringar gjorts av planförslaget och detaljplanen är nu beslutad antagen.

Datum för laga kraft är: 2023-03-21.

Nedanstående planhandlingar har upprättats:

Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Plankarta
Planbeskrivning
Beslut om antagande

Detaljplan för ny biogasanläggning

Tidslinje för detaljplaneprocessen, tid för samråd markerat.

Kartbild.

Biogas Västra Skaraborg fick under år 2022 positivt planbesked för att utreda möjligheten för en utveckling av biogasanläggning i Ryda, Vara kommun. Genom att processa stallgödsel kan biogas tillverkas, likväl kan rötresterna i form av biogasgödsel utvinnas. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en byggnation av biogasanläggning.

Detaljplanen finns tillgänglig för samråd under perioden 1 mars till 29 mars 2023.

Allmänhet och myndigheter har nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 29 mars 2023 till kommunen.

Om du vill lämna synpunkter på detaljplanen kan dessa mailas in till miljo.bygg@vara.se eller skickas per post till:

Vara kommun, miljö- och bygg
534 81 Vara

Ange diarienummer VAMBN-2022-589 i din skrivelse.

Nedanstående planhandlingar har upprättats inför samråd som du har möjlighet att tycka till om:

Planbeskrivning
Samrådsinbjudan
Plankarta
Illustrationsplan
Dagvattenutredning
Lokaliseringsutredning
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik
PM Geoteknik
Riskanalys
Underlag avgränsningssamråd

Tornum 6:74

Detaljplanens syfte är att möjliggöra exploatering inom Tornum 6:74 för att tillåta en vidareetablering av företaget Kvänum kök.

Kartbild över detaljeplaneområdet Tornum 6:74,

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsinbjudan

Öttum 3:34Fastigheten Öttum 3:34 används idag som bostad och är även taxerad som småhusenhet. Vid fastighetsköpsärende uppdagades det att denna användning inte är förenlig med gällande byggnadsplan från 1959. I fastighetsbildningsbeslutet från 1975 beskrivs det att ”avstyckningen avser tomtplats för befintligt bostadshus (tvåfamiljs-). För detta ändamål har byggnadsnämnden lämnat dispens enligt 3 kap 2 § 3 st FBL, aktbilaga D.” Byggnadsnämnden tog alltså då ett avvikande beslut, vilket också fastighetsköpet baserades på. Fastigheten såldes av kommunen till privat fastighetsägare.

Anledningen till att byggnadsplanen behöver ändras i detta skede är för att anpassa byggrätterna till användningen bostad.

Tråvad 2:3Det markerade planområdet är idag utpekat i Översiktsplan från 2012 som ett utbyggnadsområde för bostäder. Området är i utkanten av Tråvad tätort och är i direkt anslutning till ett idag redan befintligt bostadsområde. Idag finns begränsat med lediga tomter för bostäder och tätorten är i behov av planberedskap.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med blandad boendeform.

Lärkträdet

Kartbild över området Lärkträdet.

Bild på planprocessen. Steget vi tar fram ett första planförslag är markerat.

Den befintliga detaljplanen för kvarteret Lärkträdet i Vara tätort upprättades 2008. Bostadsmarken inom planområdet innefattar i dagsläget mark som används som gata och parkering. En ny detaljplan behöver upprättas för att den verkliga fysiska miljön ska stämma överens med detaljplanen.

Kedum 6:12

Kartbild över planområdet Kedum 6:12.

Planprocessen, steget planarbete startas är markerat.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av Skandia Elevators befintliga verksamhet i Arentorp.

Iden 12

Kartbild över detaljplan Iden 12.

Planprocessen, steget planarbete startas är markerat.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett lusthus inom Tingshusfastigheten Iden 12 i Vara tätort.

För att skapa möjlighet för en bredare variation av verksamheter, i ett läge där exploatörer generellt satsar på fastighetsutveckling i Vara kommun, görs den befintliga detaljplanen om. Det intresse och de förfrågningar på mark som kommit in de senaste åren medges inte inom befintlig detaljplan. En ny detaljplan med bredare möjlighet för markanvändning föreslår följande användningar: Handel (skrymmande varor men ej livsmedel), idrott så som bowling, gym eller padel, kontor, verksamheter, hunddagis och hälsovårdslokaler så som sjukgymnast och liknande.

Området är strategiskt lokaliserat för att möjliggöra för en flexibel verksamhetsutveckling då området är beläget i god anslutning till befintlig infrastruktur och möjligheter till gång- och cykelvägsanslutning.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.