Miljöstrategi för Vara kommun 2021-2030

Hur kan Vara kommun göra skillnad globalt genom att bidra lokalt med minskad miljöpåverkan? Vilka områden är viktiga för Vara kommun att fokusera på i miljöarbetet? Svaren hittar du i Vara kommuns miljöstrategi.

Bilden visar vindkraftverk

Vad är en miljöstrategi?

Miljöstrategin har arbetats fram för att se till att kommunen arbetar gemensamt mot en hållbar utveckling. Strategin kommer inte lösa alla frågeställningar men pekar ut riktningen och är en ledstjärna i miljöarbetet. Det finns tre politiskt beslutade fokusområden som visar VAD Vara kommun ska arbeta med.

En energieffektiv och fossiloberoende kommun

Varför är fokusområdet viktigt?

Utsläpp av växthusgaser bidrar till att förstärka den naturliga växthuseffekten vilket leder till ett varmare klimat. Idag har det mesta vi gör en direkt eller indirekt klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. Vi reser och förflyttar oss. Vi äter och konsumerar. Vi bor i och värmer våra hus. Vi tankar våra fordon och använder el. Det ska vi inte sluta med! Men vi behöver fundera på om vi kan göra de här sakerna på ett annorlunda sätt. Med små medel som inte behöver påverka vår vardag kan vi göra stor skillnad i vår miljöbelastning. Landsbygden är även en viktig miljö när det kommer till bland annat framtida behov av råvaror, energi och livsmedel.

Det finns flera utmaningar i arbetet men även möjligheter att främja en omställning.

Vara kommuns roll?

En omställning av samhället behöver ske globalt såväl som lokalt. Vi behöver ställa om från fossilt till förnybart och även göra en omfattande effektivisering av hur vi använder den energi och de resurser som finns på vår planet.

En cirkulär och resurseffektiv kommun

Varför är fokusområdet viktigt?

Om hela världen skulle konsumera på det sättet vi gör i Sverige idag skulle vi behöva resurser motsvarande drygt fyra jordklot. Det är inte svårt att förstå att det är omöjligt att lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer om vi fortsätter med den sorts konsumtion som pågår idag.

Vara kommuns roll?

Vi är en stor organisation och konsumerar resurser som till exempel förbrukningsartiklar inom vård och omsorg, kontorsmaterial och resurser i form av energi. Vi ska hålla oss högt upp på avfallstrappan och det avfall som ändå uppstår behöver vi såklart ta hand om på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.

En kommun som vårdar naturen och främjar biologisk mångfald

Varför är fokusområdet viktigt?

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald. För att arter ska kunna stå emot yttre hot, som förändring av den lokala miljön, bakterie- och virusangrepp, föroreningar och liknande behövs biologisk mångfald. Naturens ekosystem hjälper oss även att pollinera våra grödor, återvinna näringsämnen och rena luft och vatten. Vidare har kemikalieproduktionen i världen blivit mer
än femtio gånger större de senaste 50 åren och orsakar allvarliga skador på människor och miljön.

Vi ser redan idag att klimatet är i förändring, exempelvis extrema väderhändelser. Därför krävs det arbete med klimatanpassning där vi arbetar förebyggande för att minska negativa effekter.

Vara kommuns roll?

Vår roll handlar om att öka kunskapen om vår närmiljö, minska användningen av kemikalier och arbeta med klimatanpassning. Vi ska ta hand om de mest värdefulla naturmiljöerna samtidigt som vi återskapar och restaurerar miljöer det råder brist på.

Hur ska miljöstrategin användas?

Som ett stöd för HUR Vara kommun ska uppnå fokusområdena i våra verksamheter finns aktivitetsplaner för respektive förvaltning. Varje verksamhet genomför de aktiviteter som de anser lämpliga och lyfter in det i sina arbetsplaner.

Vem har ansvaret för miljöstrategiarbetet?

Kommunens förvaltningar och bolag ansvarar för att tillsammans arbeta mot miljöstrategins fokusområden.

Hur vet vi att vi blir bättre?

Uppföljningen av miljöstrategin sker i enheternas arbetsplaner och i nämndernas verksamhetsberättelser. Den samlade uppföljningen sker årligen i hållbarhetsredovisningen som är en del av årsredovisningen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.