Kulturmiljöinventering

År 2020 beviljades Vara kommun medel från Länsstyrelsen för att genomföra en kulturmiljöinventering. Inventeringen sker i två etapper där den första etappen är klar och den andra etappen pågår i skrivande stund.

Vad är kulturmiljö?

Kulturmiljö är den av människan påverkade miljön och kan omfatta allt från ett objekt till ett större landskapsavsnitt. Stads- och industriområden, vägar, ägostrukturer och jordbrukslandskap är exempel på fysiska kulturmiljöer.

Varför inventeras kulturmiljön?

Syftet är att förbättra kunskapen om sådant som kan vara av kulturhistoriskt värde. Med ökad kunskap ökar chansen till att bevara miljöer och bebyggelse som bär på en tidstypisk historia och ett potentiellt värde.

På vems uppdrag görs inventeringen?

Vara kommun är beställare av inventeringen, och arbetet utförs av antikvarier vid Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Vad händer efter att inventeringen är gjord?

Inventeringen kommer att sammanställas i en rapport som kommer finnas tillgänglig här. Rapport gällande inventering etapp 1

Utöver det kommer Vara kommun söka ytterligare medel för att kunna göra fler kommunikationsinsatser kring spännande resultat från inventeringen. Långsiktigt finns planer på att göra kulturmiljöobjekt tillgängliga digitalt via öppna data så att de finns sökbara för var och en via webben.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.