Lediga tomter

På denna sida hittar du lediga tomter i Vara kommun. Du kan också läsa om planerade tomter, hur du går till väga för att söka en tomt samt vilka avgifter som är kopplade till tomten och ditt husbygge.

För tilldelning av tomt, kontakta mark- och exploateringsstrateg Mikko Mäkelä.

När du har blivit tilldelad en tomt bör du arbeta efter den här ordningsföljden:

Beställ nybyggnadskarta hos plan- och byggenheten, Adam Granfeldt. Nybyggnadskarta behöver du för projektering samt för ansökan om bygglov.

Du väljer hustyp/arkitekt och entreprenör.
Innan du binder dig för hustyp föreslår vi att du samråder med våra bygglovshandläggare.

Du ansöker, inom sex månader från det du blivit tilldelad tomten, om bygglov hos plan- och byggenheten. Därefter upprättas köpeavtal.

Plan- och byggenheten kallar till tekniskt samråd.

Byggstart

Du skall inom sex månader från det du fått bygglov ha startat byggnationen.

Regler för försäljning/exploatering

Regler för förmedling av tomter för småhus och enskilt ägande.

Ansökan och registrering

Ansökan sker på särskild blankett och ställs till  Vara kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 534 81 Vara.   Sökande skall ha fyllt 18 år och avse att själv bebo upplåten tomt/hus. Ansökan om placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Äkta makar eller sambor får inge endast en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphört får parterna, i de fall båda undertecknat ansökan, själv avgöra vem som skall överta köplatsen. Ny ansökan kan göras tidigast efter det att sökanden färdigställt byggnation på tilldelad tomt. En registreringsavgift på 500 kr och en årsavgift om 300 kr skall erläggas i samband med ansökan. Följande årsavgifter, 300 kr, skall betalas senast den 1 februari varje år. Kommunen skickar faktura till sökanden. Sökanden placeras i kön den dag både ansökan och avgiften inkommit. Sökanden är skyldig att omgående anmäla adress eller namnändring till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan – om särskilda skäl finns – besluta om undantag från dessa regler.

Fördelning

Information och intresseförfrågan skickas ut till samtliga som är registrerade i tomtkön. I samband med tilldelning av tomt skall en handpenning om 10 000 kr erläggas.
Inom sex månader från tomtilldelning ska bygglovsansökan lämnas in och köpeavtal upprättas. Uppfylls inte dessa villkor alternativt ansökan återtas, återkallas utlämnad tomt och 50 procent av erlagd handpenning återbetalas. Inom följande sex månader skall byggnationen ha startat och köpet av tomten skall vara fullbordat. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva avtalet och 50 % av erlagd handpenning återbetalas.

Köpet av tomten fullbordas så snart byggnationen har startat, varvid resterande köpeskilling erläggs och köpebrev upprättas.

Tomtpris

Tomtpriset fastställs av kommunfullmäktige.

Avregistrering sker

  • När sökande begär det. När sökande förvärvat tomt genom den kommunala förmedlingen
  • Om sökanden inte erlägger avgiften på föreskrivet sätt
  • Om sökanden vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter
  • Om sökanden inte anmält adressändring och post till sökande returneras som obeställbar

Information

Om du är intresserad att i förväg få reda på vad avgiften blir för en speciell åtgärd tar du kontakta med byggenheten.

Avgifter

Plan- och bygglovstaxa

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för plan- och byggverksamheten. Nämnden tar ut avgifter för olika typer av beslut och för arbete som har samband med byggande eller planläggning.

 

Bygglovsavgift

Avgifterna varierar för olika objekt. De beror bland annat på hur stor byggnaden är, om tomten är belägen inom eller utom detaljplanelagt område och hur omfattande prövningen blir.

 

Planavgift

För att täcka delar av kostnaderna för upprättande av planer tas en planavgift ut. Avgiftens storlek beror bland annat på hur stort du bygger, ju större byggnad ju högre planavgift.

 

Nybyggnadskarta

För att uppföra byggnader inom detaljplanelagd mark krävs i vissa fall att en nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan redovisar förutsättningarna bland annat ur fastighetsrättslig -och planmässig synpunkt samt ur vatten, avlopp -och gatuteknisk synpunkt. Den skall ligga till grund för situationsplanen.

Nybyggnadskartan upprättas av byggenheten. För arbetet utgår en kartavgift. Den tas ut i samband med att bygglov beviljas.

 

Utsättning

Utsättning överlåts i allmänhet till dig som byggherre. Önskar du hjälp kan kommunen bistå med kontakt till en konsult. Du får betala konsultens arvode.

Tomtpris

Taxa för tomtpris.

Anläggningsavgift/servisavgift VA

Anläggningsavgift för anslutning till det kommunala VA-nätet tas ut enligt taxa. Hur stor kostnaden blir beror på tomtens storlek.

VA-taxa Vara kommun 2021

Anslutningsavgift för el

Anslutning sker till nätägare som är verksam där huset byggs. Vara, Arentorp, Levene, Håkantorp = Varabygdens Energi Kvänum, Öttum, Jung, Tråvad, Larv, Emtunga = Kvänum Energi, Vedum = Vatttenfall.

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för plan- och byggverksamheten. Nämnden tar ut avgifter för olika typer av beslut och för arbete som har samband med byggande eller planläggning.

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.