Anmälningspliktiga lokaler

Följande verksamheter ska alltid anmälas till miljöenheten:

  • Förskola, öppen förskola, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, gymnasieskola, särskola och fristående skola
  • Bassängbad som används av många människor, även floating och spa-anläggningar samt badtunnor som inte är för privat bruk
  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg

Anmälningsplikten gäller dock inte sådana verksamheter där man vid håltagning (t.ex. av öron) enbart använder ett sterilt smycke som sitter i en engångskassett och där smycket inte behöver vidröras. Detta eftersom det då inte finns risk för blodsmitta. Däremot ingår dessa verksamheter bland de så kallade yrkesmässigt hygieniska och omfattas också av det generella kravet på bland annat egenkontroll.

Anmälan

Du ska lämna en skriftlig anmälan. Den ska innehålla olika administrativa uppgifter och en beskrivning av din verksamhet. Till anmälan ska du även bifoga en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt uppgifter om ventilationsflöden i lokalen.

Kontakta miljöenheten tidigt!

Kontakta oss redan när du planerar för nyetablering eller förändringar av verksamheten så slipper både du och vi obehagliga överraskningar. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början istället för att bygga om i efterhand.

Kontakt med andra myndigheter

Det är inte bara vi på miljöenheten som är intresserad av din verksamhet. Både nybyggnationer och ändringar av en befintlig lokal kan kräva bygglov eller bygganmälan så kom ihåg att kontakta plan- och byggenheten.

Du kan även behöva kontakta Arbetsmiljöverket för att få reda på deras krav på arbetsmiljö och arbetslokaler.

Avgifter

Vi tar ut en handläggningsavgift för att handlägga din anmälan. Liksom för alla andra verksamheter vi besöker tar vi även ut en avgift när vi gör tillsyn. Avgifterna varierar med storleken på verksamheten och vilka risker den innebär.

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält den till miljöenheten kan vi komma att döma ut en så kallad miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.