Pågående detaljplaner

Här nedanför kan du se vilka detaljplaner som är pågående och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i.

Trasten 2, 4 och 5

Syfte: Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett centrumnära läge, dels genom att möjliggöra för bostadsutveckling inom befintlig byggrätt, samt även genom en utökad byggrätt.

Handlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsinbjudan
Samrådsredogörelse

Kartbild öer Trasten 2, 4 och 5

Ritaren 21

Syfte: Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling av idrottsverksamhet.

Handlingar

Granskningsinbjudan
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

Anden 7

Processpil för detaljplaner, samråd markerad.

Syfte: Detaljplanen syftar till att möjliggöra för komplementbyggnad i form av garage på fastigheten Anden 7, inom det som idag är prickad mark och alltså inte får bebyggas.

Handlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsinbjudan

Syfte: Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett centrumnära läge, dels genom att möjliggöra för bostadsutveckling inom befintlig byggrätt, samt även genom en utökad byggrätt.

Handlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsinbjudan
Samrådsredogörelse

Kartbild öer Trasten 2, 4 och 5

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.