Så här gör du

När du har blivit tilldelad en tomt bör du arbeta efter den här ordningsföljden: Beställ nybyggnadskarta hos plan- och byggenheten, Adam Granfeldt 0512-31063. Nybyggnadskarta behöver du för projektering samt för ansökan om bygglov.

Du väljer hustyp/arkitekt och entreprenör.
Innan du binder dig för hustyp föreslår vi att du samråder med våra bygglovshandläggare.

Du ansöker, inom sex månader från det du blivit tilldelad tomten, om bygglov hos plan- och byggenheten. Därefter upprättas köpeavtal.

Plan- och byggenheten kallar till tekniskt samråd.

Byggstart

Du skall inom sex månader från det du fått bygglov ha startat byggnationen.

Regler för försäljning/exploatering

Regler för förmedling av tomter för småhus och enskilt ägande

1. Ansökan och registrering

Ansökan sker på särskild blankett och ställs till  Vara kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 534 81 Vara.   Sökande skall ha fyllt 18 år och avse att själv bebo upplåten tomt/hus. Ansökan om placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Äkta makar eller sambor får inge endast en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphört får parterna, i de fall båda undertecknat ansökan, själv avgöra vem som skall överta köplatsen. Ny ansökan kan göras tidigast efter det att sökanden färdigställt byggnation på tilldelad tomt. En registreringsavgift på 500 kr och en årsavgift om 300 kr skall erläggas i samband med ansökan. Följande årsavgifter, 300 kr, skall betalas senast den 1 februari varje år. Kommunen skickar faktura till sökanden. Sökanden placeras i kön den dag både ansökan och avgiften inkommit. Sökanden är skyldig att omgående anmäla adress eller namnändring till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan – om särskilda skäl finns – besluta om undantag från dessa regler.

2. Fördelning

Information och intresseförfrågan skickas ut till samtliga som är registrerade i tomtkön. I samband med tilldelning av tomt skall en handpenning om 10 000 kr erläggas.
Inom sex månader från tomtilldelning ska bygglovsansökan lämnas in och köpeavtal upprättas. Uppfylls inte dessa villkor alternativt ansökan återtas, återkallas utlämnad tomt och 50 procent av erlagd handpenning återbetalas. Inom följande sex månader skall byggnationen ha startat och köpet av tomten skall vara fullbordat. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva avtalet och 50 % av erlagd handpenning återbetalas.

Köpet av tomten fullbordas så snart byggnationen har startat, varvid resterande köpeskilling erläggs och köpebrev upprättas.

3. Tomtpris

Tomtpriset fastställs varje år av kommunfullmäktige i budgeten.

4. Avregistrering sker

När sökande begär det. När sökande förvärvat tomt genom den kommunala förmedlingen.
Om sökanden inte erlägger avgiften på föreskrivet sätt.
Om sökanden vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter.
Om sökanden inte anmält adressändring och post till sökande returneras som obeställbar.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.