Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Bilden visar rök

När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader.

Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga koncentrationer för att problem ska kunna uppstå. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Hus byggda på rullstensåsar eller på annan luftgenomsläpplig mark är speciellt utsatta.

Risker med radon

I jämförelse med dålig kost, rökning och solens strålar är radonstrålning i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men om du under lång tid bor i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när du andas. Den enda kända hälsoeffekten av radon är lungcancer. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor  till antalet lungcancerfall till följd av radon.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.