Kulturmiljöinventering

År 2020 beviljades Vara kommun medel från Länsstyrelsen för att genomföra en kulturmiljöinventering. Inventeringen har utförts i två etapper och blev klar hösten 2021.

Vad är kulturmiljö?

Kulturmiljö är den av människan påverkade miljön och kan omfatta allt från ett objekt till ett större landskapsavsnitt. Stads- och industriområden, vägar, ägostrukturer och jordbrukslandskap är exempel på fysiska kulturmiljöer.

Vad ger inventeringen för nytta?

Syftet med inventeringen är att förbättra kunskapen om sådant som kan vara av kulturhistoriskt värde. Med ökad kunskap ökar chansen till att bevara miljöer och bebyggelse som bär på en tidstypisk historia och ett potentiellt värde.

På vems uppdrag gjordes inventeringen?

Vara kommun var beställare av inventeringen, och arbetet utfördes av antikvarier vid Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Vad händer nu när inventeringen är klar?

Inventeringen har sammanställts i två rapporter med tillhörande bilagor. Du hittar dokumenten under ”Relaterat”.

Utöver det kommer Vara kommun söka ytterligare medel för att kunna göra fler kommunikationsinsatser kring spännande resultat från inventeringen. Långsiktigt finns planer på att göra kulturmiljöobjekt tillgängliga digitalt via öppna data så att de finns sökbara för var och en via webben.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.