Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Torsgården 2:1

Processpil för detaljplaner, tid för överklagande markerad.Detaljplan för Torsgården 2:1 syftar till att ändra gällande detaljplan så att en bredare användning av verksamheter och funktioner kan tillåtas inom planområdet. Gällande detaljplan medger endast industri och denna användning motsvarar inte exploatörers förfrågan.

Detaljplanen fanns tillgänglig för samråd under perioden 28 september till och med 24 oktober 2021. Under samrådet inkom totalt 14 yttranden. Dessa finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskning av planförslaget skedde under perioden 23 juni till och med 16 augusti 2022. Under granskningen inkom totalt 7 synpunkter och dessa redovisas i gransknings-utlåtandet.

Efter granskningen har mindre redaktionella ändringar gjorts av planförslaget och detaljplanen är nu beslutad antagen.

Planhandlingar

Underrättelse om antagande – Torsgården 2:1
Granskningsutlåtande Torsgården 2:1
Planbeskrivning Torsgården 2:1 antagande
Samrådsredogörelse Torsgården 2:1
Plankarta
Gestaltningsprogram Torsgården och Plåtslagaren

Plåtslagaren 4 m.fl.

För att skapa möjlighet för en bredare variation av verksamheter, i ett läge där exploatörer generellt satsar på fastighetsutveckling i Vara kommun, görs den befintliga detaljplanen om. Det intresse och de förfrågningar på mark som kommit in de senaste åren medges inte inom befintlig detaljplan. En ny detaljplan med bredare möjlighet för markanvändning föreslår följande användningar: Handel (skrymmande varor men ej livsmedel), idrott så som bowling, gym eller padel, kontor, verksamheter, hunddagis och hälsovårdslokaler så som sjukgymnast och liknande.

Området är strategiskt lokaliserat för att möjliggöra för en flexibel verksamhetsutveckling då området är beläget i god anslutning till befintlig infrastruktur och möjligheter till gång- och cykelvägsanslutning.

Björnen 4

Kartbild över planområdet Björnen 4

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för att flerbostadshus likt de befintliga radhuslängorna väster om planområdet kan uppföras samt att gällande tomtindelningsplan för fastigheterna upphävs. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2022 att anta detaljplan för Björnen 4 med fler på granskning.

Detaljplanen fanns tillgänglig för samråd under perioden 29 mars till 25 april. Under samrådet inkom totalt 13 yttranden. Dessa finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskning av planförslaget skedde under perioden 18 oktober till 2 november. Under granskningen inkom totalt 9 synpunkter och dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Efter granskningen har mindre redaktionella ändringar gjorts av planförslaget och detaljplanen är nu beslutad antagen.

Beslutet om att anta detaljplanen är möjligt att överklaga av den som senast under granskningstiden har framställt skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts.

Överklagande skickas in skriftligen till kommunen men adresseras till Mark- och miljödomstolen.

Skicka överklagande till:

Vara kommun, miljö- och bygg
534 81 Vara

Vid överklagande ange diarienummer VAMBN-2021-958 och skälen till varför detaljplanen överklagas. Överklagande ska vara kommunen tillhanda senast den 13 december 2022.

Nedanstående planhandlingar har upprättats inför antagande:

Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Underrättelse om antagande

Längjum 1:14

 

Detaljplanen innebär att marken inom planområdet möjliggörs för industri där högst 60 procent av fastigheten får bebyggas. Ny bebyggelse får uppföras med en byggnadshöjd om åtta meter samt högsta totalhöjd om tio meter. Parallellt med detaljplanearbetet arbetar Trafikverket med att utreda ny vägsträckning för väg 2530 men detaljplanen säkerställer så att väg 2530 inte får stängas av eller tas bort förrän en ny väg är på plats.

Detaljplan för ny biogasanläggning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2022 om att positivt planbesked för att utreda förutsättningar för en biogasanläggning inom fastigheten Ryda 6:15.

