Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Ritaren 21

Syfte: Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling av idrottsverksamhet.

Handlingar

Samrådsredogörelse
Underrättelse om antagande
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta

Del av Trädgårdsmästaren 7 och del av Torsgården 3:2

Syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra en vidareetablering av verksamhet inom Trädgårdsmästaren 7, i Vara tätort.

Handlingar

Planbeskrivning
Granskningsinbjudan
Samrådsredogörelse
Plankarta

Kartbild över Torsgården.

Vedum 3:84

Processpil för detaljplaner, samråd markerad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål inom befintlig byggnation, samt att möjliggöra för komplementbyggnad söder om byggnaden.

Handlingar

Samrådsinbjudan
Plankarta
Planbeskrivning

Syfte: Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling av idrottsverksamhet.

Handlingar

Samrådsredogörelse
Underrättelse om antagande
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.