Översiktlig planering

Varje kommun i landet skall ha en kommunomfattande översiktsplan som i stora drag redovisar kommunens syn på mark- och vattenanvändningen.

Planen antas av kommunfullmäktige som också under varje mandatperiod skall ta ställning till om planen fortfarande är aktuell.

Varas nu gällande översiktsplan Översiktsplan 2012 med tillhörande kartbilagor antogs av kommunfullmäktige 2013-05-27.

Översiktsplanen kan fördjupas eller göras mer detaljerad för en del av kommunen, till exempel en tätort. Sådana fördjupningar av översiktsplanen finns för Vara, Kvänum och Vedum.

Det finns också en fördjupning som redovisar kommunens syn på utbyggnaden av vindkraften. De ger en ganska detaljerad bild av kommunens syn på den framtida markanvändningen i tätorterna.

Kommunen antog 2016-11-28 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 som klargör hur kommunen ska kunna försörjas med bostäder.