Livsmedelskontroller

 

Så kontrolleras maten

Miljöenheten kontrollerar cirka 150 livsmedelsverksamheter i kommunen. Vid kontrollen lägger vi stor vikt vid företagets egenkontroll. Inspektionerna görs efter en särskild checklista. Vi tittar exempelvis på hur maten förvaras och hanteras. Vi ser även om lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt.

Miljöenhetens inspektörer har rätt att när som helst få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Den som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Hur ofta görs kontrollerna?

Hur ofta kontrollerna görs beror på verksamhetens storlek och vilka typer av livsmedel som hanteras. En restaurang får oftast ett kontrollbesök varje år, medan till exempel korvkiosker kontrolleras vart tredje år.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Dålig mat ska inte nå konsumenterna, det är syftet med kontrollen. Upptäcks allvarliga brister kan miljlöenheten agera på olika sätt. Följderna blir olika beroende på vad det är som är fel. Om det till exempel handlar om salmonella i ett parti livsmedel får det inte säljas och företagaren ska se till att hela partiet tas bort från marknaden. Är det lokalerna och egenkontrollen som är dåliga kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt fungerar. Den som startar sin verksamhet utan att ha fått den godkänd eller registrerad har begått ett brott mot livsmedelslagen och kan åtalsanmälas för det. Mindre brister som åtgärdas fort, leder inte till några sanktioner. Men mindre brister som inte åtgärdas kan till slut leda till hårdare krav och/eller sanktioner.

Avgifter

Varje verksamhet ska från och med det år man startar betala en årlig kontrollavgift för den planerade offentliga kontrollen. Avgiftens storlek beror på riskerna som livsmedelshanteringen kan innebära. Varje livsmedelsverksamhet tilldelas därför en riskklass genom så kallad riskklassificering. Som underlag för klassificeringen använder vi Livsmedelsverkets vägledning inom området. Riskklassificeringen och avgiftens storlek beror bland annat på hur stor verksamheten är och vilken typ av produkter som hanteras.

Offentliga uppgifter

Miljöenheten är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Mer information

Har du frågor om livsmedelshantering och livsmedelskontroll i Vara kan du kontakta inspektörerna på telefon eller mail.

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.