Lediga tomter

På denna sida hittar du lediga tomter i Vara kommun. Du kan också läsa om planerade tomter, hur du går till väga för att söka en tomt samt vilka avgifter som är kopplade till tomten och ditt husbygge.

För tilldelning av tomt, kontakta mark- och exploateringsstrateg Mikko Mäkelä.

När du har blivit tilldelad en tomt bör du arbeta efter den här ordningsföljden:

Beställ nybyggnadskarta hos plan- och byggenheten, Adam Granfeldt. Nybyggnadskarta behöver du för projektering samt för ansökan om bygglov.

Du väljer hustyp/arkitekt och entreprenör.
Innan du binder dig för hustyp föreslår vi att du samråder med våra bygglovshandläggare.

Du ansöker, inom sex månader från det du blivit tilldelad tomten, om bygglov hos plan- och byggenheten. Därefter upprättas köpeavtal.

Plan- och byggenheten kallar till tekniskt samråd.

Byggstart

Du skall inom sex månader från det du fått bygglov ha startat byggnationen.

Regler för försäljning/exploatering

Regler för förmedling av tomter för småhus och enskilt ägande.

Ansökan och registrering

Ansökan sker på särskild blankett och ställs till  Vara kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 534 81 Vara.

Sökande skall ha fyllt 18 år och avse att själv bebo upplåten tomt/hus. Ansökan om placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Äkta makar eller sambor får inge endast en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphört får parterna, i de fall båda undertecknat ansökan, själv avgöra vem som skall överta köplatsen.

Ny ansökan kan göras tidigast efter det att sökanden färdigställt byggnation på tilldelad tomt. En registreringsavgift på 500 kr och en årsavgift om 300 kr skall erläggas i samband med ansökan. Följande årsavgifter, 300 kr, skall betalas senast den 1 februari varje år. Kommunen skickar faktura till sökanden. Sökanden placeras i kön den dag både ansökan och avgiften inkommit. Sökanden är skyldig att omgående anmäla adress eller namnändring till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan – om särskilda skäl finns – besluta om undantag från dessa regler.

Fördelning

Information och intresseförfrågan skickas ut till samtliga som är registrerade i tomtkön. I samband med tilldelning av tomt skall en handpenning om 10 000 kr erläggas.
Inom sex månader från tomtilldelning ska bygglovsansökan lämnas in och köpeavtal upprättas. Uppfylls inte dessa villkor alternativt ansökan återtas, återkallas utlämnad tomt och 50 procent av erlagd handpenning återbetalas. Inom följande sex månader skall byggnationen ha startat och köpet av tomten skall vara fullbordat. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva avtalet och 50 % av erlagd handpenning återbetalas.

Köpet av tomten fullbordas så snart byggnationen har startat, varvid resterande köpeskilling erläggs och köpebrev upprättas.

Tomtpris

Tomtpriset fastställs av kommunfullmäktige.

Avregistrering sker

  • När sökande begär det. När sökande förvärvat tomt genom den kommunala förmedlingen
  • Om sökanden inte erlägger avgiften på föreskrivet sätt
  • Om sökanden vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter
  • Om sökanden inte anmält adressändring och post till sökande returneras som obeställbar

Information

Om du är intresserad att i förväg få reda på vad avgiften blir för en speciell åtgärd tar du kontakta med byggenheten.

Avgifter

Plan- och bygglovstaxa

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för plan- och byggverksamheten. Nämnden tar ut avgifter för olika typer av beslut och för arbete som har samband med byggande eller planläggning.

 

Bygglovsavgift

Avgifterna varierar för olika objekt. De beror bland annat på hur stor byggnaden är, om tomten är belägen inom eller utom detaljplanelagt område och hur omfattande prövningen blir.

 

Planavgift

För att täcka delar av kostnaderna för upprättande av planer tas en planavgift ut. Avgiftens storlek beror bland annat på hur stort du bygger, ju större byggnad ju högre planavgift.

 

Nybyggnadskarta

För att uppföra byggnader inom detaljplanelagd mark krävs i vissa fall att en nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan redovisar förutsättningarna bland annat ur fastighetsrättslig -och planmässig synpunkt samt ur vatten, avlopp -och gatuteknisk synpunkt. Den skall ligga till grund för situationsplanen.

Nybyggnadskartan upprättas av byggenheten. För arbetet utgår en kartavgift. Den tas ut i samband med att bygglov beviljas.

 

Utsättning

Utsättning överlåts i allmänhet till dig som byggherre. Önskar du hjälp kan kommunen bistå med kontakt till en konsult. Du får betala konsultens arvode.

