Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Vedum 3:84

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål inom befintlig byggnation, samt att möjliggöra för komplementbyggnad söder om byggnaden.
Detaljplanen antogs vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 22 februari.

Detaljplanen överklagades i rätt tid och detaljplanen handläggs hos överprövande instans Mark- och miljödomstolen där handläggningstid uppskattas till minst sex månader.

Handlingar

Beslut att anta detaljplan
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

Heljeved

 

Detaljplanen antogs vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 juni 2022. Sista dag för att överklaga detaljplanen är den 13 juli 2022.

Detaljplanen innebär att det inom planområdet tillåts fler verksamheter såsom handel med skrymmande varor, industri, verksamheter och kontor.

Information antagen detaljplan
Plankarta 
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Samrådsredogörelse

Torsgården

Planförslaget finns nu tillgängligt för granskning och du har nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under perioden 23 juni – 16 augusti 2022.

För att ha möjlighet att överklaga detaljplanen krävs att du under granskningsperioden framfört dina synpunkter skriftligt. Synpunkter ska ha inkommit senast den 16 augusti 2022 och skickas skriftligen till:

Vara kommun, Miljö och Bygg
534 81 VARA

alternativt via e-post till miljo.bygg@vara.se

Om ärendet
Detaljplanen syftar till att ändra gällande detaljplan, detaljplan 3627 så att fler verksamheter kan bedrivas inom området. Ny detaljplan föreslår följande markanvändningar: Handel (skrymmande varor men ej livsmedel), kontor, verksamheter, teknisk anläggning, ej störande industri och natur.

Del av befintlig plan (3627), som är planlagd som industri, upphävs även genom planförslaget.
Granskning försättsbrev
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Gestaltningsprogram Torsgården och Plåtslagaren

Plåtslagaren 4 m.fl.

Processpil för detaljplaner, samråd markerad.

Samrådsinbjudan Plåtslagaren 4
Plankarta
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram Torsgården och Plåtslagaren samråd

Björnen 4

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande tomtindelningsplan samt att möjliggöra byggrätt för flerbostadshus. Gällande detaljplan för fastigheten regleras av en tomtindelningsplan vilket medför att ny bebyggelse inte går att uppföra så länge tomtindelningen kvarstår. Ett upphävande av tomtindelningsplanen samt översyn av fastighetens byggrätt görs för att möjliggöra ny bebyggelse som ska harmoniera med befintlig bebyggelse i området.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2022, § 35 att sända ut planförslaget för Björnen 4 med fler på samråd. Planområdet är inte särskilt utpekat i översiktsplan men är inom befintlig markanvändning för tätort såsom bostads- och handelsändamål (ÖP2012).

Den som har synpunkter på detaljplanen ska senast den 25 april 2022 skicka dessa skriftligen till:
Vara kommun, Miljö och Bygg 534 81 VARA
alternativt via e-post till miljo.bygg@vara.se

Försättsbrev
Plankarta Björnen samråd
Planbeskrivning
Undersökning betydande miljöpåverkan

 

Längjum 1:14

Allmänhet och myndigheter har nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 28 juli 2022 till kommunen.
Om du vill lämna synpunkter på detaljplanen kan dessa mailas in till miljo.bygg@vara.se eller skickas per post till

Vara kommun, miljö- och bygg
534 81 Vara

Detaljplanen innebär att marken inom planområdet möjliggörs för industri där högst 60% av fastigheten får bebyggas. Ny bebyggelse får uppföras med en byggnadshöjd om 8 meter samt högsta totalhöjd om 10 meter. Parallellt med detaljplanearbetet arbetar Trafikverket med att utreda ny vägsträckning för väg 2530 men detaljplanen säkerställer så att väg 2530 inte får stängas av eller tas bort förrän en ny väg är på plats.
Nedanstående planhandlingar har upprättats inför samråd som du har möjlighet att tycka till om:

Samrådsinbjudan
Plankarta
Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål inom befintlig byggnation, samt att möjliggöra för komplementbyggnad söder om byggnaden.
Detaljplanen antogs vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 22 februari.

Detaljplanen överklagades i rätt tid och detaljplanen handläggs hos överprövande instans Mark- och miljödomstolen där handläggningstid uppskattas till minst sex månader.

Handlingar

Beslut att anta detaljplan
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.