Krav på lokalen

Ta kontakt med miljöenheten i god tid, gärna redan i planeringsstadiet, så kan vi framföra våra synpunkter på lokal och utrustning. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början än att bygga om i efterhand.

Bilden visar en korridor i en skola

Att tänka på vid utformning av lokalen

När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen är så stor att rena ytor kan skiljas från smutsiga ytor. Det måste t.ex. finnas en plats för hantering av smutsiga instrument, och en annan plats för desinficerade och sterila instrument. Det bör helst också vara avskiljda utrymmen och skåp för förvaring av rent respektive sterilt material.

I behandlingsutrymmet ska det finnas ett tvättställ för handhygien. Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotkarsvatten, antingen i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning. Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

Personalutrymmen och toalett

Arbetskläder och privata kläder ska förvaras åtskiljda i ett förvaringsskåp. Det ska finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ. Toaletten kan också användas som kundtoalett vid mindre verksamheter, vid större verksamheter ska separat kundtoalett finnas.

Ventilation och luft

För att minska infektionsrisken är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen är bra. Utluftsflödet får inte vara mindre än 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt. Rökning i lokaler där allmänheten har tillträde är inte tillåten, inte heller husdjur får vistas där.

Kontakt med andra myndigheter

Det är inte bara vi på miljöenheten som är intresserad av din verksamhet. Både nybyggnationer och ändringar av en befintlig lokal kan kräva bygglov eller bygganmälan så kom ihåg att kontakta plan- och byggenheten. Du kan även behöva kontakta Arbetsmiljöverket för att få reda på deras krev på arbetsmiljö och arbetslokaler.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.