Avgifter

Plan- och bygglovtaxa

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för plan- och byggverksamheten.   Nämnden tar ut avgifter för olika typer av beslut och för arbete som har samband med byggande eller planläggning.

Bygglovavgift

Avgifterna varierar för olika objekt. De beror bland annat på hur stor byggnaden är, om tomten är belägen inom eller utom detaljplanelagt område och hur omfattande prövningen blir.

Planavgift

För att täcka delar av kostnaderna för upprättande av planer tas en planavgift ut. Avgiftens storlek beror bland annat på hur stort du bygger, ju större byggnad ju högre planavgift.

Nybyggnadskarta

För att uppföra byggnader inom detaljplanelagd mark krävs i vissa fall att en nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan redovisar förutsättningarna bland annat ur fastighetsrättslig -och planmässig synpunkt samt ur vatten, avlopp -och gatuteknisk synpunkt. Den skall ligga till grund för situationsplanen.

Nybyggnadskartan upprättas av byggenheten. För arbetet utgår en kartavgift. Den tas ut i samband med att bygglov beviljas.

Utsättning

Utsättning överlåts i allmänhet till dig som byggherre. Önskar du hjälp kan kommunen bistå med kontakt till en konsult. Du får betala konsultens arvode.

Tomtkostnad

Tomtavgift tas ut enligt taxa.

Anläggningsavgift/servisavgift VA

Anläggningsavgift för anslutning till det kommunala VA-nätet tas ut enligt taxa. Hur stor kostnaden blir beror på tomtens storlek.

Anslutningsavgift för el

Anslutning sker till nätägare som är verksam där huset byggs. Vara, Arentorp, Levene, Håkantorp = Varabygdens Energi Kvänum, Öttum, Jung, Tråvad, Larv, Emtunga = Kvänum Energi Vedum = Vatttenfall

Information

Om du är intresserad att i förväg få reda på vad avgiften blir för en speciell åtgärd tar du kontakta med byggenheten.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.