Tomtpriser

I listan framgår priser för tomter som fanns till försäljning i oktober 2021. Vissa av dessa kan ha blivit sålda sedan dess. Här finns aktuell lista med tillgängliga tomter.

OrtFastighetPris
Vara tätortPaddocken 3340 000 kr per radhusenhet
Paddocken 4340 000 kr per radhusenhet
Paddocken 5340 000 kr per radhusenhet
Paddocken 6340 000 kr per radhusenhet
Hjälmen 1400 000 kr
Hjälmen 2400 000 kr
Hjälmen 3400 000 kr
Hjälmen 4400 000 kr
Hjälmen 5400 000 kr
Hjälmen 6400 000 kr
Hjälmen 7400 000 kr
Hjälmen 8400 000 kr
Hjälmen 9450 000 kr
Hjälmen 10450 000 kr
Hjälmen 11450 000 kr
Hjälmen 12450 000 kr
Hjälmen 13450 000 kr
Hjälmen 14450 000 kr
Hjälmen 15450 000 kr
Hjälmen 16450 000 kr
Hjälmen 17450 000 kr
Hjälmen 18450 000 kr
Hjälmen 19450 000 kr
Hjälmen 20450 000 kr
Hjälmen 21450 000 kr
Hjälmen 22450 000 kr
Hjälmen 23450 000 kr
Hjälmen 24450 000 kr
Hjälmen 25450 000 kr
Hjälmen 26450 000 kr
Hjälmen 27450 000 kr
Hjälmen 28450 000 kr
Hjälmen 29450 000 kr
Stora LeveneLevene 1:176200 000 kr
Levene 1:177200 000 kr
Levene 1:178200 000 kr
Levene 1:179200 000 kr
Håkantorp 1:40200 000 kr
Levene 1:164200 000 kr
Levene 1:171200 000 kr
VedumHäggatorp 12:6160 000 kr
Häggatorp 12:21160 000 kr
Vedum 4:24180 000 kr
Vedum 4:26160 000 kr
Vedum 4:27180 000 kr
LarvOnsjö 1:31180 000 kr
Onsjö 1:50180 000 kr
Onsjö 1:54180 000 kr
Onsjö 1:67180 000 kr
Onsjö 1:76160 000 kr
Onsjö 1:77160 000 kr
Onsjö 1:78160 000 kr
Onsjö 1:80180 000 kr
KvänumSaxtorp 1:10100 000 kr
Färgkullan 3125 000 kr
Kabbelekan 1125 000 kr
Renfanan 2125 000 kr
Åkerviolen 4125 000 kr
Åkerviolen 5125 000 kr
Åkerviolen 6125 000 kr
Åkerviolen 7125 000 kr
Åkerviolen 8125 000 kr
Åkerviolen 9125 000 kr
Åkerviolen 10125 000 kr
Åkerviolen 11125 000 kr
HelåsHalvås 5:48100 000 kr
Halvås 5:51100 000 kr
Halvås 5:54100 000 kr
Halvås 13:1110 000 kr
Halvås 16:190 000 kr
JungJung 3:92100 000 kr
Jung 3:97125 000 kr
Jung 1:29100 000 kr
Jung 1:30100 000 kr
Jung 1:31100 000 kr
Jung 1:32110 000 kr
Jung 1:33100 000 kr
Jung 1:34100 000 kr
Jung 1:35100 000 kr
Jung 1:36100 000 kr
ÖttumÖttum 3:2690 000 kr
Öttum 3:31100 000 kr
HåkantorpHåkantorp 3:2980 000 kr
Håkantorp 5:2575 000 kr
Håkantorp 5:2675 000 kr
Håkantorp 5:4175 000 kr
Håkantorp 5:4980 000 kr
Håkantorp 5:5880 000 kr
Håkantorp 5:5980 000 kr
Håkantorp 5:6080 000 kr
Håkantorp 5:6180 000 kr
Håkantorp 5:6275 000 kr
Håkantorp 5:6375 000 kr

Anläggningsavgift/servisavgift VA

Anläggningsavgift för anslutning till det kommunala VA-nätet tas ut enligt taxa. Hur stor kostnaden blir beror på tomtens storlek.

VA-taxa Vara kommun 2021

Anslutningsavgift för el

Anslutning sker till nätägare som är verksam där huset byggs. Vara, Arentorp, Levene, Håkantorp = Varabygdens Energi Kvänum, Öttum, Jung, Tråvad, Larv, Emtunga = Kvänum Energi, Vedum = Vatttenfall.

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för plan- och byggverksamheten. Nämnden tar ut avgifter för olika typer av beslut och för arbete som har samband med byggande eller planläggning.

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.