Översiktlig planering

Varje kommun i landet skall ha en kommunomfattande översiktsplan som i stora drag redovisar kommunens syn på mark- och vattenanvändningen.

Planen antas av kommunfullmäktige som också under varje mandatperiod skall ta ställning till om planen fortfarande är aktuell.

Varas nu gällande översiktsplan med tillhörande kartbilagor antogs av kommunfullmäktige 2013-05-27. En aktualitetsprövning gjordes senast 2019, och översiktsplanen bedömdes vara fortsatt aktuell.

Översiktsplanen kan fördjupas eller göras mer detaljerad för en del av kommunen, till exempel en tätort. Sådana fördjupningar av översiktsplanen finns för Vara, Kvänum och Vedum.

Kommunen antog 2021-03-29 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 som klargör hur kommunen ska kunna försörjas med bostäder.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.