Invasiva arter

Här hittar du information om invasiva främmande arter – växter och djur som är skadliga för vårt samhälle och natur.

Bilden beskriver ett fält med Lupiner

Vad är en invasiv växt- eller djurart?

Invasiva växt- eller djurarter är en arter som kommit till nya områden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Ofta får de snabbt stor spridning. Många invasiva arter är vackra och utgör tillsynes ingen skada men är mycket svåra att bli av med när de väl etablerat sig. För vissa invasiva växtarter på land kan minsta rotdel som lämnas kvar i jorden ge upphov till en ny planta och detsamma gäller vissa växtfragment från vissa vattenväxter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar, dammar eller från olagliga växtavfallstippar i villaområdens närnatur. När en sådan art breder ut sig kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar.

Det finns också arter som inte är ett hot på EU-nivå, men som gör stor skada i Sverige. Från och med den 1 januari 2019 började en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram.

Bekämpning

Naturvårdsverket har sammanställt information om invasiva växt- och djurarter och exempel på hur man bekämpar dem.

Så tar du hand om avfall från invasiva växtarter

Lämna in på återvinningscentralen (ÅVC)

Man kan lämna in växtdelar av invasiva arter på ÅVC. Informera personalen om att det är invasiva arter. De ska inte slängas bland trädgårdsavfallet utan ska gå till förbränning.

Rapportera fynd

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning.

Alternativ 1

På Invasivaarter kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som finns på EU:s lista. Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit. Här kan du också rapportera fyra invasiva växter som inte finns på EU:s lista, men som ändå är bra att rapportera in eftersom de skapar problem i Sverige:

  • blomsterlupin
  • parkslide
  • sjögull
  • vresros

Alternativ 2

På Artfakta kan du rapportera alla arter som finns i Sverige inklusive alla invasiva främmande arter (det krävs att man registrerar sig som användare).

Alternativ 3

Rapportering av vattenorganismer (marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor) kan göras i Rappen.

Några växter att se upp med

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)

Blomsterlupin är mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder.

Bilden beskriver en blomsterlupin

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)

Jättebalsamin är en växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.

Bilden beskriver en Jättebalsamin

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jätteloka är en stor växt som är spridd i hela landet. Har växtsaft som kan ge brännskador på huden.

Bilden beskriver en jätteloka

Parkslide (Reynoutria japonica)

Parkslide är en av de värsta och mest seglivade invasiva främmande arterna i landet.

Bilden beskriver en Parkslide

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

Gul skunkkalla är en mycket invasiv våtmarksväxt som det fortfarande finns chans att utrota.

Bilden beskriver en Gul skunkkalla

Vresros (Rosa rugosa)

Vresros är vanlig i stora delar av landet. Möjlig att bekämpa när den är liten.

Bilden beskriver en Vresros

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.