Bilden beskriver hur planprocessen går till.

Inom kommande detaljplan kommer plan- och tillväxtavdelningen utreda markens lämplighet för biogasanläggningen. Detaljplanen är i uppstartsskede och för tillfället beställs utredningar såsom geoteknik, dagvatten, miljökonsekvensbeskrivning samt riskutredning för att ta reda på markens förutsättningar samt om det går att planlägga för en biogasanläggning på platsen.

Tornum 6:74

Tidslinje för detaljplaneprocessen, tid för samråd markerat.

Kvänum kök har ett behov av att vidareutveckla sin verksamhet och ansökte med anledning av detta om planbesked för att upprätta ny detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 januari 2020 om att ge positivt planbesked. Detaljplan för Tornum 6:74 syftar till att möjliggöra för utbyggnad av industri.

Detaljplanen finns tillgänglig för samråd under perioden 7 oktober till 31 oktober 2022.

Allmänhet och myndigheter har nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 31 oktober 2022 till kommunen.
Om du vill lämna synpunkter på detaljplanen kan dessa mailas in till miljo.bygg@vara.se eller skickas per post till:

Vara kommun, miljö- och bygg
534 81 Vara

Nedanstående planhandlingar har upprättats inför samråd som du har möjlighet att tycka till om:

Samrådsinbjudan
Plankarta samråd
Planbeskrivning Tornum 6:74
MKN-bedömning Tornum 2022-03-22
Arkeologisk undersökning 2021-12-15
Geoteknisk undersökning 2020
MKB Tornum 220615
Dagvattenutredning Tornum Slutrapport 2021-04-28

Öttum 3:34Fastigheten Öttum 3:34 används idag som bostad och är även taxerad som småhusenhet. Vid fastighetsköpsärende uppdagades det att denna användning inte är förenlig med gällande byggnadsplan från 1959. I fastighetsbildningsbeslutet från 1975 beskrivs det att ”avstyckningen avser tomtplats för befintligt bostadshus (tvåfamiljs-). För detta ändamål har byggnadsnämnden lämnat dispens enligt 3 kap 2 § 3 st FBL, aktbilaga D.” Byggnadsnämnden tog alltså då ett avvikande beslut, vilket också fastighetsköpet baserades på. Fastigheten såldes av kommunen till privat fastighetsägare.

Anledningen till att byggnadsplanen behöver ändras i detta skede är för att anpassa byggrätterna till användningen bostad.

Tråvad 2:3Det markerade planområdet är idag utpekat i Översiktsplan från 2012 som ett utbyggnadsområde för bostäder. Området är i utkanten av Tråvad tätort och är i direkt anslutning till ett idag redan befintligt bostadsområde. Idag finns begränsat med lediga tomter för bostäder och tätorten är i behov av planberedskap.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med blandad boendeform.

Processpil för detaljplaner, tid för överklagande markerad.Detaljplan för Torsgården 2:1 syftar till att ändra gällande detaljplan så att en bredare användning av verksamheter och funktioner kan tillåtas inom planområdet. Gällande detaljplan medger endast industri och denna användning motsvarar inte exploatörers förfrågan.

Detaljplanen fanns tillgänglig för samråd under perioden 28 september till och med 24 oktober 2021. Under samrådet inkom totalt 14 yttranden. Dessa finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskning av planförslaget skedde under perioden 23 juni till och med 16 augusti 2022. Under granskningen inkom totalt 7 synpunkter och dessa redovisas i gransknings-utlåtandet.

Efter granskningen har mindre redaktionella ändringar gjorts av planförslaget och detaljplanen är nu beslutad antagen.

Planhandlingar

Underrättelse om antagande – Torsgården 2:1
Granskningsutlåtande Torsgården 2:1
Planbeskrivning Torsgården 2:1 antagande
Samrådsredogörelse Torsgården 2:1
Plankarta
Gestaltningsprogram Torsgården och Plåtslagaren

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.