Hälsoskydd

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menar man en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig.

Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall. För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

 

Rökfria miljöer

Rökfria miljöer Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Lagen innebär att det är förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, entréer till offentliga miljöer, lekplatser, busskurer och perronger. Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att öka…

Bilden beskriver ett bostadsområde

Boendemiljö

Bostadsmiljö En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Bilden visar Varas västra förskola. Två byggnader och ett staket med texten välkommen.

Hygienlokaler och undervisningslokaler

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till, till exempel skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar. Innan du startar vissa av dessa verksamheter är du skyldig att lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Vilka verksamheter det gäller bestäms av miljöbalken. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter,…

Bilden visar en öppen spis där ved brinner

Vedeldning

Det är populärt att installera ved- eller pelletspannor för att värma sin fastighet. Men ofta förekommer det att grannar störs av röken. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Det är du som eldar som är skyldig att se till att göra det på ett sådant sätt att eldningen inte stör någon…

Bilden visar ett magnetiskt fält

Elektromagnetiska fält

Magnetiska fält kan skapas naturligt, till exempel det jordmagnetiska fältet som finns runt hela jordklotet. Magnetfält och elektriska fält finns också runt alla elektriska apparater och ledningar. Elektromagnetiska fält är samlingsnamnet för elektriska och magnetiska fält. Den ökande användningen av elektrisk och elektronisk utrustning på kontor och i hemmet, gör att exponeringen har blivit allt…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.