Nedgrävning av häst

Generellt är det inte tillåtet att gräva ned självdöda eller avlivade djur. Undantag görs för de flesta mindre sällskapsdjur.

Bilden visat ett träd på hösten

Om du vill gräva ner din häst ska du kontakta miljöenheten så att vi kommer fram till en lämplig plats för nedgrävning, utifrån de riktlinjer som tagits fram för att undvika smittspridning och andra olägenheter som kan uppstå om man inte tänker sig för.

Vid nedgrävning av häst ska följande riktlinjer följas:

  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde
  • Avstånd till grundvattenyta och/eller berggrund ska vara minst 1 meter
  • Avstånd till närmaste bostad och/eller vattentäkt ska vara minst 200 meter
  • Avstånd till sjöar, vattendrag och/eller dräneringar ska vara minst 30 meter
  • Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jordmassor, gärna med lite större stenar och annat för att hindra vilda djur från att komma åt djurkroppen. Detta är särskilt viktigt om djuret läggs ytligt på grund av hög grundvattennivå eller berg
  • Nedgrävning ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dörr. Vid låga temperaturer kan viss begränsad väntetid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och ses efter dagligen

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.