Lantbruk

Lantbruket är en viktig näring för Vara kommun eftersom det producerar högklassigt livsmedel och håller landskapet öppet. Men djurhållning och åkerbruk kan även påverka miljön i form av att näringsämnen och kemiska bekämpningsmedel som kan läcka ut till grundvatten, vattendrag och slutligen till våra hav.

Det är därför viktigt att lantbrukarna har den kunskap som krävs för att gödsla och sprida bekämpningsmedel i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken.

På miljö-och byggnadsförvaltningen har vi ansvar för att se till att lantbruken lever upp till denna lagstiftning. Vi besöker därför gårdar där vi informerar om och följer upp att lantbrukare och djurhållare följer lagen. På så sätt hjälper vi till att förebygga olyckor som kan orsaka skador på människors hälsa eller på miljön. Denna tillsyn är också en del av det arbete som pågår i hela landet för att nå de miljömål som vår riksdag har beslutat om. Miljömålen ska bland annat leda till att nästa generation ska få en giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap utan övergödning.

Tillsyn enligt djurskyddslagen ansvarar länsstyrelsen för sedan 1 januari 2009.

Bilden visar en snickare som bygger ett hus

Ska du bygga ett nytt stall eller göra om ditt gamla?

Då behöver man göra en förprövning hos Länsstyrelsen. Kravet på förprövning gäller såväl hästar, kor, får, getter, höns som strutsar. Bakgrunden till kravet på förprövning är att man vill säkerställa att djuren vistas i en säker och hälsosam miljö. För att få reda exakt på vad som gäller, kontakta länsstyrelsens byggnadskonsulenter eller läs mer på…

Bilden visat ett träd på hösten

Nedgrävning av häst

Generellt är det inte tillåtet att gräva ned självdöda eller avlivade djur. Undantag görs för de flesta mindre sällskapsdjur. Om du vill gräva ner din häst ska du kontakta miljöenheten så att vi kommer fram till en lämplig plats för nedgrävning, utifrån de riktlinjer som tagits fram för att undvika smittspridning och andra olägenheter som…

Bilden visar kommunhuset i Vara

Information inför tillsynsbesöket på ditt lantbruk

På den här sidan sammanfattar vi viktiga bestämmelser i miljöbalken som berör lantbruksverksamheter. Det som vi tar upp på sidan är lagkrav och gäller för alla typer av lantbruk, från stora slaktsvinsbesättningar till små hästgårdar. Sedan 2009 har länsstyrelsen ansvaret för tillsyn enligt djurskyddslagen. Kommunen ansvarar numera bara för tillsyn över de delar av din…

Tre hästar på rad

Betesförmedling

På Länsstyrelsens webb finns en betesförmedling för djurhållare och markägare i Västra Götaland. Där kan den som söker mark till sina djur anmäla sig eller göra en anmälan om att man söker betesdjur till sin mark, så att andra kan se det. Denna betesförmedling kopplar till "Ett rikt odlingslandskap" som ingår i Sveriges miljömål.  

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.