Anmälningspliktiga lokaler

Vissa verksamheten måste du anmäla till kommunen innan du startar. Det gäller tex skolor, fritidshem, bassängbad och badtunnor som nyttjas av allmänheten, hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta:

Bilden visar när någon tatuerar på en arm

Följande verksamheter ska alltid anmälas till miljöenheten:

  • Förskola, öppen förskola, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, gymnasieskola, särskola och fristående skola
  • Bassängbad som används av många människor, även floating och spa-anläggningar samt badtunnor som inte är för privat bruk
  • Verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, rakkniv, nålar, håltagningsverktyg eller andra liknande stickande och skärande verktyg

Utvidgad anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

På grund av ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd omfattar anmälningsplikten sedan den 1 juli 2021 även stickande/skärande verksamhet där det finns en risk för annan smitta än bara blodsmitta.
Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan sedan tidigare av anmälningsplikten. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta behandling där man tex använder rakkniv mot huden, håltagningspistol, stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud, klipp i nagelband etc. Alltså behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Om du redan bedriver en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021.
Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om din verksamhet bedöms att inte vara anmälningspliktig kommer anmälan avslutas och ingen avgift tas ut.

Anmälan

Du ska lämna en skriftlig anmälan. Den ska innehålla olika administrativa uppgifter och en beskrivning av din verksamhet. Till anmälan ska du även bifoga en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt uppgifter om ventilationsflöden i lokalen.

Anmälan ska ha kommit in sex veckor innan verksamheten startar.

Kontakta miljöenheten tidigt!

Kontakta oss redan när du planerar för nyetablering eller förändringar av verksamheten så slipper både du och vi obehagliga överraskningar. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början istället för att bygga om i efterhand.

Kontakt med andra myndigheter

Det är inte bara vi på miljöenheten som är intresserad av din verksamhet. Både nybyggnationer och ändringar av en befintlig lokal kan kräva bygglov eller bygganmälan så kom ihåg att kontakta plan- och byggenheten.

Du kan även behöva kontakta Arbetsmiljöverket för att få reda på deras krav på arbetsmiljö och arbetslokaler.

Avgifter

Vi tar ut en handläggningsavgift för att handlägga din anmälan. Liksom för alla andra verksamheter vi besöker tar vi även ut en avgift när vi gör tillsyn. Avgifterna varierar med storleken på verksamheten och vilka risker den innebär.

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält den till miljöenheten kan vi komma att döma ut en så kallad miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.